Przepisy ordynacji podatkowej dotyczące JPK wciąż budzą nadal wiele wątpliwości, a jedną z nich jest plik JPK_WB. Polityka Państwa nie jest jednoznaczna w tej sprawie.

W trakcie planowania jest projekt, który zakłada wprowadzenie mechanizmu STIR, czyli Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, który gromadzi dane dotyczące kont firmowych i umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS). Prognozuje się, iż wysyłanie plików JPK_WB przy korzystaniu z mechanizmu STIR będzie zbędne, a wymóg zostanie zniesiony.

Banki używają także formatu MT940, jest to system używany przez sieć SWIFT do wysyłania i odbierania informacji o wykonanych przelewach bankowych. Użytkownicy mogą dzięki temu pobierać historię operacji, a następnie importować do programu księgowego. Część banków pobiera dodatkowe miesięczne opłaty za możliwość pobierania wyciągów w formacie MT940. Klienci unikają tych opłat pobierając historię operacji w formacie CSV i bezpłatnie konwertując je do formatu MT940.

Część systemów bankowych już dzisiaj pozwala na eksport danych w postaci JPK_WB i ta tendencja się rozszerza.

Uznaliśmy wobec tych wszystkich faktów za niecelowe realizowanie eksportu JPK_WB w programie KPiR. Ze względu na dużą dynamikę zmian w tym obszarze będziemy monitorować sytuację i jeśli tylko uznamy to za konieczne podejmiemy inne stosowne decyzje.