1. god-logo

  Niniejsza Umowa na korzystanie z usługi Gwarancja Odtworzenia Danych (zwaną dalej GOD) zostaje zawarta pomiędzy firmą Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej Varico) a podmiotem (zwanym dalej Użytkownikiem), który wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.

  Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania jej warunków przez Użytkownika bezpośrednio w programie produkcji Varico. Jeżeli użytkownik programu akceptuje Umowę w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza niniejszym, że: (i) dysponuje niezbędnym pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub takiego podmiotu postanowieniami niniejszej Umowy; (ii) że przeczytał i zrozumiał niniejszą Umowę oraz (iii) że w imieniu strony, którą reprezentuje, zgadza się z postanowieniami Umowy.

  §1 Definicje

  GOD – Gwarancja Odtworzenia Danych. Varico gwarantuje odtworzenie danych, które dzięki Usłudze użytkownik skutecznie zarchiwizował na swoim Koncie. Bezwzględnym warunkiem odtworzenia danych jest znajomość przez Użytkownika klucza szyfrującego. Varico gwarantuje odtworzenie możliwie najbardziej aktualnych danych i nie zapewnia odtworzenia układu danych z dowolnego momentu z przeszłości.

  Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w której imieniu działa umocowany podmiot, który zaakceptował umowę. O ile w Programie przechowywane są dane osobowe w rozumieniu RODO Użytkownik jest również ich Administratorem lub Procesorem, w zależności od tego czy przetwarza dane własne czy powierzone (np. biuro rachunkowe).

  Varico – przedsiębiorstwo prowadzone przez Rafała Łożyńskiego pod nazwą Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. O ile w programie przetwarzane są dane osobowe w rozumieniu RODO Varico staje się podmiotem przetwarzającym (powierzenie lub podpowierzenie) przyjmującym na siebie obowiązki wynikające z RODO..

  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  Program – oprogramowanie, którego producentem jest Varico, do użytkowania którego uprawniony jest Użytkownik na podstawie wykupionej umowy licencji.

  Dane – dane wprowadzone przez Użytkownika do Programu. Kopie zapasowe zawierają wyłącznie dane przechowywane i przetwarzane przez program. Nie jest możliwe sporządzanie za pomocą usługi GOD kopii danych, które nie są danymi Programu. Jeśli Użytkownik przechowuje w Programie dane osobowe w rozumieniu RODO stanowią one część Danych.

  Konto – indywidualne konto Użytkownika o nadanym przez Varico identyfikatorze, który jest ściśle związany z licencją na Program oraz Haśle wybranym przez użytkownika. Użytkownik może posiadać wiele Kont dla różnych programów. Dla wersji sieciowych programów zakłada się jedno Konto dla wszystkich stanowisk programu.

  Hasło – hasło dostępu do Konta. Hasło dostępu może zostać użytkownikowi przypomniane lub wygenerowane nowe poprzez wysyłkę na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne pod warunkiem znajomości dotychczasowego hasła. Hasło uprawnia do wysyłki czy dostępu do danych jednak nie umożliwia odszyfrowania danych.

  Klucz (szyfrujący) – silne hasło, które ustalił użytkownik i które jest niezbędne zarówno do zaszyfrowania danych użytkownika przed sporządzeniem kopii oraz późniejszego odtworzenia danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość Klucza bezpowrotnie uniemożliwi odtworzenie danych z kopii zapasowej a tym samym wykonanie usługi GOD.

  Usługa – pakiet usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługi:

  1. dostępu do Konta, przy czym w celu skorzystania z usługi użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z systemem Windows z dostępem do Internetu,

  2. wykonywania kopii zapasowych danych użytkowanych w Programie,

  3. odtwarzania danych z zapisanych kopii zapasowych.

  Powierzenie – Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzający dane osobowe otrzymuje je w formie zaszyfrowanej i wobec tego zakres przetwarzania obejmuje jedynie ich przechowywanie oraz usuwanie jako całości. Przetwarzający nie ma możliwości wglądu, edycji czy poprawy danych osobowych. Varico może zlecić wykonywanie Usługi osobom lub podmiotom trzecim, przy czym w zakresie ewentualnego dalszego przetwarzania danych osobowych jest zobowiązane do zawarcia umowy podpowierzenia przetwarzania danych.

   §2  Wykupienie usługi i aktywność Konta

  1. Aktywując konto Użytkownik ustala Hasło dostępu do konta oraz Klucz (szyfrujący). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Klucza oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przy użyciu Hasła oraz Klucza.

  2. Świadczenie usługi GOD jest możliwe tylko w trakcie trwania aktywnej licencji 4 Inclusive na program. Użytkownik może wykupić świadczenie usługi GOD łącznie z wykupieniem licencji 4 Inclusive na program Varico, przy czym okres próbny jest wliczony do okresu za jaki wnoszona jest opłata. Usługa GOD może zostać wykupiona jedynie na identyczną liczbę stanowisk jak licencja programu, do której jest przypisana.

  3. Konto aktywowane po raz pierwszy pozostaje aktywne przez okres próbny 30 dni. Po tym okresie bez wniesienia stosownej opłaty za świadczone usługi konto staje się nieaktywne a dane użytkownika umieszczone na koncie stają się niedostępne. Konto staje się automatycznie nieaktywne także po upływie okresu, na jaki Użytkownik wykupił usługę. Dane są bezpowrotnie usuwane po 30 dniach od momentu dezaktywacji konta.

  4. Jeśli konto utraci status aktywnego to po wykupieniu usługi Varico nie gwarantuje dostępu do danych zarchiwizowanych w czasie poprzedniej aktywności konta. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do archiwów Użytkownik powinien skutecznie przedłużyć aktywność konta w czasie trwania aktywności konta. Dotyczy to również okresu próbnego.

  5. Odtworzenie danych jest możliwe wyłącznie w czasie, w którym konto jest aktywne.

  6. W trakcie okresu próbnego i po wykupieniu usługi pomoc techniczna jest świadczona Użytkownikowi w siedzibach Varico oraz telefonicznie i elektronicznie w godzinach pracy biura w dni powszednie.

  7. Varico nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Usługi niezawinionego przez Varico, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych. Varico nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Varico.

  8. Odpowiedzialność Varico za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Varico od Użytkownika z tytułu wykupienia usługi GOD.

  9. Zabronione jest odsprzedawanie oraz użyczanie przez Użytkownika całości lub części Usługi. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy na osoby trzecie. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania możliwie najnowszej wersji oprogramowania Varico. Ze względu na ciągłe zmiany w oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym w przypadku niektórych starszych wersji programów Varico usługa może nie działać w pełni poprawnie.

  10. Varico zastrzega sobie prawo do:

   1. okresowego wyłączania dostępności Konta w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

   2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Konta bez podania przyczyn,

   3. usuwania starszych i nadmiarowych plików archiwalnych

   4. rozszerzenia funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Usługi GOD.

  11. Użytkownik ma prawo do wglądu i usuwania kopii zapasowych przechowywanych na jego koncie.

  §3 Zmiana postanowień Umowy

  1. Zmiany treści niniejszej Umowy dokonane w trakcie obowiązywania Umowy są publikowane w na stronie Varico.pl. Użytkownik otrzymuje informację o zmianie Umowy, w tym o planowanej dacie wprowadzenia zmian, w postaci odpowiedniego zapisu na stronie Varico.pl oraz wiadomości wysłanej na adres email Użytkownika podany przy rejestracji.

  2. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian w treści Umowy na stronie Varico.pl Użytkownik może złożyć  pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie tego terminu obie strony wiąże już nowa Umowa o zmienionej treści.

  §4 Reklamacje

  1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Varico w formie pisemnej na adres siedzimy firmy podany na stronie Varico.pl i określać:

   1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi GOD,

   2. zarzuty i okoliczności uzasadniające reklamację.

  2. Firma Varico obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Varico przez podmioty, za które Varico nie ponosi odpowiedzialności, Varico przesyła w terminie 30 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

   §5  Wypowiedzenie umowy

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do Varico pocztą elektroniczną (skan wypowiedzenia podpisanego przez osobę upoważnioną), o ile tożsamość osoby wysyłającej nie budzi wątpliwości. W innym przypadku Varico zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości.

  2. Varico zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

   1. dopuści się działań stanowiących rażące naruszenie niniejszej Umowy,

   2. wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Umową,

   3. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Usługi,

   4. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobowe.

  3. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych już przez Użytkownika opłat.

  §6  RODO

  1. Varico oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymagań RODO w tym w szczególności aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy.

  2. Varico będzie wspierać Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Przetwarzającego z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez Administratora.

  3. Varico będzie pomagać Administratorowi, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych oraz dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu.

  4. Przetwarzający jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem (lub Procesorem) za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym.

  5. Przetwarzający jest zobowiązany do stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.

  6. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi.

  7. Jeżeli Przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
  8. Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

  9. Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych.

  §7  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy jest Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Varico.

  4. Umowa wchodzi w życie z dniem 51122 październikalistopada 2018 roku, przy czym jeśli Użytkownik zawarł z Varico poprzednią wersję umowy ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej wersji i akceptuje jej postanowienia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej wersji umowy powinien wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w par. 3 i 5.

  5. Wersja tekstu Umowy 2.1.