FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Aby w pełni skorzystać z opcji F8 należy pamiętać o uzupełnieniu na dialogu „Księgowanie operacji gospodarczej” pól :

Numer dowodu
Imię i nazwisko(firma) .

W kolejnym kroku należy w polu „Przychód: towarów i usług” wpisać odpowiednią kwotę a następnie użyć klawisza „F8 ewidencja sprzedaży krajowej 23%„. Opcja ta automatycznie przenosi dane do ewidencji VAT dzięki czemu nie trzeba wchodzić dodatkowo w opcję „F4 ewidencja sprzedaży”.

f81

Aby zmienić domyślną stawkę VAT sprzedaży należy przejść następujące kroki: Wybór firmy(F8)-> Modyfikuj->Parametry i wybrać odpowiednią stawkę VAT.

f82

Opcja F8 dostępna jest również podczas dodawania operacji zakupów. W polu „Zakup: towarów ” lub koszty uboczne” lub „Wydatki: Wyn.w got.i nat.” lub „Pozostałe” należy wpisać odpowiednią kwotę a następnie użyć klawisza „F8 ewidencja zakupów kraj 23%„. Opcja ta automatycznie przenosi dane do ewidencji VAT dzięki czemu nie trzeba wchodzić dodatkowo w opcję „F4 ewidencja zakupu”.

f83

Wprowadziliśmy nowy sposób generowania zaświadczenia ZUS Z-3b. Zaświadczenia przyjmują wygląd zgodny z tym, który ZUS opublikował na początku roku 2016.

Przed wydrukowaniem zaświadczenia lub przed utworzeniem formularza w formie pliku, użytkownik ma możliwość jego modyfikacji przy pomocy przygotowanego i wypełnionego dialogu.

FAQ Z3b

Formularz Z-3b składa się z trzech stron, które są reprezentowane w poszczególnych zakładkach dialogu. Po przejrzeniu i ewentualnym poprawieniu danych, można przystąpić do wydruku lub utworzenia pliku PDF.

 

Na wyciągi bankowe nałożono obowiązek dostarczania w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Prezentowany tutaj dialog umożliwia wprowadzanie takich informacji do programu. Dialog pozwala też na importowanie wyciągów z plików zgodnych ze standardem MT940, które są dostarczane przez banki.

W górnej części dialogu zaprezentowana jest lista dostępnych wyciągów, gdzie jeden z nich jest wybrany do edycji. W dolnej części dialogu znajduje się lista pozycji wybranego wyciągu. Dla zaksięgowania dokumentu konieczne jest ustalenie konta podmiotu. Może być nim konto znajdujące się w planie kont księgowych – najczęściej jest to konto rozrachunkowe. Wobec istniejących powiązań między kontami rozrachunkowymi i kontrahentami oraz wobec posiadania, w danej pozycji wyciągu, informacji identyfikującej podmiot, możliwe jest ustalenie konta księgowego na podstawie charakterystycznych danych kontrahenta.

Pole Nazwa podmiotu wyposażone jest w zaawansowany mechanizm wyszukiwania kontrahenta. Wpisując w nie charakterystyczny fragment nazwy kontrahenta, fragment numeru NIP, fragment numeru rachunku lub fragment adresu, można uzyskać odfiltrowaną według tych kryteriów listę kontrahentów. Fakt odfiltrowania listy jest oznajmiany zieloną obwódką wokół pola Nazwa podmiotu. W takiej sytuacji wystarczy np. przy pomocy klawiszy ze strzałkami góra, dół wybrać z krótkiej listy właściwego kontrahenta, a jego konto księgowe pojawi się automatycznie.

Księgowanie wyciągów bankowych

Księgowanie jest dokonywane w oparciu o szablon księgowania i dotyczy wyciągu bankowego wskazanego w górnej części dialogu. Operacja wymaga ustalenia okresu, z którego operacje mają być zaksięgowane – domyślnie jest to okres obejmujący wszystkie niezaksięgowane operacje danego wyciągu. Możliwe jest też określenie daty wpisu do księgi. Jeżeli w szablonie księgowania ustalono, że data wpisu ma być równa dacie operacji, a data wpisu do księgi przypada w tym samym miesiącu co księgowana operacja, wówczas wpis do księgi jest dokonywany z datą operacji.

FAQ WB3

Po wybraniu polecenia Zaksięguj następuje sprawdzenie, czy wszystkie operacje przeznaczone do zaksięgowania mają określone konto podmiotu. Jeżeli występują operacje z nieokreślonym kontem, a w szablonie księgowania określono konto techniczne, to sugerowane jest jego wykorzystanie jako konto podmiotu.

Wyciągi bankowe w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Wypełnienie pól konto podmiotu nie jest konieczne dla uzyskania pliku JPK_WB. Obowiązkowe jest natomiast posiadanie pełnego kompletu wyciągów dla wszystkich rachunków bankowych z badanego okresu. Wobec tego, że sprawdzeniu podlegają salda rachunku po każdej operacji, wszelkie usunięcia i modyfikacje tych danych mogą spowodować ich niespójność. Badanie spójności jest dokonywane i raportowane w procesie generowania plików – Eksport JPK.

W programie ObSp dostępna jest opcja wydruku seryjnego faktur sprzedaży.

Aby skorzystać z opcji, należy przejść do wystawionych faktur sprzedaży.

Dokumenty -> Sprzedaży

w1

Następnie zaznaczamy klawiszem Insert lub myszką faktury, które chcemy wydrukować seryjnie.

Po zaznaczeniu wyświetli się opcja Wydruk seryjny.

w2

Wydruk seryjny możemy wykonać:

 • na drukarce
 • do pliku PDF
 • do pliku PDF + email załączenie faktury w formie załącznika do wiadomości email

W przypadku wyboru opcji wydruk seryjny do pliku PDF program tworzy pliki i zapisuje je w folderze z programem ObSp w katalogu Dokumenty.

Przykład ścieżki zapisu poniżej:

w3

Jeżeli wybierzemy opcję wydruk seryjny do pliku PDF + email program stworzy plik PDF oraz załączy go w  formie załącznika do wiadomości email.

w6

Jeżeli  chcemy, aby w polu nadawca był umieszczany adres email należy przejść do Odbiorcy -> Modyfikuj i w dialogu Modyfikacja klientów w polu Adres email uzupełnić dane.

w5

Link do tego artykułu

W programie ObSp dostępna jest opcja wystawienia faktury sprzedaży bezpośrednio z dialogu zamówienia.

Aby z niej skorzystać należy przejść do wystawionych wcześniej zamówień.

Dokumenty -> Zamówień -> Od odbiorców

R1

Następnie zależy wybrać zamówienie do którego chcemy wystawić fakturę sprzedaży i kliknąć Realizuj.

R2

Wyświetli się okno Lista zamawianych Towarów.

R4

Klikamy Pobierz zamówienie.

R5

Następnie Zatwierdź.

R6

Po wybraniu OK. Tekst możemy wydrukować wystawioną fakturę sprzedaży.

R7

Link do tego artykułu

Program ObSp umożliwia ukrywanie nieużywanych towarów w katalogu Towarów. Funkcja jest dostępna w lokalizacji Towary -> Katalog.

Z listy towarów wskazujemy jeden lub wiele towarów do ukrycia poprzez zaznaczenie klawiszem insert, następnie wybieramy funkcję Inne -> Ukryj.

 07

Ukryte towary nie będą wyświetlane na liście. Można je wyświetlić po wybraniu funkcji Inne -> Pokaż wszystkie.

02

Wybranie tej funkcji spowoduje wyświetleniem ukrytych towarów na liście. Będą one widoczne jako pozycje zapisane szarą czcionką.

03

Ukryte towary można nadal przenosić pomiędzy grupami tak jak zwykłe towary. Przeniesienie każdego z nich nie wpływa na oznaczenie towaru jako ukryty.

Ponowne wyłączenie widoku towarów ukrytych jest możliwe po wybraniu funkcji Inne -> Pokaż tylko nieukryte.

04

Ponowne oznaczenie towarów jako widocznych wykonujemy przez wybranie funkcji Inne -> Odkryj.

05

W programie dodaliśmy funkcję umożliwiająca automatyczne wyszukanie towarów nieużywanych zawartych w bazie danych którą znajdziemy w menu Inne -> Znajdź nieużywane.

06

W efekcie jej uruchomienia wszystkie towary które zostały przez program zidentyfikowane jak nieużywane zostaną zaznaczone na widocznej liście.  Z tej pozycji ich ukrycie sprowadza się do kliknięcia przycisku Inne -> Ukryj.

Link do tego artykułu

Księgowanie  zakup środka transportu wewn. UE. W pierwszej kolejności aby możliwe było dodawanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, konieczne jest podanie kodu kraju w polu identyfikator VAT w Parametrach firmy (Wybór firmy -> modyfikuj).

6

 

Zakup  środka transportu wewn. UE można zaksięgować na dwa sposoby:

1. Poprzez dialog środków trwałych:

Aby dodać  zakup środka transportu wewn. UE wchodzimy do menu Funkcje -> Środki trwałe. Dodajemy nowy środek trwały za pomocą menu Dodaj. Uzupełniamy dane dotyczące nazwy. W menu Nabycie uzupełniamy pole przechodzimy do ewidencji zakupów, gdzie uzupełniamy wpis do ewidencji według poniższych instrukcji

7

Dodajemy numer faktury oraz ID Vat sprzedawcy (należy pamiętać o podaniu kodu kraju przy operacji wewnątrz. UE). Ustawiamy operację na Nabycie wewn. UE towarów oraz rodzaj na środki trwałe i zaznaczamy opcję środki transportu. Ustawiamy kursor w polu z prawem odliczenia i klikamy F4  aby przejść do struktury zakupu i VAT należny.

2

Wpisujemy kwotę netto i naciskamy przycisk TAB, automatycznie powinien wyliczyć się podatek. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

3

 

Zaznaczamy opcję Samochód 50% VAT. Podatek powinien zostać podzielony na 50% z prawem odliczenia i 50% bez prawa odliczenia.

4

Zatwierdzamy dialog przyciskiem OK, konfigurujemy amortyzację ŚT oraz inne dane.

2. Z dialogu wierszy księgi:

Adekwatnie możemy dodać zakup wewnątrzwspólnotowy środka transportu z dialogu wierszy miesięcy. Dodajemy wiersz, w polu zakupu towarów przechodzimy do dodawania operacji gospodarczych do ewidencji zakupu przyciskiem F4 i postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją wpisywania do VAT.

1

 

Przy przeglądaniu ewidencji zakupów możemy teraz „podejrzeć” nasze operacje dotyczące środków transportu. W tym celu w oknie ewidencji zakupu wchodzimy w menu Ewidencja -> VAT należny -> nabycie wewnątrzwspólnotowe środków transportu.

5

Link do tego artykułu

Narzędzie TAX Info umożliwia wysyłanie Klientom biur rachunkowych wiadomości zawierających szczegółowe informacje na temat ich zobowiązań podatkowych i możliwość potwierdzenia ich odbioru.

Wiadomości można wysyłać w sprawach:

– zaliczka VAT-7D, deklaracja VAT-7/7K/7D

– zaliczka PIT-36, zaliczka PIT-36L

– ZUS właściciela, ZUS pracowników

– zaliczka PIT-4R, zaliczka PIT-8AR

Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć na ikonę TAX Info znajdującą się w oknie głównym programu.

Pojawi się okno dialogowe, w którym wyświetlona jest lista miesięcy i rodzajów podatków do zapłacenia. Korzystanie z narzędzia należy rozpocząć od wyboru opcji Ustawienia w menu.

W wyświetlonym oknie należy podać informacje takie jak adres e-mail nadawcy i temat wiadomości. Można również podać adresy wysyłania kopii oraz adres do odpowiedzi. Poniżej należy uzupełnić dane Twojego biura rachunkowego. Istnieje również możliwość zamieszczenia swojego logo – sugerowana rozdzielczość grafiki to 250 na 110 pikseli.

Po zakończeniu dodawania informacji, zatwierdzamy dane przyciskiem OK i z menu wybieramy opcję Przelew. W tym oknie znajdują się wszystkie informacje o przelewie na rzecz organów podatkowych pobierane z programu. Wszystkie informacje zostaną wczytanie automatycznie. Po upewnieniu się, że dane są poprawne, zatwierdzamy przyciskiem OK.

Aby adres e-mail przedsiębiorstwa, do którego wysyłamy wiadomość został automatycznie wprowadzony, należy uzupełnić go w danych firmy. W tym celu klikamy opcję Wybór firmy (F8), następnie w menu klikamy modyfikuj i na dole okna wprowadzamy adres e-mail firmy.

2016-06-06 09_35_06-KPiR 16.04.BE.27 [pnk3] , test2016-06-06 09_35_57-Dane firmy

Ostatnią czynnością, którą należy wykonać jest wybranie z menu opcji Wyślij. Pojawi się okno wysyłania wiadomości z wygenerowaną automatycznie treścią na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Wszystkie elementy wiadomości można edytować. Po upewnieniu się, że informacje są poprawne należy kliknąć przycisk wyślij.

Po wysłaniu wiadomości z przypomnieniem można również sprawdzić, czy została ona odebrana. Aby tego dokonać wystarczy ponownie włączyć dialog TAX Info i sprawdzić status „Odebrane” widoczny przy każdej możliwej do wysłania wiadomości.

6

7

Więcej informacji na temat inicjatywy PodatkiNaKlik można znaleźć na stronie https://podatkinaklik.pl/

Wprowadziliśmy nowy sposób generowania zaświadczeń Z-3. Zaświadczenia przyjmują wygląd zbieżny z tym, który opublikował ZUS na początku 2016 roku. Obecnie każda nieobecność, dla której wymagane jest wystawienie takiego zaświadczenia, pozwala na wytworzenie odpowiedniego formularza.

Przed samym wytworzeniem zaświadczenia w formie wydruku lub pliku, użytkownik ma możliwość jego modyfikacji przy pomocy przygotowanego i wypełnionego dialogu.

Formularz Z-3 składa się z siedmiu stron, które są reprezentowane w poszczególnych zakładkach. Po przejrzeniu i ewentualnym poprawieniu danych, można przystąpić do wydruku lub utworzenia pliku PDF.

Zestaw utworzonych w ten sposób informacji może zostać zapisany i odtworzony w innym czasie przy pomocy funkcji „Zachowane zaświadczenia pracownika”.

Od 08.04.2016 w życie weszło rozporządzenie Ministerstwa Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która przewiduje m.in. Wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i wpisywanie ich do osobnej kolumny księgi – art.26e ustawy o podatku dochodowym.

Zaksięgowanie kosztów z działalności badawczo rozwojowej można wykonać W KPiR od wersji 16.04.A wchodząc w KSIĘGI->WIERSZE->DODAJ.

Na poniżej przedstawionym zrzucie ekranu są nowe pola a mianowicie „Wartość kosztu” i „Opis kosztu

br1

Koszty badawczo rozwojowe zostały uwzględnione także przy wpisywaniu sum miesięcznych: KSIĘGI->SUMY

br2

Wydruk księgi pełnej również zawiera informacje o Kosztach „BR” (badawczo-rozwojowe).

KSIĘGI->PEŁNA->OK

Pod tabelką znajdują się opisy kosztów „BR”

br3
Wpisane w wyżej wymienione pola wartości zostaną uwzględnione w deklaracji rocznej PIT/BR – „Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową” Deklarację taką można wygenerować w Varico Przyjazne Formularze pobierając z niniejszej strony.

Funkcję eksportującą Jednolite Pliki Kontrolne można odnaleźć na głównym ekranie programu – ikona „Eksport JPK„, jak również w dialogu wyboru firmy w menu IS > Eksport JPK.

Uwaga: Dane ksiąg rachunkowych pobierane są z księgowań „dokonanych”. Księgowania „przygotowane” nie są uwzględniane w procesie generowania „JPK dla ksiąg rachunkowych”.


Jak widać na powyższym oknie dialogu można zdecydować o lokalizacji docelowej plików generowanych i o okresie dla którego dane mają być utworzone. Z programu „Księga Handlowa” generowane są trzy pliki. Na dialogu można wybrać, które z tych plików chcemy uzyskać.
Przycisk „Generuj pliki” inicjuje proces ich generowania i weryfikacji. Po zakończeniu operacji, w katalogu określonym w polu „Katalog docelowy plików JPK” pojawią się pliki *.xml, których nazwy zawierają w sobie numer nip podmiotu gospodarczego i daty początku i końca okresu eksportowanego. Pliki, których nazwa rozpoczyna się od „JPK_KR”, zawierają dane księgi głównej, „JPK_VAT” zawierają ewidencje zakupu i sprzedaży VAT a „JPK_WB” dane dotyczące wyciągów bankowych.

Weryfikacja.
Każdy wygenerowany plik przechodzi dwa stopnie weryfikacji:
1. Weryfikacja poprawności danych
2. Weryfikacja zgodności struktury pliku ze schematem „xsd” dostarczonym przez Ministerstwo Finansów.

Weryfikacja poprawności danych generuje raport, który można zobaczyć i wydrukować korzystając z przycisku „Raport„. Występują tu trzy rodzaje informacji: błędy, ostrzeżenia i informacje. Jeżeli raport będzie zawierał błędy, to oznacza, że występuje konieczność poprawy danych programu. Jednym z błędów może być  też negatywny wynik weryfikacji zgodności struktury ze schematem „xsd”. Jeżeli raport weryfikacji poprawności danych zawiera błędy, to koniec biegu procesu generowania kończy się jego prezentacją.

Weryfikacja zgodności struktury pliku ze schematem „xsd”, dokonywana jest przy pomocy narzędzia zewnętrznego – wymagającego dostępu do internetu. Zapewnia to zgodność struktury pliku z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Finansów. Jeżeli ten proces weryfikacji zawiera jakieś uwagi, to można je zobaczyć w funkcji „Raport techniczny„.


Każdy z wygenerowanych plików można zobaczyć po użyciu odpowiedniego przycisku „Zawartość pliku„. Zaprezentowane są tu dane w formie tabelarycznej.

Link do tego artykułu

Program KPiR  przetwarza plik zawierający dane eksportowe z KAMSOFT na plik tekstowy gotowy do zaimportowania przez program  Varico KPiR.

Instrukcja jest przeznaczona dla systemów Windows 7,8,8.1,10 w architekturze 64-bitówej.

Plik, który otrzymamy z programu KAMSOFT będzie w formacie .DBF i należy go przekonwertować na rozszerzenie .TXT zgodne ze specyfikacją Varico.

Lista czynności do wykonania:

1) Umieszczenie pliku DBF w folderze  PLUGINS znajdującego się w katalogu z programem KPiR (domyślna ścieżka C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS)

2) Dla ułatwienia zmieniamy nazwę pliku na kpir.dbf

3) W celu wykonania konwersji należy uruchomić aplikację CMD.EXE tzw wiersz polecenia wbudowany w system Windows.

Zrzut ekranu (26)

4) W  oknie, które nam się pojawi należy przejść dokładną ścieżkę przedstawioną na zdjęciu.

Zrzut ekranu (27)

Komendy wpisujemy dokładnie tak jak są przedstawione i każdą zatwierdzamy poprzez naciśnięcie ENTER.

W linijce  C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS>IMPORT.EXE 1 K KPIR 

Oznaczenia

IMPORT.EXE – odpowiada za konwersję pliku

1 – stała, która pozwala na konwersję

K – znacznik dla KPiR

KPIR  – nazwa pliku, który chcemy konwertować.

 

5)  W ścieżce C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS> widzimy teraz 3 pliki:

IMPORT.EXE , KPIR.DBF, KPIR.TXT.

6) Uruchamiamy program KPiR  i przechodzimy Księgi >> Wiersze >> Wczytaj

Program poprosi o wskazanie pliku C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS\KPIR.TXT

Zatwierdzamy OK.

 

Po chwili wszystkie księgowania zawarte w pliku będą zaksięgowane.

 

Program ObSp umożliwia 2 sposoby wyszukiwania towarów i usług.

Pierwsza opcja umożliwia wyszukiwanie po pierwszych znakach towaru.

Przykład: wyszukiwanie towaru o nazwie Papier kancelaryjny: Będąc w katalogu towarów ustaw się (strzałką lub klikając myszką w nazwę kolumny) w kolumnie nazwa i wpisz początek nazwy towaru (papier).

1

 

Druga opcja umożliwia wyszukiwanie pozycji po dowolnych znakach towaru.

Przykład: wyszukiwanie towaru o nazwie Papier kancelaryjny. Będąc w katalogu towarów ustaw się na polu po jakim chcesz wyszukiwać, np. Nazwa i naciśnij CTRL +F aby pojawiło się okno wprowadzania znaków i wpisz konkretną cześć nazwy (kancelaryjny). Zostaną wyświetlone wszystkie produkty, które w nazwie mają wpisany przez nas tekst.

1

Link do tego artykułu

Program KsH obsługuje wczytywanie wyciągów bankowych w formacie mt940 następujących banków: Alior Bank, Mbank(BRE), BZ WBK, Pekao SA, SGB, Raiffeisen, BGŻ, BPS, BPH.

Jeśli brakuje tutaj Twojego banku zgłoś to do naszych doradców.

1. Przed samym wczytaniem pliku należy przygotować szablon wczytywania wyciągów bankowych.W tym celu w menu wybieramy Funkcje → Szablony księgowania → Przy imporcie wyciągów

Zrzut ekranu (28)

Pola Numer dowoduOperacja i Treść posiadają zdefiniowane słowa kluczowe, które pomogą przy wprowadzeniu odpowiednich danych m.in. : Data wyciągu, Numer wyciągu, Tytuł operacji, Kontrahent, Nr rachunku. Klikając F3 w polu wpisywania wyświetlona zostanie lista dostępnych słów kluczowych.

Konta bankowe przypisuje się w planie kont. Sekcja Konto przeciwstawne to definicja kont, na jakie mają być księgowane wczytywane operacje. Na konto techniczne księgowane są wszystkie operacje nie powiązane z kontami planu kont.

2. Przechodzimy do wczytywania wyciągu poprzez Miesiące → Księgowania przygotowane → Wczytaj → Dane z wyciągu bankowego

Wskazujemy plik wyciągu i naciskamy przycisk Kontynuuj. Następnie otrzymamy taki wygląd okna:

1

Okno pokazuje ile operacji bankowych mamy w pliku wyciągu, ile wyciągów, jakie są daty operacji oraz saldo początkowe i saldo końcowe.

Ponownie wybieramy Kontynuuj  i pojawi się okno dekretowania operacji bankowych.

2

Na tym etapie można skontrolować w jaki sposób zostaną zaksięgowane operacje.

3. W prawym górnym rogu mamy możliwość zamknięcia okna kontrolującego. Po naciśnięciu krzyżyka pokaże się komunikat :

Zrzut ekranu (31)

Wybieramy Zatwierdź aby wczytać operację gospodarcze.

W księgowaniach przygotowanych pojawi się nasz zaksięgowany wyciąg.

1

Link do tego artykułu

W nowym module Rozliczeń Płac można wyliczać chorobowe dla pracowników będących na zatrudnieniu na umowie na zlecenie. W tym celu w dialogu „Pracownicy (F3)” dodaliśmy funkcję „Nieobecności” . Przy jej pomocy można obsługiwać nieobecności wszystkich pracowników – zarówno tych zatrudnionych na umowie o pracę jak i tych zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

1

Pracownik posiada prawa do świadczeń jeżeli jest płatnikiem składek na dane ubezpieczenia.

Fakt opłacania danych ubezpieczeń ustawiamy w danych umowy zlecenia (Pracownicy -> Zlecenia -> Dodaj umowę -> „Okresy podlegania składkom” -> Modyfikuj).

2

Pracownik uzyskuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego od dnia zgłoszenia pracownika do takich ubezpieczeń. Uzyskanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pracownik uzyskuje po 90-cio dniowym okresie wyczekiwania („Okresy podlegania składkom” -> Modyfikuj -> Podlega ZUS -> Podlega chorobowemu -> Okres wyczekiwania).

3

Same ubezpieczenia są naliczane w rachunkach (Pracownicy -> Zlecenia -> Dodaj -> Rachunek -> Składki dla pracownika)

2,5

Nieobecności dodajemy w dialogu Pracownicy -> Nieobecności

4

Dialog „Nieobecności” jest browserem zawierającym listę nieobecności pracownika. Pozwala on na usuwanie, modyfikacje i dodawanie nowych nieobecności.

Dodanie nieobecności powoduje otwarcie się dialogu dla domyślnej nieobecności chorobowej. Rodzaj nieobecności można zmienić – zmienia sie wówczas wygląd dialogu.

5

W danym oknie można ustawić okres choroby, datę dokumentu i jego wpływu, czy wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez firmę czy ZUS i w jakim procencie i inne podstawowe informacje dotyczące danej nieobecności.

Należy pamiętać aby termin choroby zawierał się w terminie trwania umowy.

Link do tego artykułu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika wprowadza nowy wzór umowy o pracę. Przepisy dotyczące wzoru umowy o pracę obowiązują od 22 lutego 2016 r.

Nowy wzór umowy o pracę został uzupełniony o punkt „Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy”, w którym to należy wpisać informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony.

NowaUmowaOPrace

W związku z koniecznością uzupełnienia dodatkowych informacji na umowie o pracę na czas określony, wprowadzone zostały zmiany na dialogu dokumentu pracowniczego, który mieści się w:

PRACOWNICY>ZAZNACZAMY PRACOWNIKA>INNE>DOKUMENTY>DODAJ

UmowaOPrace

Na zamieszczonym rysunku zobrazowano fakt, że po wyborze na dialogu „Umowy o pracę” z opcją „na czas określony” pojawi się dodatkowe pole z listą wyboru tj. „Przyczyny zawarcia umowy o pracę na czas określony”.

W pole to można wprowadzić dowolny opis lub wybrać jeden z kilku predefiniowanych opisów:

 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Po naciśnięciu przycisku „OK i Tekst” zostaniemy powiadomieni o możliwości definiowania własnych wzorców dokumentów lub korzystania z wcześniej zdefiniowanych wzorców.

MozliwoscDefiniowaniaWlasnychWzorcow

Decydujemy się na przejście na listę wzorców naciskając przycisk Tak. W wyniku wykonania tej akcji pojawi się na ekranie lista wzorów umowy o pracę:

WzorUmowyOPraceLista

Wybieramy z menu opcję „Dodaj” i uzupełniamy nazwę nowego wzorca:

WzorUmowyOPraceEdycja

Po powrocie na listę wzorców wybieramy z menu opcję „Zatwierdź”:

WzorUmowyOPraceLista2

Program wygeneruje nową umowę o pracę dla pracownika według nowego wzoru.

Link do tego artykułu

Jeżeli po naciśnięciu Tekst na dokumencie, np. umowy o pracę, świadectwa pracy, itp. wyświetli się komunikat jak poniżej:

1

Należy:

Wejść do szablonów danego dokumentu w Menu: Pracownicy → Inne → Dokumenty → Wzory

2

Usuwamy wszystkie szablony, na których wyświetlił się błąd wczytywania pliku, za pomocą przycisku „Usuń” i dodajemy nowy interesujący nas szablon za pomocą opcji „Dodaj”.

 

2,5

 

Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się okno dodawania nowego szablonu, dla którego określamy łatwą do rozpoznania dla nas nazwę i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

3

Następnie wyświetli się szablon danego dokumentu

6

Zamykamy szablon krzyżykiem i zatwierdzamy utworzony przez nas szablon.

Po tych czynnościach powinien ukazać się na nowo utworzony przez nas dokument z wypełnionymi danymi.


 

Uwaga: Jeżeli w poprzednim roku nie korzystałeś z domyślnego wzorca, a miałeś zdefiniowany własny, musisz uruchomić rok poprzedni i skopiować tekst wzorca (Pracownicy → Inne → Dokumenty → Wzory → np. umów o pracę → Edycja i skopiuj zawartość szablonu), następnie w roku obecnym wklej go do szablonu.

Link do tego artykułu

Jeżeli po naciśnięciu Tekst do dokumentu umowy na zlecenie, rachunku do umowy wyświetli się komunikat jak poniżej:

1

Należy:

Zmodyfikować dany dokument poprzez Rachunek / Umowa → Modyfikuj

2

Otworzy się dialog modyfikacji dokumentu, który bez zmian zapisujemy przyciskiem „OK”.

Następnie wybieramy Rachunek / Umowa → Tekst, wyświetli się komunikat o możliwości definiowania własnych wzorów, który zatwierdzamy przyciskiem „Tak”

3

Wyświetli się okno zdefiniowanych wzorców danego dokumentu

4

Usuwamy wszystkie, na których pojawił się błąd wczytywania pliku i dodajemy nowy za pomocą przycisku „Dodaj”.

Wyświetli się okno dodawania nowego dokumentu, dla którego określamy łatwą do rozpoznania dla nas nazwę i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

5

Następnie wyświetli się szablon danego dokumentu

6

Zamykamy szablon krzyżykiem i zatwierdzamy utworzony przez nas szablon.

Po tych czynnościach powinien ukazać na nowo utworzony przez nas dokument z wypełnionymi danymi.


 

Uwaga: Jeżeli w poprzednim roku nie korzystałeś z domyślnego wzorca, a miałeś zdefiniowany własny, musisz uruchomić rok poprzedni i skopiować tekst wzorca (w oknie wzorów rachunków / umów wybierz „edycja” i skopiuj zawartość szablonu), następnie w roku obecnym wklej go do szablonu.

Link do tego artykułu

Od wersji 15.05.D i 16.02.B, wprowadziliśmy możliwość uwzględnienia indywidualnej interpretacji przepisów dotyczących naliczania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Dialog Konfiguracja > Parametry programu, został uzupełniony o opcję „Ograniczaj zryczałtowane koszty uzyskania przychodów do wartości przychodów w okresie„. To ustawienie będzie uwzględniane w każdym miesiącu roku podatkowego. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Parametry2

Zmiana tej opcji przyniesie skutek po wykonaniu czynności:

1.Wyliczenie wynagrodzeń  poprzez “Arkusz wypłat” dla wszystkich pracowników (Pracownicy->Wypłata->Przelicz arkusz).
lub
2.Ponowne przeliczenie wynagrodzenia za ostatni miesiąc dla każdego pracownika, u którego wystąpił ten problem (Pracownicy -> Praca -> Wylicz miesiąc).

Link do tego artykułu

Co zrobić w przypadku błędu, który pojawia się w momencie kliknięcia edeklaracje -> Podpisz  „Bramka Ministerstwa Finansów nie odpowiada” w programach Varico i występuje w wersjach KPiR 15.05, RP 15.05 oraz KsH 15.05?

varico1

 

W katalogu z zainstalowanym programem Varico np. KPiRSQL2015  udostępniliśmy podkatalog „patches”.

varico2

W katalogu tym znajduje się folder 15.05.c, następnie podfolder o nazwie „2F268F0518AD4FF24D2749FEA4E7C557” a nim unzip i podfolder pliki.

varico3

Z folderu „pliki” należy skopiować plik EDekl.exe oraz folder EDekl do folderu głównego programu np. KPiRSQL2015 nadpisując istniejące pliki.

Po tej czynności uruchamiamy program i możemy wysłać edeklarację z programu.

 

Link do tego artykułu
Dla wszystkich Klientów, mających problem z prawidłowym podpisaniem i wysyłką formularza PIT-4R przy użyciu najnowszych wersji programów  pragniemy poinformować, że istnieje alternatywna metoda przesłania formularza

Przekazanie PIT-4R za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów :

1. Należy przejść na stronę Ministerstwa i pobrać formularz interaktywny PIT-4R wersja 5:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/pit

f1

2. Następnie należy przejść na poniższą stronę Ministerstwa Finansów i wykonać opisywane tam operacje:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Należy zainstalować odpowiednią wtyczkę oraz odpowiednią wersję programu Adobe Reader.

3. Następnie należy wystawić formularza PIT-4R w aplikacji Varico (zapisanie i zatwierdzenie). Po kliknięciu na edeklaracje program Varico przedstawić powinien informację o stworzeniu pliku XML. Podana będzie również ścieżka do tego pliku – należy ją zapamiętać / zapisać, w celu odnalezienia.

f2

4. Kolejnym krokiem jest otwarcie w programie Acrobat Reader formularza pobranego w punkcie 1.

5. Z menu górnego należy wybrać opcję „Rozszerzone” / „Funkcje rozszerzone” / „Importuj dane”.

6. Wskazujemy plik wymieniony w punkcie 3. Widoczny na ekranie formularz PIT-4R POWINIEN WYPEŁNIĆ SIĘ DANYMI. NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ POPRAWNOŚĆ DANYCH.

7. Z menu górnego wybieramy opcję „Rozszerzone” / „E-Deklaracje” / „Podpisz i wyślij”.

8. Mając podłączony i prawidłowo skonfigurowany czytnik z podpisem elektronicznym, w kolejnych oknach Kreatora użytkownik podpisuje plik i wysyła AUTOMATYCZNIE NA BRAMKĘ MINISTERSTWA FINANSÓW. Warto zapisać sobie numer referencyjny – np do proponowanej postaci pliku tekstowego, na pulpit.

9. Wypełniony i wysłany PIT można zamknąć (podczas zamykania warto zapisać zmiany).

10. Sprawdzenie stanu UPO można uzyskać, wprowadzając (kopiując) numer referencyjny do poniższego dokumentu (należy go wcześniej pobrać i zapisać):

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/UPO_v6-0.pdf

 

Link do tego artykułu

Wszystkie programy Varico od wersji 2.0 działają w oparciu o serwer bazy danych PostgreSQL. Zdarza się, że serwer ten nie działa poprawnie w systemie operacyjnym Windows lub jest blokowany przez oprogramowanie antywirusowe – przyczyn może być więcej. W rezultacie program nie jest w stanie się uruchomić, ponieważ nie ma dostępu do bazy danych.

Jeżeli podczas uruchomienia programów Varico pojawi się komunikat:
„Program … nie może połączyć się z serwerem bazy danych PostgreSQL. Do poprawnego działania programu wymagana jest uruchomiona usługa serwera bazy danych. Częstym problemem również jest blokowanie programu przez zapory sieciowe (firewall).
Informacja techniczna:
Serwer PostgreSQL localhost nie odpowiada lub nie akceptuje połączeń na porcie 5432.”

błąd_sql

(Komunikaty mogą się różnić, w zależności od konfiguracji, zamiast localhost w komunikacie może znajdować się adres IP komputera oraz może być wskazany inny port niż 5432 lub 5433.)
Zazwyczaj wystarczy wykonać kilka czynności, które mogą ten problem szybko rozwiązać.
1) Restart komputera i ponowne uruchomienie systemu Windows – jest to najszybsza i najprostsza metoda, podczas ponownego uruchomienia usługa Varicopostgres jest na nowo uruchamiania
2) Jeżeli usługa varicopostgres nie wystartowała, a co za tym idzie pojawia się w dalszym ciągu wskazany komunikat podczas uruchamiania programu Varico to możemy spróbować uruchomić usługę ręcznie:
Żeby nawiązać połączenie z bazą danych klikamy na komputerze głównym, gdzie znajduje się baza danych
Menu Start-> Programy-> PostgreSQL8.3-> Start service

175

Uruchomi się program w oknie dosowym, który uruchomi serwer PostgreSQL i usługę varicopostgres.

176

Po wykonaniu tych czynności możemy spróbować uruchomić program.

3) W Windows 7 i 8, 8.1, 10 możemy zmienić ustawienia uruchamiania usługi varicopostgres.
W tym celu należy uruchomić program services.msc w systemie Windows 7 w następujący sposób:
Otwieramy Menu Start, w polu Uruchom (Wyszukaj programy lub pliki) wpisujemy nazwę programu services.msc (jak na rysunku poniżej)

Została wyświetlona lista usług lokalnych:

services1

Klikamy dwa razy na usługę varicopostgres lub varicopostgres2 i otworzy się okno właściwości.
W zakładce Logowanie należy zaznaczyć opcję „Lokalne konto systemowe” i  jak na rysunku poniżej.

services

Zatwierdzamy okno klawiszem OK i uruchamiamy usługę varicopostgres lub varicopostgres2. W tym celu w oknie usług systemu Windows klikamy prawym klawiszem myszy na tę usługę i wybieramy opcję uruchom, jak na rysunku poniżej:

servicess

Jeżeli powyższe kroki nie pomogły w uruchomieniu usługi PostgreSQL to znaczy, że serwer PostgreSQL jest blokowany przez inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub system bazy danych jest uszkodzony.
Zgodnie z opisem usług realizowanych w ramach licencji 4 Inclusive usługi tego typu realizowane są w ramach odpłatnej usługi informatycznej. W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt z naszym Centrum Klienta Biznesowego.

W celu realizacji usługi konieczne może być wysłanie przez Państwa na adres email serwis.poznan@varico.pl lub serwis.bydgoszcz@varico.pl informacji pozwalających na diagnozę przyczyny nie uruchamiania się serwera PostgreSQL.
1) Plik log z serwera bazy danych PostgreSQL -> Plik ten znajduje się w folderze VaricoPostgres\Data\pg_log lub VaricoPostgres2\Data\pg_log
Należy odszukać folder pg_log i przysłać w formie załącznika w emailu, plik w którego nazwie znajduje się ostatnia data próby uruchomienia usługi varicopostgres lub varicopostgres2
2) Zapis dziennika zdarzeń systemu Windows do pliku

Link do tego artykułu

Prowadząc sprzedaż w programie ObSp możemy rozpocząć nowy rok w nowym programie bez balastu dokumentów z zeszłego roku. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady.

Do niewątpliwych zalet takiego rozwiązania należy na pewno szybsze działanie samego programu jak i szybsze sporządzanie zestawień. Do wad można zaliczyć brak wglądu bezpośrednio w stare faktury (choć zawsze można uruchomić program z danymi z poprzedniego roku i tam podejrzeć potrzebne informacje).
Przepisanie na nowy rok spowoduje przeniesienie ze starego katalogu tylko tych danych, które są niezbędne do dalszego prowadzenia działalności.

Krok 1: wykonanie archiwum w wersji używanej 15.02 B w mijającym roku

Korzystając z menu Plik → Archiwum → Wykonaj Archiwum należy otworzyć dialog i wybrać miejsce gdzie powinno zostać zapisane archiwum np. C:\arch_ObSp2015.vso Wykonanie archiwum jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku niepowodzenia procesu przenoszenia danych na nowy rok, gwarantuje pełne bezpieczeństwo plików.

faq1

Przebieg procesu archiwizacji zostanie przedstawiony na dialogu takim jak przedstawiony poniżej.

faq3

Po zakończeniu procesu archiwizacji danych z zakończonego roku podatkowego należy zainstalować wersję programu na nowy rok.

Krok 2: Instalacja programu 16.01 A w nowym katalogu
Na początku instalacji zostaniemy powitani takim oto komunikatem:

faq4

Klikamy klawisz Dalej.
Otworzy się okno z warunkami licencji.

faq5

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej poprzez zaznaczenie opcji „Tak akceptuję warunki licencji” Klikamy Dalej.

W kolejnym oknie program poprosi o wskazanie katalogu w którym docelowo chcemy zainstalować program  (na nowy rok). Program wykryje wcześniej zainstalowaną wersję i pobierze licencję. Użytkownik może także sam wskazać wskazać folder z zainstalowaną wcześniejszą wersją programu, skąd instalator pobierze licencję na program.

faq5

Po wskazaniu odpowiedniego folderu klikamy  Dalej.
W kolejnym oknie mogą Państwo zdefiniować sposób instalacji programu na komputerze w zależności od tego czy program ma działać na jednym komputerze lokalnie czy też na kilku komputerach w sieci LAN.

faq6

Klikamy klawisz Dalej. Następnie mogą Państwo określić czy na pulpicie ma zostać utworzony skrót do programu.

faq7

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji przechodzimy do kolejnego okna poprzez kliknięcie Dalej.

faq8

Następnie klikamy Instaluj.

Po zakończonym procesie instalacji możemy uruchomić program, domyślnie powinna być zaznaczona opcja Uruchom ObSp 16.01 A. Klikamy Zakończ.

faq9

Program uruchomi się automatycznie. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi się kreator pozwalający zdefiniować w jaki sposób chcemy rozpocząć pracę z programem.

faq10

Należy wybrać opcję Przepisz dane, która pozwoli Państwu przepisać najważniejsze dane z poprzedniego roku. Otrzymamy informację mówiącą o tym, że proces przepisywania danych może trochę potrwać jeśli nasza baza jest duża.

faq11
Następnie program poprosi o wskazanie folderu z poprzednią wersją programu z 2015.

faq12

Kolejno wskazujemy ścieżkę do programu z poprzedniego roku oraz ustawiamy interesujące nas opcje:

faq13

Rozpocznie się proces przepisywania danych na nowy rok, który zostanie zakończony komunikatem.

faq14

Po przepisaniu wyświetli się informacją o konieczności uruchomienia programu ponownie.

faq15

faq16

Wystarczy, że  wyszukamy utworzoną ikonkę do programu ObSp 16.01 A na pulpicie i klikniemy na niej myszką dwa razy w celu uruchomienia programu.

 Życzymy udanej pracy z programem w kolejnym roku!

Link do tego artykułu

W programie ObSp możemy dodawać i rozliczać opakowania zwrotne.
Aby dodać opakowanie zwrotne należy podczas dodawania nowego towaru:
Towary -> Dodaj
zaznaczyć opcję:
Towary specyficzne Opakowanie zwrotne

 

opakowania1

Kolejnym krokiem jest powiązanie określonego towaru z odpowiednim opakowaniem zwrotnym po to, aby przy sprzedaży tego towaru program automatycznie doliczał opakowanie zwrotne.

Aby tego dokonać wybieramy :
Towary -> Modyfikuj ->Opakowanie: Zwrotne -> F3 lista

 

opakowania2

Po wybraniu F3 lista pokaże nam się pełna lista zdefiniowanych przez nas opakowań zwrotnych, z których wybieramy interesującą nas pozycję i klikamy Zatwierdź.

Od tego momentu zawsze, gdy będziemy próbowali sprzedać powyższy towar przed zatwierdzeniem listy towarów pojawi się następujący komunikat:

opakowania3Wybranie opcji „Tak” spowoduje, że do listy towarów na fakturze zostanie dopisana odpowiednia ilość opakowań zwrotnych, które wraz ze sprzedawanym towarem są wydawane Klientowi.

Jednym z najtrudniejszych do okiełznania tematów w każdej firmie jest pilnowanie terminów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w programach KPiR®, KsH® oraz RP wprowadziliśmy zarządzanie przypomnieniami. Funkcja ta umożliwia łatwe dodawanie ważnych wydarzeń oraz ich prezentację na dany okres, a przede wszystkim szybki do nich dostęp.

Pracę rozpoczynamy od konfiguracji przypomnień, która dostępna jest po wejściu w
Konfiguracja → Konfiguracja Przypomnień

s2

Na dialogu znajduje się lista dostępnych typów przypomnień, która jest stała i nie można jej zmieniać.

Po wejściu w opcję Modyfikuj otwiera się dialog modyfikacji wzoru, w którym podejmuje się decyzję, jak będą wyglądały wszystkie powiadomienia.

s3

Dialog umożliwia ustawienie terminu i formy przypomnienia, dodanie słów kluczowych do jego treści i ustalenie niestandardowego terminu przypomnienia.

Dostępne są następujące rodzaje automatycznych przypomnień:

 • Koniec umowy o pracę
 • Koniec umowy o pracę nakładczą
 • Koniec ważności aneksu
 • Koniec ważności badań lekarskich
 • Koniec ważności szkoleń BHP
 • Koniec ważności uprawnień (rodzaj uprawnienia wpisywany jest przez użytkownika podczas dopisywania dokumentu)

Z poziomu dialogu: „Ważne wydarzenia” można także dodawać niestandardowe wydarzenia, czyli takie, które nie dodają się automatycznie, wraz z wykonaniem jakiegoś działania w programie. Przypomnienia o dodanych tą metodą wydarzeniach będą się pojawiać w dialogu, tak jak standardowe przypomnienia.

Aby dodać własne przypomnienie należy wejść odpowiednio w: Funkcje->Przypomnienia->Ważne wydarzenia->Dodaj

s4

Dostęp do  nadchodzących wydarzeń jest możliwy z menu Funkcje:

w4

Opcja „Ważne wydarzenia” wyświetla dialog pokazujący wszystkie zapisane wydarzenia, natomiast „na dzień dzisiejszy”, „na najbliższy tydzień” i „na najbliższy miesiąc” wyświetlają ważne terminy w odpowiednich przedziałach dat. Dodatkowo, dostęp do browsera przypomnień jest możliwy poprzez ikonę, która pojawia się tylko wtedy, kiedy istnieją zaplanowane na dany dzień przypomnienia.

w5

W oknie głównym programu pojawi się również rozwijana lista, przedstawiająca  trzy najbliższe przypomnienia. W celu wyświetlenia wszystkich pozycji należy kliknąć w opcję „Pokaż więcej„.

w6

W celu wyświetlenia wszystkich pozycji należy kliknąć w opcję „Pokaż więcej„.

w7

Link do tego artykułu

W celu poprawy komfortu pracy umożliwiliśmy wczytywanie danych osobowych z programu Płatnik do modułu Rozliczenia Płac. Często zdarza się, że przy nawiązaniu współpracy z nowym klientem pojawia się myśl związana z ogromem pracy, jaką musimy wykonać podczas wprowadzania danych pracowniczych do programu. Teraz wystarczy, że Twój klient dostarczy własną bazę z programu Płatnik i sprawa staje się dziecinnie prosta – przekonaj się sam.

Na początku konieczne jest podłączenie do bazy Płatnika, co można uczynić w dwojaki sposób:

 1. rozpoczynając wczytywanie danych z Płatnika np. Firma[F8] → Płatnik → Import danych,
 2. poprzez konfigurację Płatnika w programie Rozliczenie Płac: Konfiguracja → Konfiguracja programu Płatnik

1_Konfiguracja programu Płatnik

Program wykrywa lokalizację bazy podłączonej do programu Płatnik, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać inną bazę. Po dokonaniu wyboru i wprowadzeniu hasła do bazy pozostaje tylko połączyć się z bazą.

W kolejnym kroku możemy zaczytać dane firmy. Jeśli wybraliśmy wcześniej drugi sposób konfigurowania programu Płatnik należy teraz wybrać odpowiednio: Firma[F8] → Płatnik → Import danych. W efekcie pojawi się lista firm znajdujących się w bazie Płatnika, z której wybieramy interesującą nas pozycję i dokonujemy importu.

2_Platnik_firma

W konsekwencji pojawi się okno dodawania danych firmy wraz z propozycją rozpoczęcia półautomatycznego procesu importu danych właścicieli. Jeśli dane właściciela są już w programie Rozliczenie Płac można ten krok pominąć, w przeciwnym wypadku pojawi się lista właścicieli i pełnomocników powiązanych z wybraną wcześniej firmą.

3_Platnik_firma

Także tutaj możemy dokonać importu danych, co pozwoli oszczędzić sporo czasu. Warto zwrócić uwagę na ostatnią kolumnę listy: „W kartotece”, która informuje o tym, czy właściciel lub pełnomocnik występuje już w programie Rozliczenie Płac.

Przy pobieraniu danych właściciela mamy możliwość zaczytania również danych o jego członkach rodziny, jeśli zostali zgłoszenie w programie Płatnik.

4_Dane o członku rodziny_ nowy pracownik

Na każdym etapie, jeśli uznamy to za celowe, możemy dane uzupełnić lub skorygować przed ostatecznym ich zatwierdzeniem, co gwarantuje kontrolę nad całym procesem. Także w przypadku importu danych o członkach rodziny warto zwrócić uwagę na kolumnę: „W kartotece”, która jest szczególnie pomocna przy wykonywaniu zaczytania danych dla wielu pozycji.

Przy zatwierdzaniu kolejnych danych program sam poinformuje czy istnieją jakieś pola wymagane, które należy uzupełnić, a pobranie ich nie było możliwe z programu Płatnik. Najlepiej widoczne jest to na dialogu firmy, gdzie pola te zostały podświetlone odpowiednio kolorami: czerwonym – pole wymagane oraz żółtym – pole sugerowane.

5_Dane firmy

Podobnie przebiega proces dodawania danych pracowników, który zaproponowany zostanie po zatwierdzeniu danych firmy. Można z niego skorzystać od razu potwierdzając wykonanie importu pracowników lub też później poprzez wybranie opcji: Pracownicy [F3] → Płatnik → Import danych.

6_Import pracowników z programu Płatnik [Płatnik_ PRACOWNIA]

Link do tego artykułu

W trosce o Państwa komfort pracy przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym pokażemy jak prawidłowo ustalić różnice kursowe na dzień bilansowy.

Przepis na wycenę bilansową nierozliczonych transakcji na walutowym koncie rozrachunkowym.

Składniki:

1. Konto rozrachunkowe walutowe

Konto Księgowe

2. Transakcje nierozliczone dotyczące tego konta

Transakcje dla konta_ 203-USD-0001

3. KsH 2.18.E

Przepis:

1. W programie KsH wybieramy: Miesiące [F6] → grudzień lub zamknięcie wstępne → Księgowania → przygotowane → Wycena różn.kurs.

Zam.wstępne 2014

2. Uzupełniamy, przy pomocy opcji: Modyfikuj, kurs waluty według którego ma być przeprowadzona wycena.

Przygotowanie wyceny bilansowej różnic kursowych za zamknięcie wstępne 2014

W zależności od tego czy kurs już został wprowadzony mamy do wyboru opcję: Zatwierdź,

Zatwierdz-Kursy waluty_ 100 USD

a w przypadku jego braku należy poprzedzić ją dodaniem [Dodaj]

Dodawanie kursu_ 100 USD

3. Następnie pozostaje tylko uzupełnić numery kont, na których ma zostać zaksięgowana wycena

Konta-Przygotowanie wyceny bilansowej różnic kursowych za zamknięcie wstępne 2014

a to wszystko wystarczy już tylko potwierdzić przez wybranie: OK

4. Na koniec można dokonać jeszcze wydruku przygotowanego przez program KsH polecenia księgowania wybierając [Wydruki → Tekst → Polecenie księgowania → Zatwierdź]

Wydruk

Polecenie księgowania

Link do tego artykułu

Aby móc wysyłać e-Deklaracje należy wyznaczyć do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą przypisany sobie bezpieczny e-podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą druku UPL- 1.

Aby wystawić UPL-1 należy wejść odpowiednio Wybór firmy → US → Pełnomocnictwo UPL-1

wysylka_edeklaracjipit1

wysylka_edeklaracjipit1a

Moduł masowej wysyłki e-Deklaracji

Z modułu e-Deklaracji można skorzystać zarówno w menu nowoczesnym, jak i klasycznym.

W menu klasycznym opcję ta znajdziemy wybierając: Inne → e-Deklaracje

wysylka_edeklaracjipit3

natomiast w menu nowoczesnym należy wejść w Funkcje → e-Deklaracje.

wysylka_edeklaracjipit4

Po wejściu do modułu możemy zdecydować czy chcemy podpisać i wysłać e-Deklaracje dla firmy, na której aktualnie pracujemy, czy też dla wszystkich firm. (Można także podpisać e-deklaracje poza programem- instrukcja po kliknięciu na ten link)

wysylka_edeklaracjipit5

wysylka_edeklaracjipit6

Aby zaznaczyć wszystkich podatników należy skorzystać z opcji Wszystkie/żadne lub przyciskiem INSERT zaznaczyć poszczególne osoby.

wysylka_edeklaracjipit7

Aby skorzystać w opcji Podpisz należy upewnić się czy podłączony został kwalifikowany podpis elektroniczny. W efekcie prawidłowo wykonanej czynności pojawi się poniższe okno, w którym należy wybrać aktywną opcję Podpisz.

wysylka_edeklaracjipit8

W wyniku wybrania opcji Podpisz pojawi się następujące okno.

wysylka_edeklaracjipit9

Po wprowadzeniu klucza PIN (hasło do podpisu elektronicznego) klikamy opcję Akceptuj. Po pozytywnym zakończeniu procesu podpisywania e-Deklaracji pojawi się status podpisania „Podpis złożono prawidłowo”, wtedy należy wybrać opcję Zakończ.

wysylka_edeklaracjipit10

Po zakończeniu procesu podpisywania plików pojawi się okno z podsumowaniem zadania,

wysylka_edeklaracjipit11

a na dialogu e-Deklaracji w kolumnie Podpisano pojawiła się data podpisu .

wysylka_edeklaracjipit12

Kolejnym krokiem jest wysyłka e-Deklaracji.

Aby dokonać wysyłki należy zaznaczyć wybranych podatników, a nastepnie skorzystać z opcji Wyślij.

Po wysłaniu e-Deklaracji uzupełnia się kolumna „Wysłano” oraz

wysylka_edeklaracjipit13

pojawia się ” Raport wysyłki dokumentów e-Deklaracji „

wysylka_edeklaracjipit14

Ostatnią czynnością jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru za pomocą opcji Pobierz UPO. W efekcie w kolumnie „Pobrano UPO” uzupełniona zostanie data pobrania oraz pojawia się: „Raport pobrania dokumentów UPO dla e-Deklaracji”.

wysylka_edeklaracjipit15

Dodatkowym udogodnieniem modułu e-Deklaracji jest opcja „Deklaracja”, która umożliwia nadruk numeru UPO (tylko jeżeli pobrane wcześniej UPO ma status 200) na wypełnionym formularzu.

wysylka_edeklaracjipit16

Link do tego artykułu

Po prawidłowym wczytaniu danych z KPiR (instrukcja tutaj) przejdźmy do wystawiania deklaracji.

 1. W głównym oknie programu przechodzimy do KREATORY >> E-PITY ZA 2015
  VPF1
 2. Otrzymujemy możliwość wystawienia deklaracji za pomocą KREATORA lub AKTYWNEGO FORMULARZA.
  VPF2
 3. Po wybraniu opcji KREATOR zobaczymy krokowe wystawienie deklaracji.VPF3
 4. Wczytywanie danych podatnika – dane osobowe oraz wszystkie kwoty pobrane z KPiR, RP
  Wybierz podatnika.
  faq_vpf4
  Z listy możemy wskazać podatnika kliknięciem albo poprzez wpisanie danych osobowych.
  faq_vpf5
  Po wybraniu podatnika otrzymamy komunikat:
  faq_vpf6
 5. Następnym krokiem jest sprawdzenie przychodów podatnika zaimportowanych z programu KPiR,RP. Aby przejść do następnego kroku kliknij DALEJ
  faq_vpf7
 6. Zaznaczenie ulgi. Z listy mamy do wyboru 5 ulg i odliczeń. Następnie DALEJ.
  faq_vpf8
 7. Przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP. DALEJ
  faq_vpf9
 8. Gratulujemy wypełnienia PIT-a. Użytkownik ma możliwość OBEJRZENIA DEKLARACJI , WYDRUKOWANIA lub wysłania jako  E-DEKLARACJA.
  faq_vpf10
Link do tego artykułu

Program Varico Przyjazne Formularze umożliwia zaimportowanie danych słownikowych (dane firm, pracowników, właścicieli) oraz kwoty do wystawienia zeznań rocznych (PIT 36, PIT 37L, PIT 37, PIT 38 + załączniki).

W celu umożliwienia importu danych w Przyjaznych Formularzach wybieramy opcję Narzędzia -> Ustawienia -> Import Danych.

ustawienia importu

W tym oknie opcja Varico KPiR, KsH, RP,  pozwala na wybranie odpowiedniego programu księgowego Varico. Program VPF automatycznie wykryje ścieżkę do programu KPiR, RP lub KsH. Jeżeli chcemy zaimportować dane z innego katalogu to klikamy na klawisz Zmień i wybieramy inny folder.

Po konfiguracji importu danych można zaimportować dane w dwóch miejscach:

a) Narzędzia (plik)>Importuj dane>Varico KPiR, KsH, RP

import

Przed importem następuje podsumowanie i wyświetlenie danych firmy/osób, które będą zaimportowane. Domyślnie wszystkie dane są zaznaczone. Zaakceptowanie następuje poprzez kliknięcie przycisku Importuj dane.

Po zakończeniu importu Użytkownik jest informowany poniższym komunikatem. Przycisk Zamknij kończy import danych.

b) Istnieje inna możliwość importu danych dostępna poprzez wybranie opcji: Aktówka>Więcej>Importuj dane. Dalsze działanie importu jest takie same jak w podpunkcie a).

aktowka

Doimportowywanie

Jeżeli po pierwszym zaimportowaniu zostały zmienione jakieś dane, można je powtórnie zaimportować (według tego samego schematu) zaznaczając na liście danych firmy/osób odpowiednie pozycje (jeżeli wystąpiły zmiany, w programie jest to oznaczone komunikatem „nowszy niż w bazie” przy zmodyfikowanych pozycjach). Może zdarzyć się sytuacja, że uważasz, że dana pozycja została zmieniona a mimo to widnieje jako oznaczona „starszy niż w bazie” to można zaznaczyć ją ręcznie i zaimportować.

UWAGA: VPF zaimportuje poprawnie dane finansowe firmy, która ma obliczony podatek dochodowy za Grudzień

Link do tego artykułu

W celu skonfigurowania programu Varico Przyjazne Formularze do pracy w sieci (opcja ta dotyczy firm, które posiadają aktywną gwarancję na KPiR lub KsH w co najmniej wersji biurowej), w pierwszej kolejności na stanowisku, na którym ma znajdować się baza danych należy udostępnić katalog. Robi się to klikając prawym przyciskiem myszy na katalogu wybierając opcję Udostępnij -> Określone osoby

W kolejnym oknie wybieramy osoby, które będą miały udostępniony ten katalog jak również ustawiony odpowiedni POZIOM UPRAWNIEŃ. Osoby takie powinny mieć prawa do odczytu i zapisu.

 

Na stanowiskach sieciowych (łączących się do bazy danych na stanowisku głównym – serwerze) należy zmapować udostępniony wcześniej dysk sieciowy.
Aby to wykonać klikamy w Mój komputer/Ten komputer -> Mapuj dysk sieciowy

W nowym oknie należy wskazać lokalizację udostępnionego katalogu (z serwera) klikając na klawisz Przeglądaj.

Aby uruchomić wersję sieciową należy umieścić bazę danych na dysku sieciowym. należy w programie wejść w opcję Plik -> Ustawienia

Następnie należy wybrać opcję Dane aplikacji i w polu Miejsce zapisu danych zaznaczyć Zapisuj na dysku sieciowym

Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się klawisz Zmień miejsce zapisu danych umożliwiający wskazanie dysku sieciowego.

 

Program może być instalowany oddzielnie na każdym komputerze. Inny sposób to instalacja programu również na dysku sieciowym – dzięki temu aktualizacja będzie tylko tego jednego programu (a tak trzeba aktualizować program na wszystkich komputerach oddzielnie). W takim wypadku  na komputerach użytkowników wystarczy ustawić odpowiedni skrót do programu lub uruchamiać program bezpośrednio z dysku sieciowego.

 

W przypadku dużej liczby firm i dokumentów:

W celu uporządkowania danych firm oraz możliwości ustawienia praw dostępu do danych dla różnych osób można użyć mechanizmu baz danych w samym programie (Plik->Ustawienia->Bazy danych: http://fillup.pl/pomoc/help/#link_266881).

Można też rozdzielić bazy danych do osobnych plików. Zbyt duże pliki bazy danych mogą powodować znaczące spowolnienie programu, dlatego czasem lepiej podzielić je na kilka.
W tym przypadku należy uruchamiać program ze wskazaniem odpowiedniego pliku bazy danych jako parametrem wywołania, np.
c:\fillUp\fillUp.exe „C:\Users\User\Documents\efile\fillup\database.sqlite”

Można oczywiście ten parametr ustawić w skrócie na pulpicie – i dzięki temu mieć dostęp do kilku oddzielnych sieciowych baz danych poprzez odpowiednie skróty na pulpicie.

Link do tego artykułu

Najnowsza wersja programów KPiR i RP dla systemu Windows wykorzystuje jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych – PostgreSQL. System ten zapewnia bezpieczeństwo danych i znaczne przyśpieszenie pracy programu.

Dla obydwu programów otwarcie nowego roku jest identyczne.

Na początku instalacji zostaniemy powitani takim oto komunikatem

instalacja_kpir_pierwszy_ekran

Po zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej

akceptacja_postanowien_licencyjnych

Program wykryje czy na Państwa komputerze był wcześniej zainstalowany program Varico, w jakiej lokalizacji oraz z jaką licencją. Należy wskazać nowy, pusty katalog.

wskazanie_katalogu_do_instalacji2

W kolejnym oknie mogą Państwo zdefiniować sposób instalacji programu na komputerze w zależności od tego czy program ma działać lokalnie czy też sieciowo.

Później mogą Państwo określić czy na pulpicie ma być wyświetlany skrót do programu oraz czy ma zostać zainstalowany program Varico Przyjazne Formularze (więcej informacji pod tym linkiem)

Po zaznaczeniu interesujących Państwa opcji można rozpocząć instalację programu

podsumowanie instalcji

Po zakończonym procesie instalacji możemy uruchomić program, zaznaczamy Uruchom i klikamy Zakończ.

zakonczenie instalacji

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi się monit pozwalający zdefiniować w jaki sposób chcemy rozpocząć pracę z programem

rozpoczecie pracy

Należy wybrać opcję Przepisz, która pozwoli Państwu przepisać najważniejsze dane z poprzedniego roku. Program poprosi o wskazanie katalogu z poprzednią wersją programu.

lokalizowanie programu

Po zakończeniu pojawi się komunikat informujący Państwa o tym, że dane zostały przepisane.

Po zatwierdzeniu powyższego dialogu program poinformuje o tym, iż dalsza praca z programem wymaga ponownego uruchomienia

Po zatwierdzeniu dialogu program wyłączy się, po ponownym uruchomieniu można zacząć pracę z danymi na nowy rok.

Link do tego artykułu
Poniższy przewodnik pokazuje w jaki sposób rozpocząć sesję pomocy zdalnej. Dla tych z Państwa, którzy chcą wiedzieć więcej o pomocy zdalnej zapraszamy na koniec dokumentu.

Krok 1: Pobranie programu

W celu pobrania programu Asysten zdalny należy kliknąć w poniższy obrazek:

Pobierz program

Zapisać plik na swoim komputerze:

asystent_zdalny_10

Kiedy pobieranie się zakończy należy uruchomić program:

qq

Krok 2: Uruchomienie programu

Zaraz po kliknięciu w ikonę Asystent zdalny program będzie ładowany:

asystent_zdalny_2

Następnie po uruchomieniu będziemy mieli do wyboru dwie opcje:

 • Poproś o pomoc
 • Udziel pomocy

asystent_zdalny_3

Wybieramy opcję Poproś o pomoc.

asystent_zdalny_5

Nastąpi uruchamianie sesji:

asystent_zdalny_6

W trakcie uruchamiania wyświetli się następujący komunikat. Należy kliknąć OK.

asystent_zdalny_7

Po załadowaniu programu należy podać pracownikowi serwisu Varico ID i Hasło:

asystent_zdalny_8

Po podaniu powyższych danych połączenie powinno zostać nawiązane i Państwa pulpit widoczny dla serwisanta Varico.
W każdej chwili mogą Państwo zakończyć sesję klikając lewym klawiszem myszy na ikonkę Zakończ połączenie:

indeks

Czym jest pomoc zdalna?

W niektórych sytuacjach telefoniczne udzielenie pomocy może okazać się niemożliwe, a dojazd do siedziby Klienta zbyt kosztowny. W takich przypadkach można zastosować rozwiązanie Asystent Zdalny, które umożliwia zdalne połączenie pomiędzy komputerem Klienta, a serwisanta.
Po wyrażeniu zgody przez użytkownika pracownik Varico otrzymuje wirtualny dostęp do klawiatury i myszki komputera. Może on pracować w taki sam sposób jakby siedział przed Państwa komputerem!

Czy pomoc zdalna jest bezpieczna?

Połączenie jest szyfrowanie, dlatego nie ma ryzyka przechwycenia wysyłanych informacji przez osoby postronne.
Podczas realizacji pomocy zdalnej widzą Państwo wszystkie działania serwisanta.
Bez wyrażenia przez Państwa zgody nie ma możliwości połączenia się z Państwa komputerem.
Połączenia z Państwa komputerem mogą być nagrywane.

Link do tego artykułu

Programy Varico w wersji SQL do prawidłowej pracy wymagają zainstalowania na partycji z systemem plików NTFS.
Aby sprawdzić jaki system plików ma nasza partycja wchodzimy w systemie Windows w Komputer -> następnie prawym przyciskiem myszki klikamy na dysku, na którym chcemy zainstalować oprogramowanie -> z rozwiniętego menu wybieramy „Właściwości”.
W zakładce „Ogólne” w polu „System plików” znajduje się informacja, jaki system plików jest wykorzystywany na danej partycji.

135

Jeśli żadna z partycji nie spełnia wymagań, konieczne jest wydzielenie jednej partycji z systemem plików NTFS. Czynność tą zalecamy zlecić informatykowi.

Istnieją trzy możliwości wydzielenia takiej partycji:
1.przekonwertowanie istniejącej partycji (np. FAT32) do partycji z systemem plików NTFS
2.wydzielenie z istniejącej partycji części miejsca na nową partycję z systemem NTFS
3.sformatowanie istniejącej partycji z zaznaczeniem, aby nowa partycja posiadała system plików NTFS.\

136

UWAGA! Podczas formatowania zostaną usunięte wszystkie dane znajdujące się na danej partycji!

Skorzystanie z pierwszej i drugiej możliwości możliwe jest poprzez wykorzystanie dodatkowego oprogramowania niezawartego w systemie Windows jak np. Paragon Hard Disk Manager™ 2009 Professional Edition.

Link do tego artykułu

PostgreSQL posiada mechanizmy umożliwiające udostępnienie połączenia z bazą wybranym hostom lub ich grupom. Jest to udostępnianie oparte na adresach IP. Cała konfiguracja znajduje się w pliku pg_hba.conf, który znajduje się zwykle w katalogu z bazą danych. Dostać się można do niego także przez Menu Start-:>PostgresSQL 8.3->Configuration files.

Domyślne wpisy w tym pliku to:

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 md5

Czyli domyślnie połączenia są dozwolone dla localhosta i wymagane jest hasło przesłane jako hash md5. Informuje nas o tym linijka:host all all 127.0.0.1/32 md5

Zapis 127.0.0.1/32 oznacza notację CIDR – więcej o niej w http://pl.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

Jeśli chcemy udostępnić połączenie dla innego konkretnego hosta w sieci to dodajemy linijkę:
host all all 87.98.233.158/32 md5

Jeśli natomiast chcemy udostępnić możliwość połączenia wszystkim hostom z sieci 192.168.0.0 to wpisujemy:
host all all 192.168.0.0/24 md5

Istnieje też możliwość wyłączenia sprawdzania hasła dla wybranych hostów w tym celu należy zamiast md5 wpisać trust.
Opcja ta jest przydatna, gdy ktoś zapomniał hasła do bazy danych i nie może się tam dostać. Jeśli pozwoli sobie na dostęp bez hasła będzie mógł nadać sobie nowe.
Aby wszystkie te ustawiania zadziałały musimy oczywiście zezwolić naszemu serwerowi na przyjmowanie połączeń przychodzących w przypadku gdy zainstalowany jest firewall. Oprócz tego w innym pliku konfiguracyjnym postgresql.conf linijka z definicją listen_addresses musi mięć wartość:

listen_addresses = ‚*'</p> <p> </p> <p>Czyli zezwolić postgresowi na nasłuchiwaniu na wszystkich interfejsach sieciowych. Jeśli chcemy, aby Postgres nasłuchiwał tylko na określonym interfejsie wpisujemy jego adres IP.</p> <p> </p> <p>listen_addresses = ‚192.168.0.5’</p> <p> </p> <p>Gdy mimo to nie będzie można podłączyć się do serwera trzeba wyłączyć zaporę Windows gdyż czasem blokuje ona port bez pytania użytkownika.</p>’

Link do tego artykułu

Sortowanie w PostgreSQL uwzględniające zasady obowiązujące dla konkretnego języka może być dość kłopotliwe. Niestety PostgreSQL nie pozwala na dynamiczne zmienianie sposobu sortowania tak jak jest to możliwe w MySQL (klauzula COLLATE) albo w Oracle (parametr sesji NLS_SORT), tylko wymaga podania sposobu sortowania podczas tworzenia klastra (parametry –locale, –lc-collate i poniekąd –lc-ctype polecenia initdb) i później już parametry te pozostają niezmienne.

Czyli raz zainicjowanego klastra bazy danych nie możemy już przestawić na inne kodowanie. Kodowanie danego klastra bazy danych jest brane z systemu. Aby sprawdzić, jakie kodowania mamy aktualnie dostępne używamy komendy locale -a. Problem z domyślnymi kodowaniami był taki, że kolejność sortowania polskich znaków w systemie UTF nie odpowiadała sortowaniu stosowanemu w win1250 a definicji takiego kodowania nie ma na Linuksie. Jeśli zastosujemy domyślne kodowanie UTF na Linuksie mogą pojawić się problemy z wyszukiwaniem nazw z symbolami _ + – = lub z sortowaniem list alfabetycznie.

Podany sposób działa tylko na dystrybucjach z serii Debian. Na innych dystrybucjach rozwiązanie tego problemu pozostaje nieznane.

Aby dodać kodowanie do systemu należy:
1. Ściągnąć plik z definicją nowego locale z załącznika – nazywa się on pl_MOD ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nazwać go inaczej.
2. Przekopiować go do katalogu /usr/share/i18n/locales
3. Dopisać w pliku /usr/share/i18n/SUPPORTED na końcu linijkę pl_MOD UTF-8
4. Dopisujemy w pliku /etc/locale.gen linijkę pl_MOD.UTF8 UTF-8
5. Generujemy nowy locale wydając jako root w konsoli polecenie locale-gen. Jedną z linijek wynikowych tego polecenia powinno być: pl_MOD.UTF-8… done
6. Patrzymy czy stworzone przez nas locale pojawiło się na liście komendą locale -a.
W wyniku powinna być linijka: pl_MOD.utf8
7. Pozostaje nam tylko zainicjować klaster bazy danych z nowym locale. Jako użytkownik postgres wydajemy polecenie:
/sciezka/do/postgresa/bin/initdb–locale=pl_MOD.utf8-D/sciezka/do/katalogu/z/baza. Następnie uruchamiamy postgresa z nowym klastrem.

Plik z definicją LOCALE dla Linux można ściągnąć STĄD.

Link do tego artykułu

Najnowsza wersja programu KPiR dla systemu Windows wykorzystuje jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych PostgreSQL. System ten zapewnia bezpieczeństwo danych i znaczne przyśpieszenie pracy programu, wymaga jednak odmiennej niż dotychczas instalacji w przypadku pracy w sieci. Jeśli poszukują Państwo pomocy przy instalacji programu w wersji jednostanowiskowej, niezbędne informacje znajdują się w filmie instruktażowym Instalacja ObSp dla Windows w wersji 2.00.A. Dotyczy on programu ObSp w wersji SQL, jednak proces instalacji jest identyczny jak w przypadku programu KPiR.

Instalację wersji wykorzystywanej na kilku stanowiskach, podzielić można na dwa etapy:

 • Instalacja programu na serwerze, czyli komputerze, który udostępniać będzie połączenie do bazy danych oraz współdzielone przez użytkowników pliki (np. szablony dokumentów). Może to być zwykły komputer, używany przez jednego z pracowników, lub dedykowany serwer. Należy jednak pamiętać, że komputer taki musi wykorzystywać system plików NTFS – więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w artykule pt. Zmiana formatu plików na NTFS. W takim wypadku w systemie zainstalowany zostanie program KPiR oraz oprogramowanie bazodanowe PostgreSQL.
 • Instalacja programu na komputerach klientach, które po uruchomieniu aplikacji, łączą się z bazą danych na serwerze, jak również korzystają z udostępnionego dla nich zasobu sieciowego ze wspólnymi plikami. Instalacja obejmuje jedynie program KPiR.

Instalator programu KPiR umożliwia łatwy wybór, pomiędzy obydwoma powyższymi rodzajami stanowisk. Istnieje również możliwość instalacji dla zaawansowanych użytkowników. Poniżej opiszę oba etapy instalacji, aby ułatwić Państwu przejście na nową wersję programu.
Instalacja na serwerze.
Po uruchomieniu instalatora i zaakceptowaniu warunków licencji, będziemy mieli możliwość wyboru miejsca instalacji programu. Jeżeli dysk komputera podzielony jest na kilka partycji, pamiętajmy aby jako lokalizację docelową wybrać tę, która korzysta z systemu plików NTFS. Domyślnie program zaproponuje instalację w standardowym dla systemu Windows katalogu Program Files na dysku oznaczonym literą C.

159

Jeśli jednak pobrali Państwo program za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezbędne będzie wczytanie licencji z poprzedniej wersji programu, tak jak przedstawiono to w filmie dotyczącym instalacji na pojedynczym stanowisku.  W przypadku instalacji programu z płyty otrzymanej z Centrum Klienta lub za pomocą instalatora przesłanego pocztą elektroniczną, czynność ta będzie zbędna.

W następnym kroku będą mieli Państwo możliwość wyboru typu instalacji. Każdy z typów został opisany już w instalatorze, zatem pominę ich wyjaśnianie.

160

W naszym przypadku wybieramy instalację głównego stanowiska sieciowego (serwera). Jeśli przypadkowo wybiorą Państwo inną opcję, stanowisko serwera może zostać skonfigurowane nieprawidłowo co uniemożliwi pracę w sieci, dlatego zalecamy uważne sprawdzenie wybieranego typu instalacji.

Kolejne okno zawiera dodatkowe zadania, które mogą być wykonane w trakcie instalacji. Zalecane jest stworzenie skrótu na pulpicie zarówno do programu KPiR jak i do pomocy zdalnej Varico. W przypadku ewentualnych problemów, serwisanci Varico będą mogli udzielić Państwu pomocy, jedynie za pomocą bezpiecznego, zdalnego połączenia – skrót do pomocy Varico ułatwi jego szybką konfigurację.

161

Po zatwierdzeniu okna z podsumowaniem opcji instalacji programu KPiR, uruchomiony zostanie instalator systemu zarządzania bazą danych PostgreSQL.

162

Zatwierdzamy kolejno ekran powitalny i ścieżkę instalacji (znów pamiętamy, aby była to partycja z systemem plików NTFS). Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja obu aplikacji  (KPiR i PostgreSQL) w  odpowiednich podkatalogach, w katalogu  o nazwie Varico (tak jak podpowiada to instalator).  Instalację zatwierdzamy za pomocą przycisku „Instaluj”.

163

Po zakończeniu instalacji PostgreSQL pojawi się okno informacyjne z danymi niezbędnymi do skonfigurowania połączenia z bazą danych. Zalecamy ich zapisanie w łatwo dostępnym dla innych komputerów w sieci miejscu, ponieważ tak zachowaną konfigurację wczytamy do programu przy instalacji stanowiska na komputerze klienta. Plik zostanie zapisany w formacie tekstowym (z rozszerzeniem *.ini) pod podaną przez Państwa dowolną nazwą.

164

W następnym etapie, zostanie dokończone instalowanie programu KPiR.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, w zależności od tego czy posiadali już Państwo program KPiR czy też są jego nowymi użytkownikami, należy wybrać jedną z dostępnych opcji: założenia nowej firmy, wczytania archiwum, przepisania części danych (np. przy otwieraniu nowego roku) lub wczytania wszystkich danych z poprzedniej wersji programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy.

165

W każdym przypadku, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie tej czynności już na serwerze, czyli lokalnej bazie danych. Wczytanie danych przez sieć (ze stanowiska roboczego podłączonego do bazy na serwerze) zajmuje nie tylko znacznie więcej czasu, ale nie gwarantuje też pełnego bezpieczeństwa takiej operacji. (np. jeśli dojdzie do przerwania połączenia sieciowego z serwerem). Dopiero po wykonaniu jednej z tych czynności w programie zostanie stworzona baza danych, z której będą mogły skorzystać pozostałe komputery.
W tym momencie posiadamy gotowy do pracy serwer.

Instalacja na komputerze – kliencie

Do momentu wyboru typu instalacji, kolejne okna dialogowe wyglądają tak samo jak przy instalacji na serwerze, zatrzymujemy się jednak w momencie wyboru typu instalacji, gdzie wybieramy „Instalacja stanowiska sieciowego”.

166

Warto nadmienić, że w przypadku komputerów podłączających się do bazy, nie jest wymagany system plików NTFS. Najważniejszy punktem instalacji jest konfiguracja połączenia z bazą danych. Domyślnie program zakłada, że stanowisko będzie wykorzystywać lokalną bazę danych. W celu konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze wykorzystamy plik konfiguracyjny, zapisany w trakcie poprzedniej instalacji. W tym celu należy wybrać przycisk „Wczytaj dane z pliku”.

167

Następnie wybieramy miejsce, gdzie został on zachowany i zatwierdzamy wczytanie danych za pomocą przycisku „Otwórz”.

168

Po wczytaniu danych w oknie konfiguracji połączenia pojawią się nowe wartości dotychczasowych parametrów. Ich poprawność sprawdzić można wybierając opcję „Sprawdź połączenie” (1). Jeśli parametry zostały wczytane prawidłowo pojawi się widoczny na  screenie komunikat (podkreślony na czerwono).

169Jeśli jednak nie zapisali Państwo pliku z ustawieniami, następujące parametry oznaczają (ze względu na ich zaawansowanie zalecane jest by konfigurację przeprowadziła osoba doświadczona):

 • Host – nazwę komputera udostępniającego połączenie z bazą danych. Alternatywnie dopuszczalne jest podanie jego adresu IP (2).
 • Port – numer portu, na którym nasłuchuje system PostgreSQL – standardowo jest to port 5432. W przypadku, gdy na serwerze zainstalowano kilka systemów PostgreSQL możliwe jest, że ten który nas interesuje nasłuchuje na innym porcie. W tym przypadku z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni port (3).
 • Wybór bazy danych – nazwa bazy danych, z której korzystać będzie program KPiR. Jeśli łączymy się z serwerem, na którym istnieje wiele baz danych, możliwe jest wybranie jednej z nich za pomocą rozwijanej listy (4).
 • Katalog w którym przechowywane są dodatkowe dane – w tym polu, za pomocą przycisku „Przeglądaj”, wskazujemy  udostępniony na serwerze katalog o nazwie DBDbf (5) – przechowywane są w nim wspólne dla wszystkich użytkowników pliki np. szablony dokumentów. Instalator automatycznie zmapuje wskazany zasób jako dysk sieciowy w  systemie Windows. Możliwe jest też podanie już zmapowanego zasobu sieciowego tak jak przedstawiono to na powyższym screenie.

Ewentualne problemy
Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Wskazana lokalizacja plików współdzielonych nie jest dostępna”.

170

Jeśli katalog ze wspólnymi danymi nie zostanie zmapowany automatycznie przez instalator lub nie zaznaczyli Państwo opcji automatycznego mapowania zasobu po zalogowaniu, niezbędne będzie ręczne wykonanie tej operacji. W tym celu, w zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows, klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę Komputer (Windows 7) i wybieramy pozycję Mapuj dysk sieciowy.

171

W otwartym oknie, wybieramy „Przeglądaj”, następnie wyszukujemy w sieci nasz serwer i udostępniony katalog z danymi. Ważne jest również zaznaczenie opcji „Połącz ponownie przy logowaniu”, dzięki której dysk sieciowy mapowany będzie po każdym zalogowaniu się do systemu Windows. Ścieżka do zasobu ma postać NAZWA_SERWERAKPiRSQL2011DBDBF. Należy też zwrócić uwagę, alby litera mapowanego dysku byłą zgodna z tą wyświetloną w komunikacie o błędzie. W przeciwnym wypadku niezbędna będzie ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych programu KPiR.

172

Jeśli zasób siecowy został wcześniej zmapowany, wystarczy sprawdzić czy połączenie z nim nie zostało przerwane. W celu odświeżenia połączenia wystarczy dwukrotnie kliknąć na zmapowany dysk.

W przypadku jakichkolwiek problemów, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta Biznesowego firmy Varico. Możliwe jest również zamówienie profesjonalnej usługi informatycznej, polegającej na wdrożeniu w Państwa firmie programu KPiR w wersji SQL.

Link do tego artykułu

W programach Varico (KpiR, KsH, ObSp) na bazach SQL dostępne są dwie opcje serwisowe baz danych:

 • weryfikacja spójności
 • porządkowanie

Opcje te są dostępne w programach w zależności od rodzaju menu (Jak zmienić menu z nowoczesnego na klasyczną i odwrotnie)

 • Nowoczesne
  Konfiguracja-> Opcje serwisowe-> Baza danych:177
 • Klasyczne
  [=]-> Serwis bazy danych

178

Jeżeli w programie niektóre informacje np:

 • źle przypisane faktury do WZ-ek
 • błędnie wyświetlane kwoty na zestawieniach
 • dziwne wpisy w wierszach księgi
 • nieprawidłowo wyświetlany podatek
 • błędnie wyświetlane wynagrodzenia

to należy wykonać operacje weryfikacji spójności.
Operacja porządkowanie jak sama nazwa mówi porządkuje informacje w bazie danych co przekłada się na wydajność działania całego programu. Należy skorzystać z tej opcji gdy zauważymy spadek szybkości działania programu.
Obie opcje są operacjami długotrwałymi i należy przed ich wykonaniem wykonać archiwum z programu ponieważ operacje te mogą mieć wpływ na dane w bazie danych PostgreSQL.
Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych operacji nadal występują pewne nieprawidłowości w programie należy skontaktować się z Centrum Klienta Biznesowego Varico.

Link do tego artykułu

W niektórych przypadkach w systemie Windows 7 z powodu braku praw systemowych dla użytkownika Varicopostgres program Varico może się nie uruchamiać i wyświetlać następujący komunikat: Błąd portu postgresa

Problem spowodowany może być nie wystartowanie usługi bazodanowej VaricoPostgres w systemie Windows 7.
Aby rozwiązać problem należy uruchomić program services.msc w systemie Windows 7 w następujący sposób:
– otwieramy menu start, w polu uruchom (wyszukaj programy lub pliki) wpisujemy nazwę programu services.msc (jak na rysunku poniżej)

Uruchomiamy program poprzez naciśniecie klawisza enter po czym otworzy się okno do zarządzania usługami w systemie Windows 7. Usługa VaricoPostgres nie jest uruchomiona jak na rysunku poniżej (w kolumnie stan nie jest wyświetlona żadna informacja).
Klikamy dwa razy na tę usługę i otworzy się okno właściwości. W zakładce Logowanie należy zaznaczyć opcję „lokalne konto systemowe” i „Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem” jak na rysunku poniżej.

services

Zatwierdzamy właściwości usługi klawiszem Ok i uruchamiamy usługę VaricoPostgres. W tym celu w oknie usług systemu Windows klikamy prawym klawiszem myszy na tę usługę i wybieramy opcję uruchom, jak na rysunku poniżej:

Po tej operacji system bazodanowy VaricoPostgres się uruchomi i będzie startował przy każdym uruchomieniu systemu Windows a programy Varico będą się uruchamiały prawidłowo.

Link do tego artykułu

W celu wczytania danych z programu ObSp w wersji Windows lub Classic do najnowszej wersji SQL należy wykonać opcję importu danych.

Ze względu na zmiany struktur bazy danych usługa jest indywidualnie wyceniana i realizowana przez Centrum Klientka Biznesowego Varico.

 

 

W programach Varico zdarza się, że proces wczytywania archiwum przerywa się w pewnym momencie i archiwum nie zostaje wykonane. Aby temu zapobiec należy dokonać zmiany w pliku konfiguracyjnym postgresql.conf.
Plik domyślnie znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Varico\VaricoPostgres\Data. Należy go otworzyć programem Notatnik, wyszukać linię:
# max_locks_per_transaction = 64
i zastąpić następującą treścią:
max_locks_per_transaction = 250
(ważne: usuwamy znak # znajdujący się na początku linii)

efaq_postgresql_conf

Następnie zapisujemy zmiany i restartujemy usługę varicopostgres (lub dla ułatwienia uruchamiamy ponownie komputer). Od tej pory proces archiwizacji i dearchiwizacji zakończy się pomyślnie.

Czas archiwizacji zależy od wielu czynników, m.in. wydajności komputera czy wielkości bazy danych. Po wybraniu opcji archiwizowania lub wczytania archiwum należy cierpliwie poczekać, aż proces zostanie zakończony.

Link do tego artykułu

Najnowsza wersja programu KSH dla systemu Windows wykorzystuje jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych PostgreSQL. System ten zapewnia bezpieczeństwo danych i znaczne przyśpieszenie pracy programu, wymaga jednak odmiennej niż dotychczas instalacji w przypadku pracy w sieci. Jeśli poszukują Państwo pomocy przy instalacji programu w wersji jednostanowiskowej, niezbędne informacje znajdują się w filmie instruktażowym Instalacja ObSp dla Windows w wersji 2.00.A. Dotyczy on programu ObSp w wersji SQL, jednak proces instalacji jest identyczny jak w przypadku programu KSH.

Uwaga: każdy umieszczony w opisie zrzut ekranu, można powiększyć klikając nań lewym klawiszem myszy. Wybrany plik graficzny zostanie wtedy otwarty w nowym oknie w oryginalnym rozmiarze.

Instalację wersji wykorzystywanej na kilku stanowiskach, podzielić można na dwa etapy:

 • Instalacja programu na serwerze, czyli komputerze, który udostępniać będzie połączenie do bazy danych oraz współdzielone przez użytkowników pliki (np. szablony dokumentów). Może to być zwykły komputer, używany przez jednego z pracowników, lub dedykowany serwer. Należy jednak pamiętać, że komputer taki musi wykorzystywać system plików NTFS – więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w artykule pt. Zmiana formatu plików na NTFS. W takim wypadku w systemie zainstalowany zostanie program KSH oraz oprogramowanie bazodanowe PostgreSQL.
 • Instalacja programu na komputerach klientach, które po uruchomieniu aplikacji, łączą się z bazą danych na serwerze, jak również korzystają z udostępnionego dla nich zasobu sieciowego ze wspólnymi plikami. Instalacja obejmuje jedynie program KSH.

Instalator programu KSH umożliwia łatwy wybór, pomiędzy obydwoma powyższymi rodzajami stanowisk. Istnieje również możliwość instalacji dla zaawansowanych użytkowników. Poniżej opiszę oba etapy instalacji, aby ułatwić Państwu przejście na nową wersję programu.

Instalacja na serwerze.
Po uruchomieniu instalatora i zaakceptowaniu warunków licencji, będziemy mieli możliwość wyboru miejsca instalacji programu. Jeżeli dysk komputera podzielony jest na kilka partycji, pamiętajmy aby jako lokalizację docelową wybrać tę, która korzysta z systemu plików NTFS. Domyślnie program zaproponuje instalację w standardowym dla systemu Windows katalogu Program Files na dysku oznaczonym literą C.

1

Jeśli jednak pobrali Państwo program za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezbędne będzie wczytanie licencji z poprzedniej wersji programu, tak jak przedstawiono to w filmie dotyczącym instalacji na pojedynczym stanowisku.  W przypadku instalacji programu z płyty otrzymanej z Centrum Klienta lub za pomocą instalatora przesłanego pocztą elektroniczną, czynność ta będzie zbędna.

W następnym kroku będą mieli Państwo możliwość wyboru typu instalacji. Każdy z typów został opisany już w instalatorze, zatem pominę ich wyjaśnianie.

2

W naszym przypadku wybieramy instalację głównego stanowiska sieciowego (serwera). Jeśli przypadkowo wybiorą Państwo inną opcję, stanowisko serwera może zostać skonfigurowane nieprawidłowo co uniemożliwi pracę w sieci, dlatego zalecamy uważne sprawdzenie wybieranego typu instalacji.

Kolejne okno zawiera dodatkowe zadania, które mogą być wykonane w trakcie instalacji. Zalecane jest stworzenie skrótu na pulpicie zarówno do programu KSH jak i do pomocy zdalnej Varico. W przypadku ewentualnych problemów, serwisanci Varico będą mogli udzielić Państwu pomocy, jedynie za pomocą bezpiecznego, zdalnego połączenia – skrót do pomocy Varico ułatwi jego szybką konfigurację.

3

Po zatwierdzeniu okna z podsumowaniem opcji instalacji programu KSH, uruchomiony zostanie instalator systemu zarządzania bazą danych PostgreSQL.

postgres

Zatwierdzamy kolejno ekran powitalny i ścieżkę instalacji (znów pamiętamy, aby była to partycja z systemem plików NTFS). Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja obu aplikacji  (KSH i PostgreSQL) w  odpowiednich podkatalogach, w katalogu  o nazwie Varico (tak jak podpowiada to instalator).  Instalację zatwierdzamy za pomocą przycisku „Instaluj”.

postgresInstaluj

Po zakończeniu instalacji PostgreSQL pojawi się okno informacyjne z danymi niezbędnymi do skonfigurowania połączenia z bazą danych. Zalecamy ich zapisanie w łatwo dostępnym dla innych komputerów w sieci miejscu, ponieważ tak zachowaną konfigurację wczytamy do programu przy instalacji stanowiska na komputerze kliencie. Plik zostanie zapisany w formacie tekstowym (z rozszerzeniem *.ini) pod podaną przez Państwa dowolną nazwą.

ustSerwera2

W następnym etapie, zostanie dokończone instalowanie programu KSH.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, w zależności od tego czy posiadali już Państwo program KSH czy też są jego nowymi użytkownikami, należy wybrać jedną z dostępnych opcji: założenia nowej firmy, wczytania archiwum, przepisania części danych (np. przy otwieraniu nowego roku) lub wczytania wszystkich danych z poprzedniej wersji programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy.

4

W każdym przypadku, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie tej czynności już na serwerze, czyli lokalnej bazie danych. Wczytanie danych przez sieć (ze stanowiska roboczego podłączonego do bazy na serwerze) zajmuje nie tylko znacznie więcej czasu, ale nie gwarantuje też pełnego bezpieczeństwa takiej operacji. (np. jeśli dojdzie do przerwania połączenia sieciowego z serwerem). Dopiero po wykonaniu jednej z tych czynności w programie zostanie stworzona baza danych, z której będą mogły skorzystać pozostałe komputery.
W tym momencie posiadamy gotowy do pracy serwer.

Instalacja na komputerze – kliencie

Do momentu wyboru typu instalacji, kolejne okna dialogowe wyglądają tak samo jak przy instalacji na serwerze, zatrzymujemy się jednak w momencie wyboru typu instalacji, gdzie wybieramy „Instalacja stanowiska sieciowego”.

5

Warto nadmienić, że w przypadku komputerów podłączających się do bazy, nie jest wymagany system plików NTFS. Najważniejszy punktem instalacji jest konfiguracja połączenia z bazą danych. Domyślnie program zakłada, że stanowisko będzie wykorzystywać lokalną bazę danych. W celu konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze wykorzystamy plik konfiguracyjny, zapisany w trakcie poprzedniej instalacji. W tym celu należy wybrać przycisk „Wczytaj dane z pliku”.

6

Następnie wybieramy miejsce, gdzie został on zachowany i zatwierdzamy wczytanie danych za pomocą przycisku „Otwórz”.

wczytaj2

Po wczytaniu danych w oknie konfiguracji połączenia pojawią się nowe wartości dotychczasowych parametrów. Ich poprawność sprawdzić można wybierając opcję „Sprawdź połączenie” (1). Jeśli parametry zostały wczytane prawidłowo pojawi się widoczny na  screenie komunikat (podkreślony na czerwono).

7

Jeśli jednak nie zapisali Państwo pliku z ustawieniami, następujące parametry oznaczają (ze względu na ich zaawansowanie zalecane jest by konfigurację przeprowadziła osoba doświadczona):

– Host – nazwę komputera udostępniającego połączenie z bazą danych. Alternatywnie dopuszczalne jest podanie jego adresu IP (2).

– Port – numer portu, na którym nasłuchuje system PostgreSQL – standardowo jest to port 5432. W przypadku, gdy na serwerze zainstalowano kilka systemów PostgreSQL możliwe jest, że ten który nas interesuje nasłuchuje na innym porcie. W tym przypadku z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni port (3).

Wybór bazy danych – nazwa bazy danych, z której korzystać będzie program KSH. Jeśli łączymy się z serwerem, na którym istnieje wiele baz danych, możliwe jest wybranie jednej z nich za pomocą rozwijanej listy (4).

Katalog w którym przechowywane są dodatkowe dane – w tym polu, za pomocą przycisku „Przeglądaj”, wskazujemy  udostępniony na serwerze katalog o nazwie DBDbf (5) – przechowywane są w nim wspólne dla wszystkich użytkowników pliki np. szablony dokumentów. Instalator automatycznie zmapuje wskazany zasób jako dysk sieciowy w  systemie Windows. Możliwe jest też podanie już zmapowanego zasobu sieciowego tak jak przedstawiono to na powyższym screenie.

Ewentualne problemy
Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Wskazana lokalizacja plików współdzielonych nie jest dostępna”.

bladMapowania

Jeśli katalog ze wspólnymi danymi nie zostanie zmapowany automatycznie przez instalator lub nie zaznaczyli Państwo opcji automatycznego mapowania zasobu po zalogowaniu, niezbędne będzie ręczne wykonanie tej operacji. W tym celu, w zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows, klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę Komputer (Windows 7) i wybieramy pozycję Mapuj dysk sieciowy.

mapuj

W otwartym oknie, wybieramy „Przeglądaj”, następnie wyszukujemy w sieci nasz serwer i udostępniony katalog z danymi. Ważne jest również zaznaczenie opcji „Połącz ponownie przy logowaniu”, dzięki której dysk sieciowy mapowany będzie po każdym zalogowaniu się do systemu Windows. Ścieżka do zasobu ma postać NAZWA_SERWERAKSHSQL2011DBDBF. Należy też zwrócić uwagę, alby litera mapowanego dysku byłą zgodna z tą wyświetloną w komunikacie o błędzie. W przeciwnym wypadku niezbędna będzie ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych programu KSH.

8

Alternatywą dla tego sposobu jest wyszukanie w sieci komputera pełniącego rolę serwera, kliknięcie prawym klawiszem myszy na udostępniony katalog (jego nazwa widoczna  w sieci określana jest w trakcie udostępniania, dlatego może różnic się od poniższej) i wybranie z menu kontekstowego „Mapuj dysk sieciowy”.

9

Jeśli zasób sieciowy został wcześniej zmapowany, wystarczy sprawdzić czy połączenie z nim nie zostało przerwane. W celu odświeżenia połączenia wystarczy dwukrotnie kliknąć na zmapowany dysk.

W przypadku jakichkolwiek problemów, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta Biznesowego firmy Varico. Możliwe jest również zamówienie profesjonalnej usługi informatycznej, polegającej na wdrożeniu w Państwa firmie programu KSH w wersji SQL.

Link do tego artykułu

Czasami podczas próby uruchomienia programu Varico może Pojawić się komunikat „Nie można nawiązać połączenia na porcie 5432…”
Jedną z przyczyn może być niepoprawne uruchomienie usługi PostgreSQL, blokowane przez UAC. UAC ( User Account Control ) – Kontrola Konta Użytkownika. Istnieje możliwość wyłączenia UAC w systemie Windows . Aby to wykonać należy kliknąć w Menu Start:
Wpisujemy w miejscu Wyszukaj programy i pliki słowo: uruchom.
Następnie wpisujemy:

indeks

Klikamy OK.
Następnie wybieramy zakładkę Narzędzia i szukamy Zmiana ustawień funkcji Kontroli konta użytkownika.

indeks

indeks1

Klikamy uruchom.

indeks

Ustawiamy suwak na samym dole „Nie powiadamiaj nigdy„.
Po tym zabiegu UAC nie będzie sprawiał więcej problemów i blokował połączenia z bazą danych.

Link do tego artykułu

Instalacja programów na pulpicie jest pozornym ułatwieniem dla użytkowników. Okazuje się, że podczas instalacji na pulpicie system Windows o wiele mocniej ingeruje w działanie programu. Windows potrafi nawet wyczyścić niektóre pliki, co skutkuję tym, że program się nie uruchamia. Firma Varico dbając o zadowolenie klientów wyszła na przeciw temu problemowi. Aby klienci byli zadowoleni i nie musieli walczyć z takimi niedogodnościami, od wersji 2.13.B nasi programiści zablokowali możliwość instalacji na pulpicie. Przy próbie instalacji, lub aktualizacji programu na pulpicie pojawi się komunikat:

indeks

Gdy pojawi się to okno należy kliknąć przycisk OK:
Następnie w oknie:

indeks

Klikamy przycisk Przeglądaj:
I wybieramy inna lokalizację programu np.: C:\Varico\KPiRSQL2014

indeks

Następnie postępujemy wg instrukcji: Instalacja programu KPiR
W przypadku gdy program zostanie zainstalowany poprawnie, a użytkownik przeniesie folder na pulpit.
Podczas próby uruchomienia programu wyświetli się komunikat:

indeks

Wystarczy przenieść folder do innej lokalizacji.

indeks

Aby dostęp do programu był łatwy i szybki można utworzyć skrót na pulpicie przeciągając plik kpir.exe prawym przyciskiem myszy na pulpit.

indeks

Po tym zabiegu program będzie działał tak jak trzeba, a program będzie można włączyć z pulpitu.

Link do tego artykułu

W każdym menu tekstowym podkreślona jest jedna z litera jak na obrazku poniżej
np. menu Plik gdzie litera P jest podkreślona oznacza to, że kombinacja klawiszy lewy alt + P otworzy tę opcję menu
W głównym menu „Wybór firmy [F8]” „Księgi [F2]” jak na obrazku poniżej oznacza że podany w nawiasie [] klawisz otwiera podaną opcję czyli klawisz F8 otworzy listę firm.

1-s

W oknach dialogowych, w których widoczna jest tabela (jak ta poniżej) można poruszać się szczałkami na klawiaturze ← → po kolumnach (aktywna kolumna jest wyposażona). W takiej kolumnie jest możliwość wyszukiwania konkretnego wiersza poprzez wpisanie frazy którą szukamy np. wyn jak na rysunku poniżej program przeniesie nas na tę pozycję, która na początku w nazwie ma słowo „wyn”

można również poruszać się strzałkami ↑ ↓ po wierszach w tabeli
2s

Link do tego artykułu

Programy Varico mogą podczas uruchamiania sprawdzać dostępność nowych wersji programu i informować użytkownika w przypadku nowej wersji.
Konfiguracja tej funkcji jest bardzo prosta wchodzimy w menu Konfiguracja-> Aktualizuj Program;

akt1

Pojawi się okno w którym należy zaznaczyć opcję Automatycznie sprawdzaj czy są nowe wersje.

akt2

Teraz program w przypadku pojawienia się aktualizacji będzie informować komunikatem.

Link do tego artykułu

Gdy zauważymy, że pewne opcje w programie wykonują się dłużej w stosunku do poprzedniej wersji programu np. generowanie zestawień, otwieranie dialogów, zatwierdzanie okien itp.

Należy opisać dokładnie jakie opcje w programie działają wolno, ile trwają poszczególne operacje np.:

W programie KPiR po wejściu w Księgi → VAT → ewidencja sprzedaży → ewidencja → faktur;

przy ustawieniach:

 • podsumowanie całości;
 • dodatkowe opcje: forma zbroszurowana, adres nabywcy;
 • Faktury: ujęte w księdze i nie ujęte w księdze;
 • Dla wszystkich firm;

po naciśnięciu klawisza OK, wydruk generuje się 45 sekund.
Następnie należy wysłać archiwum z tym opisem do firmy Varico korzystając z opcji w Plik → archiwum → wyślij do Varico; program wykona archiwum i pojawi się formularz.

form1

Należy uzupełnić ten formularz wybrać oddział Poznań lub Bydgoszcz i kliknąć na Wyślij archiwum.
Archiwum zostanie przesłane do pracowników Centrum Klienta Biznesowego i Doradca Techniczny IT będzie się z Państwem w tej sprawie kontaktować.

Link do tego artykułu

Jak odczytać nazwę bazy danych programu Varico nadanej podczas instalacji?

Podczas instalacji programów Varico i definiowaniu połączenia z bazą danych PostgreSQL użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy jaka zostanie nadana dla danej bazy. Do tego celu służy opcja instalacji zaawansowanej.

zrzut_1

W następnym kroku instalacji mamy możliwość zdefiniowania nazwy bazy danych (po zainicjowaniu poprawnego połączenia z serwerem PostgreSQL).

zrzut_7

Jeżeli podczas instalacji wybraliśmy instalację lokalną, program nada nazwę domyślą dla bazy.
Mając zainstalowany program na komputerze, mamy możliwość sprawdzenia nazw baz danych poprzez 2 metody.

1 metoda:
W programie dostępna jest opcja Konfiguracja -> Połączenia bazodanowe

zrzut_4

Na dialogu „Definicja połączeń bazodanowych” dostępne są 2 zapisy. Pierwszy zapis „MAIN” dotyczy połączenia z serwerem PostgreSQL. Nazwa bazy danych zaznaczona jest na poniższym zrzucie ekranu”

z2

Drugi zapis „TEMP” dotyczy miejsca zapisu plików do katalogu współdzielonego.

2 metoda:

Sprawdzenie zapisu w pliku configure.ini. Jest to główny plik konfiguracyjny połączeń dla programów Varico. Znajduje się on bezpośrednio w katalogu z programem. Otwieramy powyższy plik za pomocą notatnika i znajdujemy sekcję [DB]. Tutaj zapisana jest definicja połączenia z bazą wraz z jej nazwą.

zrzut_ekranu

Znajomość nazwy bazy danych może być przydatna w momencie reinstalacji systemu, przenoszenia baz danych bądź instalacji dodatkowych katalogów z programem.

Link do tego artykułu

Nowa funkcjonalność w programach Varico umożliwi grupowe wysłanie podpisanych dokumentów do systemu e-Deklaracji oraz grupowe pobieranie dokumentów UPO dla deklaracji już wysłanych.

Wprowadzona zostanie również zmiana w strukturze katalogów współdzielonych – katalog [DBDbf]\. Zmiana dotyczyć będzie dwóch podkatalogów – Zapisane i UPO. Katalogi te zostaną usunięte i zastąpione katalogiem \EDEKLARACJE z odpowiednimi podkatalogami:

 • DO PODPISU – wystawiano e-Deklaracje czekające na podpis realizowany w odpowiednim programie
 • PODPISANE – gdy dana e-Deklaracja zostanie podpisana plik z podpisem trafia do tego katalogu
 • WYSŁANE – katalog zawierający podpisane e-Deklaracje, które już wysłano
 • ARCHIWA – katalog z archiwalnym plikami deklaracji, które zostały już podpisane
 • UPO – katalog zawiera pobrane dokumenty UPO

Przy pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlona informacja o zmianie struktury katalogów i nastąpi proces przeniesienia plików w nowe odpowiednie dla nich miejsca.
Sam sposób tworzenia i zapisywania e-Deklaracji nie zmienił się i wykonuje się go zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie WWW >TUTAJ<

Aby skorzystać z nowej opcji należy wykonać następujące kroki:
W nowoczesnym rodzaju menu Funkcje -> e-Deklaracje, w wersji klasycznej Inne -> e-Deklaracje
Po chwili pojawi się następujące okno:

1F

Na powyższej liście widoczne są dokumenty podpisane lub też już wysłane do systemu e-Deklaracji. Zaznaczanie i Odznaczanie pojedynczych pozycji odbywać się będzie na trzy sposoby:

 • przez użycie klawisza Insert
 • przez skorzystanie z nowo dodanej opcji menu Zaznacz/Odznacz
 • oraz przez użycie opcji Wszystkie/Żadne.

Skorzystanie z opcji Wyślij plik spowoduje przesłanie wybranych dokumentów. Skorzystanie z opcji Pobierz UPO spowoduje pobranie dokumentów UPO dotyczących wybranych deklaracji.
Po każdej z tych operacji wyświetlony zostanie raport z opisem rezultatu z jakim zakończyła się dana operacja.

2F

Link do tego artykułu

Co zrobić, aby po wykorzystaniu pakietu darmowych SMS-ów móc dalej wysyłać wiadomości tekstowe do swoich Klientów?
W tym celu wystarczy doładować swoje konto w bardzo prosty sposób poprzez formularz na stronie WWW.
Aby tego dokonać należy uruchomić jeden z programów Varico, z którego Państwo korzystają. Uruchamiamy moduł SMS klikając ikonę Varico SMS (1), następnie klikamy w Doładuj (2).

sms

Program odeśle nas bezpośrednio do formularza, który trzeba uzupełnić danymi wpisanymi przy zakładaniu konta do modułu SMS. Te informacje są niezbędne aby otrzymać prawidłową fakturę na zakupiony pakiet SMS.

formularzSystem daje nam możliwość wyboru sposobu płatności za pakiet SMS.

platnosc

Po wyborze sposobu płatności i uregulowaniu kwoty, pakiet automatycznie zostanie zwiększony o ilość zakupionych SMS-ów.

W przypadku kiedy nie mamy możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną, system daje możliwość wygenerowania faktury pro-formy. W tym celu klikamy w pole oznaczone na powyższym screenie.

Link do tego artykułu

Aby prawidłowo skonfigurować system Windows do współpracy z drukarką lub kasą fiskalną należy odpowiednio ustawić porty komunikacyjne w systemie operacyjnym.
Wchodzimy do Panelu Sterowania (Start–>Panel sterowania), a w nim odnajdujemy ikonę „System”

druk n1

Następnie w oknie, które pojawiło się nam po kliknięciu na „System” wyszukujemy zakładki „Sprzęt”, a w niej przycisku „Menedżer urządzeń”

druk 2

Po kliknięciu na „Menedżer urządzeń” pojawia się nam nowe okno, w którym widzimy wszystkie urządzenia w komputerze. Z rozwijanej listy klikamy na porty i wybieramy port komunikacyjny COM1. Klikając prawym przyciskiem myszy pojawi się rozwijane menu, z którego wybieramy Właściwości.

Po ukazaniu się właściwości portu COM1 wyszukujemy zakładkę ustawienia portu i przycisk „Zaawansowane”

druk 3

Po pojawieniu się okna z zaawansowanymi ustawieniami portu usuwamy zaznaczenie przy opcji „Użyj buforów FIFO”

druk 4

Link do tego artykułu

W programach Varico (KPiR, KsH, ObSp) opartych o bazy danych Postgre SQL dostępne są dwie opcje serwisowe baz danych:

 • weryfikacja spójności
 • porządkowanie

Opcje te są dostępne w programach w zależości od rodzaju menu (Jak zmienić menu z nowoczesnego na klasyczne i odwrotnie)

 • Menu Klasyczne
  [=]-> Serwis bazy danychwer 2Jeżeli w programie niektóre informacje np:
 • Menu NowoczesneKonfiguracja-> Opcje serwisowe-> Baza danych:
  wer 1
 • źle przypisane faktury do WZ-ek
 • błędnie wyświetlane kwoty na zestawieniach
 • dziwne wpisy w wierszach księgi
 • nieprawidłowo wyświetlany podatek
 • błędnie wyświetlane wynagrodzenia
  to należy wykonać operację weryfikacji spójności.

Operacja porządkowanie jak sama nazwa mówi porządkuje informacje w bazie danych co przekłada się na wydajność działania całego programu. Należy skorzystać z tej opcji gdy zauważymy spadek szybkości działania programu.
Obie opcje są operacjami długotrwałymi i należy przed ich wykonaniem wykonać archiwum z programu ponieważ operacje te mogą mieć wpływ na dane w bazie danych PostgreSQL.
Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych operacji nadal występują pewne nieprawidłowości w programie należy skontaktować się z Centrum Klienta Biznesowego Varico.

Link do tego artykułu

Wysyłka e-Deklaracji pokazana została na przykładzie deklaracji VAT. Przed przystąpieniem do wysyłki e-Deklaracji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • W jakim katalogu zainstalowany jest program i gdzie znajduje się folder DbDBF z bazą danych programu?
 • Kto jest producentem używanego e-Podpisu?
 • Czy w systemie zainstalowana jest aplikacja do podpisywania plików (aplikację dostarcza producent e-Podpisu)

Przykładowo dla producenta:

 • Certum znajdziemy TUTAJ i nazywa się proCertum SmartSign
 • Sigilum oprogramowanie znajduje się TUTAJ, nazywa się Sigillum Sign Pro.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa aplikacja SZAFIR znajduje się TUTAJ.

Jeśli w systemie nie są zainstalowane owe aplikacji należy je ściągnąć ze stron producentów i zainstalować.
Po dokonaniu powyższych czynności można przystąpić do wysyłki e-Deklaracji. W tym celu należy w programie Varico wygenerować podgląd e-Deklaracji (przykładowo – deklaracja VAT).

VAT1

Po kliknięciu przycisku TAK na ekranie monitora pojawia się kreator z wysyłką e-Deklaracji. Po przeczytaniu podstawowych informacji o wysyłce testowej e-Deklaracji program przejdzie do dialogu Podpisania pliku. U góry dialogu zaznaczona czerwonym kwadratem jest ścieżka do pliki, który wygenerował program, a który wymaga podpisania za pomocą zewnętrznej aplikacji. Na dialogu jest to ścieżka (względna):

DBDbf\EDEKLARACJE\DO PODPISU\VAT-7_06.2015_00000001.xml, informująca o tym, że w katalogu w którym znajduje się baza danych programu znajduje się folder, a w nim zapisana pod nazwą VAT-7_06.2015_00000001.xml deklaracja. . W przypadku instalacji lokalnej baza znajduje się w katalogu z programem, w przypadku instalacji sieciowej katalog z bazą danych znajduje się na serwerze lub na innym komputerze. W przykładzie praca odbywa się w programie KPiR zainstalowanym na dysku D, w katalogu D:\Varico\KPiR-2015 i właśnie w nim zainstalowany jest lokalnie katalog DBDbf.

wskaz podpisany plik

Następnie należy uruchomić program do podpisywania plików. W przykładzie będzie to aplikacja Szafir KiR. Następnie należy wybierć format podpisu XADES. Tylko w przypadku aplikacji Sigilum Sign Pro należy wybrać PKCS#7.

VAT3

Dialog może się różnić w zależności od producenta aplikacji do podpisywania plików. Następnie należy wskazać pliki do podpisania. Dodatkowo należy wybrać opcję podpisu wewnętrznego, czyli dołączyć podpis do podpisywanych danych.

VAT4(2)

Należy zwrócić uwagę, że po podpisaniu zostanie stworzony drugi plik o nazwie takiej samej jak poprzedni z dodanym rozszerzeniem XadES. Wybierając przycisk Dalej program przejdzie do kontynuacji podpisywania plików, i poprosi o wprowadzenie PIN a następnie zacznie finalizację operacji.

Powracając do programu, za pomocą opcji Proszę należy wskazać podpisany plik (Drugi screen od góry w FAQ) zaznaczony czerwonym kwadratem wyświetlona zostanie zawartość katalogu Zapisane a następnie należy wskazać które podpisane pliki ma wysłać program.

 

Po wybraniu pliku ścieżka do niego zostanie wyświetlona na dialogu wysyłki e-Deklaracji.

VAT6

Klikając przycisk Wyślij, pojawia się dialog z statusem wysyłki e-Deklaracji. Jest na nim numer referencyjny oraz Status wysyłki. Status 301 informuje o tym, że dokument jest wysłany do serwera i czeka na przetworzenie. Dopóki serwery go nie przetworzą UPO będzie wskazywało status 301. Gdy nastąpi poprawne przetworzenie dokumentu będzie można pobrać UPO ze statusem 200. Gdy jednak podczas wysyłki wystąpią jakieś błędy zostanie pobrany UPO z kodem błędu.

VAT7

Przetwarzanie może trwać do 24h. UPO można pobrać w każdej chwili, w programie w dialogu Inne->e-Deklaracje w menu klasycznym bądź Funkcje->E-deklaracje w menu nowoczesnym za pomocą opcji Pobierz UPO.

Link do tego artykułu

archiwizacja

Sporządzanie kopii baz danych (archiwizacja) jest jedyną znaną metodą pozwalającą na utrzymywanie danych firmy w bezpieczeństwie. Komputer może się uszkodzić lub zostać skradziony, ale nie możemy sobie pozwolić na utratę istotnych danych firmy (z reguły kilkuletnich).
Aby mieć pewność i spać spokojnie zalecamy sporządzanie archiwum codziennie na osobny nośnik, a raz w tygodniu zbiorczo na inny niezmazywalny (np. płytę CD-ROM). Do tego celu należy zaopatrzyć się w komplet dyskietek na każdy dzień tygodnia i nagrywarkę płyt CD. Jeżeli w tym miejscu mają Państwo obawy co do słuszności naszych rad, to znaczy, że jeszcze nigdy nic złego się Wam nie stało.

Archiwum jest to spakowany plik, w którym znajdują się najistotniejsze dane z naszego programu.
Kiedy chcemy, aby program archiwizował dane na dysk twardy należy wejść w menu Konfiguracja->Parametry archiwizacji. Pojawia się okno, w którym konfigurujemy tygodniową archiwizację.

archiwizacja1

Ustalamy czas i dni, w jakich chcemy sporządzać archiwizację i przechodzimy do dialogu Archiwizuj teraz.

archiwizacja2

W polu Katalog należy wpisać ścieżkę do miejsca na naszym (lub sieciowym) dysku twardym, na którym chcemy, żeby program archiwizował dane. Klikamy OK i sporządzamy archiwum baz danych.
Niezależnie od wersji programu, z którego Państwo korzystają, wygenerowane pliki archiwum można nagrać na różne nośniki – w zależności od Państwa upodobań. Korzystając z zewnętrznych programów archiwum można nagrać na płytkę DVD, pendrive itp.

Link do tego artykułu

Programy Varico do poprawnego działania wymagają dodania ich do wyjątków w programie antywirusowym lub firewallu. Poniżej znajdują się linki do instrukcji opisujących te czynności w najpopularniejszych programach.

Link do tego artykułu

W wersjach Windows we wszystkich programach Naszej firmy wprowadzono opcje serwisowe, pomocne w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem jak i również w uzyskaniu informacji odnośnie danych komputerów/stanowisk pracujących.

Aby skorzystać z tych funkcji należy wybrać opcję Konfiguracja-> Opcje serwisowe. Mamy tutaj dostępne następujące polecenia:

 • Sprawdzenie dysku
 • Informacje o stanowisku
 • Licencja
 • Test dostępu do danych
 • Baza danych

1

Opcja „Sprawdzenie dysku” polega na uruchomieniu programu CHKDSK.EXE służącego do sprawdzenia dysku twardego (partycji dysku gdzie zainstalowany jest program) pod kątem błędów danych zawartych na dysku. Problemy takie mogą tworzyć się np. poprzez błędne zamknięcie systemu operacyjnego bądź nagłe wyłączenie komputera. Często błędy alokacji plików na dysku mogą powodować zakłócenia w pracy oprogramowania i prawidłowego tworzenia plików bazodanowych. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba zalecane jest przeprowadzenie sprawdzenia dysku za pomocą tej opcji. Program działa w trybie DOS i jego praca przedstawiona jest na poniższym zrzucie ekranu:
138

Opcja „Informacje o stanowisku” umożliwia sprawdzenie i analizę ustawień konfiguracyjnych zarówno programu, jak i stanowiska komputerowego. Ma to szczególne znaczenie dla wersji pracujących w sieci.

Pierwszy ekran (Program) przekazuje podstawowe informacje na temat programu:

2a

Druga zakładka (Instalacja) informuje o sposobie zainstalowania bazy danych oraz jej położeniu:

2b

Kolejna zakładka (System operacyjny) zawiera informacje o stanowisku, na którym zainstalowany jest program:

2c

Ostatnia z zakładek (Sieć) pozwala na analizę ustawień sieciowych komputera oraz sprawdzenia ustawień zapory sieciowej:

142

Kolejna opcja serwisowa „Licencja” umożliwia analizę pracy poszczególnych stanowisk.

3

Opcja ta wykorzystywana jest głównie w programie w wersji sieciowej dla więcej niż jednego stanowiska. Przedstawia poszczególne adresy IP komputerów, na których jest uruchomione w danej chwili oprogramowanie, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić wykorzystanie oprogramowania.

144

145

Kolejna z opcji serwisowych „Test dostępu do danych” umożliwia przeprowadzenie krótkich sprawdzających testów wydajnościowych poszczególnych komputerów i zobrazować wydajność systemu. Są do dyspozycji poszczególne opcje:

 • Pojedynczy komputer
 • Klient / Serwer
 • Test szybkości

146

147

Ostania z opcji serwisowych dotyczącą bazy danych SQL( to weryfikacja spójności i porządkowanie) dokładny opis znajduje się na stronie.

Link do tego artykułu

Rozumiemy, że nasi Użytkownicy wykorzystują w codziennej pracy nie tylko oprogramowanie Varico.
Jako firma otwarta na potrzeby Klientów, udostępniamy specyfikację plików wymiany następujących programów:

 • KsH, (Import danych do KsH)
 • KPiR, (Import danych do KPiR)
 • ObSp, (Import danych odbiorców)

W zamieszczonych archiwach znajdują się pliki tekstowe z przykładowymi danymi oraz opis formatu pliku. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości lub problemy prosimy o kontakt z naszymi Doradcami Technicznymi IT.

Sprawdź co przyniesie Tobie synergia naszych firm

 

Link do tego artykułu

Czasami zdarza się, że przy wysyłaniu e-deklaracji i próbie pobrania potwierdzenia UPO pookazuje się status błędu 408.
*408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

Najczęstszą przyczyną tego komunikatu jest brak wypełnienia pola E-kod. Jest to parametr, który ustawia się w modyfikacji danych Urzędu Skarbowego w programach KPiR lub KsH Parametry->Urzędy Skarbowe->Modyfikuj.

129

Jeżeli nie wiemy, jaki E-kod ma nasz Urząd Skarbowy, to poprzez kliknięcie w pole E-kod i następnie na przycisk F3 na klawiaturze pokażą się e-kody wszystkich Urzędów Skarbowych.

Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, wszystkie pola wypełnione a mimo to otrzymujemy status błędu 408 przy pobieraniu UPO, to trzeba sprawdzić czy deklaracja została podpisana wewnętrznym typem podpisu.
Wewnętrzny typ podpisu oznacza to, że podpis jest dołączany do podpisywanych danych. Ustawienie typu podpisu realizujemy poprzez modyfikacje ustawień zewnętrznego podpisu kwalifikowanego. W zależności od dostawcy podpisu zmianę tą dokonuje się w inny sposób.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat sposobu zmiany podpisu zalecamy skontaktować się z ich dostawcą.

Link do tego artykułu

1. ODINSTALUJ WCZEŚNIEJSZĄ WERSJĘ ANTYWIRUSA I/LUB FIREWALLA

Jeżeli w komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe lub zapora sieciowa (firewall) pochodzące od innego producenta, ODINSTALUJ je jeszcze przed zainstalowaniem programu G Data AntiVirus Business i uruchom komputer ponownie. Stosowanie więcej niż jednego programu antywirusowego lub firewalla jednocześnie, może spowodować poważne problemy z systemem operacyjnym (nie dotyczy to zapory Windows).

Zalecamy również odinstalowanie poprzedniej wersji programu antywirusowego i firewalla G DATA Software, przed instalacją nowej wersji. Podczas deinstalacji wersji wcześniejszej wybierz opcję usunięcia ustawień i protokołów.

Dezinstalację wcześniejszych wersji oprogramowania antywirusowego możesz wykonać:

 • za pomocą polecenia Deinstalacja / Uninstall w menu START w grupie programowej założonej przez ten program w czasie instalacji. Dla programów G Data jest to zwykle START -> (Wszystkie) Programy -> <nazwa programu> -> Deinstalacja
 • albo za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu Sterowania.


2. SPRAWDŹ CZY NIE POZOSTAŁY FOLDERY PO WCZEŚNIEJSZYCH WERSJACH

Wejdź na dysk C: i sprawdź czy w folderach

 • Program Files oraz
 • Program FilesCommon Files

nie ma katalogów po odinstalowanym programie antywirusowym. Foldery zwykle noszą nazwę programu, modułu programu lub jego producenta. Dla programów G Data są to zwykle foldery o nazwie G Data. Jeśli po odinstalowaniu programu i restarcie komputera w powyższych lokalizacjach znajdziesz takie foldery – usuń je.

3. ZAINSTALUJ G Data AntiVirus Business

Uruchamianie instalacji z płyty CD:

 • włóż płytę CD z programem G Data AntiVirus Business do napędu CD/DVD i zaczekaj chwilę – otworzy się okno instalacyjne programu z dostępnymi przyciskami Instaluj, Pomoc, Przeglądaj, Anuluj,
 • aby zainstalować program, kliknij przycisk Instaluj,
 • jeśli okno instalatora nie uruchomi się automatycznie (wyłączona funkcja autostartu), wyszukaj w oknie Mój komputer napęd CD/DVD-ROM i kliknij go dwukrotnie,
 • jeśli nadal nie będziesz mógł się dostać do okna instalatora, uruchom plik setup (setup.exe) w katalogu SystemSetup32 na płycie CD,

Uruchamianie instalacji z pliku pobranego z Internetu:

 • kliknij dwukrotnie plik instalacyjny i postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora.
  Przebieg instalacji:
 • w oknie Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla produktu G Data AntiVirus Business kliknij przycisk Dalej,
 • oknie Umowa Licencyjna zaznacz opcję Akceptuję warunki i postanowienia Umowy licencyjnej i kliknij przycisk Dalej – brak akceptacji uniemożliwi przejście do dalszej części instalacji,
 • wybierz rodzaj licencji:
  • Wersja pełna – dla użytkowników, posiadających kod rejestracyjny przekazany przez pracownika Varico,
  • Instaluj wersję testową – pełna funkcjonalność przez 30 dni (wymaga zarejestrowania po zainstalowaniu),
 • wybierz typ instalacji:
  • Pełna – zostaną zainstalowane standardowe funkcje programu w domyślnej lokalizacji,
  • Niestandardowa (dla użytkowników zaawansowanych) – umożliwia instalację w lokalizacji innej niż domyślna oraz wybór komponentów, jakie zostaną zainstalowane,
 • w oknie Planowanie kliknij Dalej,
 • zaczekaj aż kreator instalacji zakończy instalowanie programu G Data AntiVirus Business – może to potrwać kilka minut,
 • po zakończeniu instalacji kreator zaproponuje ponowne uruchomienie komputera – wyjmij płytę CD z napędu i kliknij Zakończ, aby uruchomić komputer ponownie.
 • po restarcie komputera zostanie ukończona wstępna konfiguracja pakietu.

Podczas pierwszego uruchomienia programu otworzy się okno powitalne umożliwiające przeprowadzenie aktualizacji baz wirusów oraz plików programowych.

Pomoc techniczna G Data Software
e-mail:     helpdesk@gdata.pl
tel.:     94 37 29 650
faks.:     94 37 29 659

Link do tego artykułu

Minimalne:

 • procesor Intel Pentium 4/AMD Athlon 1,5 GHz lub wyższe,
 • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
 • system operacyjny:
  • Microsoft Windows Vista 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack
  • Microsoft Windows 7 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768,
 • napęd CD lub DVD,
 • drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 • system plików NTFS na dysku twardym.

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.

Zalecane:

 • procesor Intel (Core2Duo/i3)/AMD (Athlon X2, Phenom) 2 GHz i wyższe,
 • 2 GB Pamięci RAM,
 • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • system operacyjny:
  • Microsoft Windows Vista 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 7 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
 •   zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768,
 • napęd CD lub DVD,
 • drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 • system plików NTFS na dysku twardym.

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.

Zalecane dla serwerów:

 • procesor Intel (CoreDuo/i3 i wyższe)/AMD (Athlon X2, Phenom) 2,5 GHz,
 • 3 GB Pamięci RAM,
 • 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • system operacyjny:
  • Microsoft Windows Vista 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows Windows 7 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows Windows 8.1 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Microsoft Windows 2008/R2 32-bit/64-bit (z ostatnim aktualnym Service Pack)
  • Linux: zalecana dystrybucja Debian – jako serwer bazy danych
 • napęd CD lub DVD,
 • drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 • system plików NTFS na dysku twardym (dla systemów Linux ext3).
 • dla systemu Linux inicjacja klastra bazy danych wykonana według FAQ: Inicjacja klastra bazy danych PostgreSQL pod Linux
Link do tego artykułu

Użytkownicy oprogramowania Varico oraz programu Avira AntiVir Personal (bądź wersji Premium) mogą spotkać się z problemami podczas instalacji bądź aktualizacji programu. Wyżej wymieniony antywirus rozpoznaje pliki zabezpieczające nasze oprogramowanie jako program Trojan, co jest błędnie przez niego interpretowane. Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka instalując oprogramowanie Varico, a błędny plik jest niezbędny do prawidłowej pracy programów. Do producenta antywirusa został wysłany list z prośbą o dodanie do „białej listy”, ale do czasu zmian należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją.

Podczas instalacji (bądź aktualizacji) dowolnego oprogramowania Varico w wersji Classic program antywirusowy wyświetli informację, iż w pliku SPRUR.EXE oraz GETURL.EXE znajduje się szkodliwe oprogramowanie typu Trojan (ATRAPS.Gen).

108

Aby program prawidłowo został zainstalowany, należy zignorować ten komunikat zaznaczając opcję „Ignore” oraz „Note action selected for this file” co spowoduje zapamiętanie naszego wyboru przy następnych instalacjach. Operacja ta przedstawiona jest na poniższym obrazku:

109

Po tych operacjach program zainstaluje się prawidłowo i pozwoli na bezproblemową pracę. W historii programu antywirusowego możemy zobaczyć informację, aby zezwalać na instalację pliku związanego z naszym programem:

110

Pragnę zaznaczyć, iż oprogramowanie Varico jest zawsze sprawdzane oprogramowaniem antywirusowym.

Link do tego artykułu

Każdy klient z ważną gwarancją ma możliwość pobrania aktualizacji programu Varico® ze strony internetowej www.varico.pl. Wszystkie najnowsze wersje znajdują się w menu Dla użytkowników -> aktualizacje.

aktualizacjevar

Klikamy interesujący nas program i przechodzimy na stronę z której możemy pobrać aktualizację oraz sprawdzić historię zmian w ostatnich wersjach. Aby pobrać aktualizację należy “kliknąć” lewym przyciskiem myszki na ikonce dysku twardego.
Ściąganie zacznie się automatycznie, program zapisujemy na dysku np. na pulpicie lub w Moich dokumentach. Ważne jest, aby nie zapisywać go bezpośrednio w katalogu programu Varico®. W czasie ściągania warto zrobić sobie aktualne archiwum z programu. Po zakończeniu ściągania aktualizacji (może to potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut w zależności od szybkości połączenia z Internetem) uruchamiamy instalator przez dwukrotne kliknięcie na nim myszką.

89

UWAGA! Niektóre programy antywirusowe usuwają rozszerzenie pliku exe. W związku z czym występują problemy w uruchomieniu instalatora i możemy otrzymać następujący komunikat:
W takim przypadku, aby uruchomić instalator należy do nazwy ściągniętego pliku dodać po kropce rozszerzenie “exe” tak, aby nazwa pliku wyglądała następująco: “nazwa_programu.exe”. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na naszym pliku i wybieramy z menu kontekstowego funkcję “zmień nazwę”. Po tych czynnościach instalator powinien się uruchomić już normalnie.

Link do tego artykułu

Ta instrukcja dotyczy instalacji lub aktualizacji programów dla wersji pojedynczej na jednym stanowisku. W celu przeprowadzenia procesu instalacji (aktualizacji) programów dla wersji Windows za pomocą płyty CD należy postępować w następujący sposób.
Ważne jest, aby przed każdą aktualizacją programu sporządzić wcześniej archiwum z programu w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z utratą, bądź też uszkodzeniem danych w bazie.
Po włożeniu płyty CD do napędu po chwili w przeglądarce internetowej uruchamia się menu:

37UWAGA !

Jeżeli po włożeniu płyty CD nie uruchomi się nam automatycznie menu w przeglądarce internetowej, to w takim przypadku trzeba wejść na „Mój komputer” (ikona ta powinna znajdować się na pulpicie). Klikamy prawym przyciskiem myszki na napęd CD (wyświetli się etykieta „VARICO”) i wybieramy opcję „Eksploruj” i uruchamiamy plik „start.exe”.

38

Z menu, które się nam wyświetli, wybieramy opcję „ZAINSTALUJ PROGRAM”. W kolejnym oknie wchodzimy do katalogu, który w nazwie zawiera numer licencji programu, który chcemy zainstalować lub dokonać jego aktualizacji.
Instalacja zostanie przedstawiona na przykładzie programu ObSp dla wersji Windows.
1. Jeżeli naszą domyślną przeglądarką internetową jest program Internet Explorer wykonujemy następujące czynności:
Czyli w przypadku programu ObSp wchodzimy do katalogu „20351.WOB” (20351 – numer licencji na program, WOB – wersja programu).

60

W następnym oknie otwieramy katalog z numerem wersji programu. W tym przypadku jest to wersja 1.09.M programu ObSp w wersji dla Windows.

61

W kolejnym kroku klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na plik instalacyjny. W naszym przykładzie plik ten ma nazwę „OBSPWIN.exe”. Po wykonaniu tej operacji uruchomi się kreator, który przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces instalacji (aktualizacji) programu.

62

2. Jeżeli naszą domyślną przeglądarką internetową jest program Firefox wykonujemy następujące czynności:
Czyli w przypadku programu ObSp wchodzimy do katalogu „20351.WOB” (20351 – numer licencji na program, WOB – wersja programu).

63

W następnym oknie otwieramy katalog z numerem wersji programu. W tym przypadku jest to wersja 1.09.M programu ObSp WIN.

64

W kolejnym kroku klikamy lewym przyciskiem myszki na plik instalacyjny. W naszym przykładzie plik ten ma nazwę „OBSPWIN.exe”

65

Wybieramy opcje „Zapisz plik”:

66

Zapisujemy go w takim miejscu na dysku twardym komputera, żeby móc go później łatwo zlokalizować. Zalecamy zapisanie pliku na pulpicie. W taki przypadku klikamy na ikonę „Pulpit” po lewej stronie okna, a następnie na klawisz „Zapisz” u dołu okienka.
67

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego (zapisaliśmy go na pulpicie) pojawi się nam kreator, który przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces instalacji (aktualizacji) programu.
KREATOR INSTALACJI PROGRAMU:
W celu przejścia do kolejnego kroku w kreatorze należy kliknąć na klawisz „Dalej”.

68

Najważniejszym etapem instalacji (aktualizacji) programu jest wskazanie właściwej ścieżki gdzie program ma być zainstalowany (zaktualizowany). Jeżeli instalujemy program pierwszy raz na naszym komputerze zaleca się pozostawienie domyślnej ścieżki, która wskazuje nam kreator.

69

Jeżeli aktualizujemy program pokaże się nam komunikat:

70

W kolejnym oknie kreator poinformuje nas o poprzedniej wersji programu oraz o aktualnie instalowanej.

71

Jeżeli pokaże się nam następujące okno. Oznacza to, że program został prawidłowo zainstalowany.

72

Po przeprowadzeniu procesu instalacji/aktualizacji programu należy przeprowadzić operacje indeksowania pełnego (Menu: „-„->Indeksowanie->Pełne). Operacja ta ma na celu przyśpieszenie działania programu, poprzez usunięcie oraz odtworzenie plików indeksowych.

Link do tego artykułu

Serwis informacyjny Varico® wysyła informacje o wybranym produkcie za pomocą poczty elektronicznej pod podany adres. W tej chwili dostępne są m.in. następujące tematy: Nowości i promocje, Informacje dotyczące programów Varico i wersji Beta. Aby otrzymywać Serwis Informacyjny Varico®, należy na stronie www.varico.pl w dolnym panelu z lewej strony wybrać opcję „Zapisz się do naszego newslettera”.

newsletter

Teraz otworzy się okno z następującym formularzem do wypełnienia.

newsletter1

W formularzy należy:

 • Wybrać kategorii informacji, które będą wysyłane na podany adres. Są to zarówno informacje o łatkach i nowych wersjach programów Varico®, jak również wiadomości o zmianach prawnych i podatkowych, mające wpływ na funkcjonowanie naszych programów.
 • Pola z danymi dotyczącymi firmy lub osoby korzystającej z serwisu.
 • Podać adres e-mail, na który będzie wysyłany serwis informacyjny. Ten adres zostanie zapisany w bazie wysyłkowej. W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji i usunąć swoje dane.
 • Po wypełnieniu powyższych pól wystarczy nacisnąć przycisk ‚Subskrybuj‚, by dane zostały dodane do bazy wysyłkowej (‚Wypisz’ by je usunąć). Jednak wysyłanie serwisu zostanie uruchomione dopiero po potwierdzeniu, że rzeczywiście życzycie sobie Państwo otrzymywać wiadomości,
 • Na podany adres e-mail zostanie przysłany list z odsyłaczem, w który należy kliknąć (lub wejść na podany adres WWW), by uaktywnić Serwis Informacyjny Varico®. Konieczność potwierdzenia została wprowadzona dla Państwa bezpieczeństwa. Chodzi o zapobieżenie sytuacji, w której osoba postronna używa cudzego e-maila, by zapisać kogoś na niechciane listy wysyłkowe (lub usunąć jego subskrypcję). Wejście na podaną w liście stronę daje nam pewność, że podany adres należy do osoby, która chce otrzymywać wiadomości naszego serwisu. Spełnia to także wymagania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Po wykonaniu powyższych czynności otrzymacie Państwo informację, że subskrypcja została potwierdzona (bądź anulowana w przypadku wypisywania się) i od tej pory będziecie otrzymywać wiadomości serwisu informacyjnego w wybranych kategoriach na podany adres e-mail.
Link do tego artykułu

36

Jeśli Państwo ściągacie z Internetu uaktualnienie programu i na pytanie przeglądarki czy zachować dane na dysku odpowiecie TAK i podacie lokalizację, np. C:Obsp, to ściągany plik Obsp.exe -instalator programu, zastąpi plik Obsp.exe – program (ten na którym cały czas pracujecie). Od tej chwili, gdy będą Państwo chcieli, tak jak zwykle, uruchomić program, zamiast programu uruchomi się Państwu instalator.
Uwaga!
Zawsze ściągając aktualizację programu z Internetu należy zachowywać go  w innym katalogu niż katalog, w którym jest zainstalowany program.

Link do tego artykułu

Od 1 Stycznia 2002 roku obowiązują nowe numery kont bankowych do Urzędów Skarbowych. W programach księgowych nowe numery kont Urzędów Skarbowych należy wpisać w następujący sposób:
Wchodzimy w menu PARAMETRY

us1

następnie otwieramy menu Urzędy skarbowe.

us2

Teraz wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

us4

Po wejściu w modyfikację ukaże nam się powyższe okienko, w którym możemy zmienić numer Urzędu Skarbowego.
1) pierwsze dwie cyfry numeru pomijamy – zaczynamy wpisywać numer od trzeciej liczby
2) w miejsce zmiennych cyfr (1,2,3,itd.) wpisujemy # (shift + 3) Program sam wstawi odpowiednie cyfry do numeru konta.
Przykład:
Dla Urzędu Skarbowego nr II w Bydgoszczy – PIT 4
32101010780050632223000000-> faktyczny nr konta
10101078005063222#000000-> nr konta wpisywany do programu.

Link do tego artykułu

W naszych programach na Windows istnieje możliwość wypalania archiwum na CD bezpośrednio z programu. Program wykorzystuje w tym celu mechanizm wypalania zaszyty w Windows. Mechanizm działa tylko na Windows XP. Jeśli chcą się Państwo zapoznać z innymi sposobami archiwizacji danych, w tym również archiwizacją na zewnętrzne serwery w internecie zachęcam do kontaktu z naszym serwisem.

Aby wypalić archiwum na płytę należy wejść w Plik ->Archiwum->Wykonaj na CD.

cd

Uruchomi się dialog tworzenia archiwum.

19

Naciskamy przycisk OK, program rozpocznie tworzenie archiwum do zapisu na płytę CD. Gdy program skończy je tworzyć wygeneruje nam komunikat o uruchomieniu kreatora nagrywania płyt CD.

20

Po kliknięciu dale rozpocznie się proces nagrywania naszego archiwum na płytę CD. Po zakończonej operacji klikamy przycisk zakończ i nasze archiwum jest gotowe. Trzeba jeszcze sprawdzić czy nasze archiwum nagrało się poprawnie wkładając ponownie płytę do napędu. Jeśli system ją odczyta a na płycie znajduje się plik archiwum to cała operacja przebiegła poprawnie.

Link do tego artykułu

Gwarancja Odtworzenia Danych to usługa gwarantująca bezpieczeństwo firmowych dokumentów. Automatyczna archiwizacja a następnie wysyłka na zewnętrzny serwer odbywa się według zaplanowanego harmonogramu.

Aby uruchomić Gwarancję Odtworzenia Danych należy wybrać:
Plik → Archiwum → Gwarancja Odtworzenia Danych – wypróbuj przez 30 dni

god

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno GOD umożliwiające wybór darmowego testowania przez okres 30 dni. W tym celu należy wybrać opcję: Wypróbuj przez 30 dni. Natomiast jeżeli wykupiliśmy już Gwarancję Odtworzenia Danych wybieramy Kupiłem GOD.

god11a

Następnym krokiem jest założenie konta GOD poprzez uzupełnienie podstawowych danych, takich jak:
– hasło do konta GOD,
– e-mail,
– klucz szyfrujący dane,
Dla bezpieczeństwa hasło i klucz szyfrujący powinny składać się z 8 znaków, cyfr, małych i dużych liter.
Niezbędnym elementem do założenia konta jest potwierdzenie zawarcia umowy, które dokonujemy poprzez zaznaczenie pola: „Potwierdzam zawarcie umowy na usługę Gwarancja Odtworzenia Danych”. Aby zapoznać się tekstem umowy na usługę Gwarancja Odtworzenia Danych należy kliknąć na znajdujący się tutaj odnośnik. Teraz pozostaje już tylko kliknięcie przycisku ZAŁÓŻ KONTO

god1a

W następnym kroku na ekranie pojawi nam się okno z wprowadzonymi danymi do założenia konta, które należy wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po wydrukowaniu i zamknięciu tego okna zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wydrukowania wpisując OK w oknie jak poniżej:

god1aa

Po wpisaniu OK i potwierdzeniu pojawi się kolejne okno:

god1b

O pomyślnym założeniu konta usługi Gwarancja Odtworzenia Danych zostaniemy poinformowani następującym komunikatem:

god2

Od tej pory główne okno programu ulegnie zmianie, po lewej stronie pojawi się dodatkowy panel z informacjami dotyczącymi GOD.

god3

Pojawiają się również dodatkowe funkcje pozwalające użytkować GOD:
PLIK → ARCHIWUM

god4

GOD: ARCHIWIZUJ NATYCHMIAST – uruchamia proces archiwizacji i wysyłki na serwer
GOD: USTAWIENIA – pojawia się okno z ustawieniami GOD
Tutaj możemy ustalić częstotliwość wykonywania automatycznej archiwizacji. Domyślnie ustawione jest wykonywanie archiwum w każdy dzień roboczy, jeżeli program zostanie wyłączony po godzinie 15:00

god5

UWAGA!!! Należy tak skonfigurować ustawienia, aby mieć pewność, że program będzie wyłączany po ustalonej godzinie. Jeżeli zamknięcie programu nastąpi przed wyznaczoną godziną proces wykonywania i wysyłania archiwum rozpocznie się przy kolejnym uruchomieniu.

GOD: POBIERZ ARCHIWUM – pojawia się okno umożliwiające pobranie wysłane wcześniej na serwer archiwa

god6

Każdorazowo, po pomyślnie wysłanym archiwum na serwer zostaniemy powiadomieni komunikatem, który pojawi się panelu informacyjnym GOD: DANE SĄ BEZPIECZNE

god7

Natomiast jeżeli z jakiś powodów archiwizacja po zamknięciu programu po ustalonej godzinie nie mogła się odbyć (czy to z powodu braku dostępu do internetu, bądź też wyłączenia programu wcześniej niż zaplanowana usługa) przy kolejnym uruchomieniu pojawi się okno:

god8

A także komunikat informujący o niewykonanej archiwizacji i propozycji uruchomienia usługi w danej chwili:

god9

Link do tego artykułu

Dane zanim są przesyłane z komputera użytkownika są szyfrowane za pomocą klucza szyfrującego przy pomocy algorytmu AES-256, którego do tej pory nie udało się złamać przy użyciu obecnych komputerów. Co prawda teoretycznie możliwe jest złamanie prawie każdego algorytmu szyfrującego to przy algorytmie stosowanym przed usługę GOD i obecnych komputerach zajęłoby to tysiące lat.

Link do tego artykułu

Twoje dane są przechowywane na serwerze usługi GOD znajdującym się w Unii Europejskiej na terenie Niemiec. Korzystamy z centrum danych firmy Hetzner zlokalizowanej w okolicach Norymbergi oraz Falkenstein/Vogtl.  Serwerownia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone między innymi certyfikatem TUV SUD. Jak większość tego typu centrów posiada ono wiele niezależnych łączy danych, własny system zasilania, klimatyzację, specjalną kontrolę i system gaszenia pożarów, nieprzerwany nadzór administratorów oraz ochronę przed dostępem z zewnątrz osób nieuprawnionych.

Link do tego artykułu

Absolutnie nie. Dane przechowywane na serwerze usługi GOD są przechowywane jako zaszyfrowane. Tylko właściciel klucza szyfrującego może je odszyfrować. Dla pracowników dostawcy usługi jak i pracowników Varico dane te są zupełnie nieczytelne.

Link do tego artykułu

W jaki sposób są szyfrowane moje dane? Do szyfrowania danych używamy bezpiecznego algorytmu AES-256. Dane są szyfrowane na komputerze użytkownika i dopiero po zaszyfrowaniu wysyłane na serwer usługi GOD. Do samej transmisji używany jest bezpieczny także szyfrowany protokół transmisji danych co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo samej operacji.

Link do tego artykułu

Klucz szyfrujący służy do bezpiecznego szyfrowania danych. Ponieważ algorytm szyfrujący nie został do tej pory złamany nie istnieje metoda dostępu do danych bez klucza szyfrującego. Stąd nikt nie jest w stanie odtworzyć danych bez posiadania tego klucza. Nikt czyli także dostawca usługi a także firma Varico.

Link do tego artykułu

Varico zobowiązuje się do odtworzenia danych, które użytkownik poprawnie wysłał za pomocą usługi GOD do serwera usługi. Warunkiem odtworzenia jest posiadanie klucza szyfrującego. Odtwarzany jest najnowszy układ danych. Nie gwarantujemy przywrócenia danych z dowolnego momentu w przeszłości.

Link do tego artykułu

Partnerem Varico świadczącym usługę GOD jest firma Opero.eu, która posiada doświadczenie w archiwizacji danych w chmurze.

Link do tego artykułu

Usługa jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem Varico. Nowa wersja programu może wprowadzać zmiany do usługi, które są absolutnie niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Użytkownik, który nie posiada aktualnej gwarancji nie ma także prawa do pobrania i zainstalowania najnowszej wersji programu i nie mógłby zatem korzystać z usługi GOD.

Link do tego artykułu

Dla usługi GOD utworzyliśmy specjalny panel informacyjny z lewej strony na pulpicie programu, który pokazuje: kiedy wykonano ostatnie archiwum oraz listę wszystkich poprzednich, które są dostępne do pobrania. W panelu sygnalizowane są także wszelkie nieprawidłowości w działaniu usługi.

Link do tego artykułu

Usługa GOD nie zawiera żadnych limitów pojemności składowanych danych. Można wysłać na serwer GOD dowolną ilość danych. Varico zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia starszych i nadmiarowych archiwów.

Link do tego artykułu

Ponieważ użytkownik może wysyłać na serwer usługi GOD dowolną ilość danych wiele z tych danych jest nadmiarowych. Na przykład jeśli archiwum jest wysyłane codziennie to po tygodniu mamy pięć (dni robocze) lub siedem (wszystkie dni tygodnia) plików z danymi. Jeśli założymy, że wszystkie dane są poprawne to tylko ostatni z tych plików zawiera aktualne i najnowsze dane. Po pewnym czasie, który jest niezbędny do upewnienia się, że dane, na których pracujemy są poprawne usunięcie starszych plików jest możliwe bez żadnej szkody dla prawidłowości świadczenia usługi. Varico monitoruje jak często użytkownik wysyła swoje dane oraz usuwa automatycznie niepotrzebne i nadmiarowe archiwa.

Link do tego artykułu

Nie jest to możliwe. Zakładamy, że użytkownik umieszcza tam dane, z których kiedyś będzie miał możliwość skorzystać. Jeśli program umożliwiłby ich usunięcie mogłoby się to stać przez nieuwagę lub  przypadek co uniemożliwi odtworzenie danych. Nie ma również sensu usuwanie danych ze względów bezpieczeństwa, gdyż dostęp do konta GOD jest możliwy wyłącznie po podaniu hasła, a odszyfrowanie danych wymaga znajomości klucza szyfrującego.

Link do tego artykułu

Tak. Do prawidłowego działania usługi niezbędne jest działanie dodatkowych procesów w systemie. Procesy te (usługi) powinny być odblokowane w systemie ochrony (ang. FireWall). System operacyjny Windows zadaje w tym celu pytania w czasie instalowania oprogramowania Varico czy odblokować te usługi.

Link do tego artykułu

Na nowym komputerze instalujemy otrzymaną z Varico najnowszą wersję programu. Program zawiera już w sobie zaszyty, indywidualny login do konta GOD. Po zainstalowaniu programu pyta on o parametry konta GOD. Wtedy wpisujemy zachowane hasło dostępu do konta oraz klucz szyfrujący. Po podaniu tych danych mamy od razu pełny dostęp do naszych danych na koncie GOD i możemy od razu odtworzyć najnowsze archiwum.

Link do tego artykułu

Tak. Odtworzenie danych nie jest zależne od system operacyjnego Windows i jego wersji. Można dokonać na przykład archiwizacji na systemie Windows Vista a odtworzenia na systemie Windows 7 czy 8. Podobnie przy tradycyjnej archiwizacji na płytę CD czy DVD.

Link do tego artykułu

Czasami w przypadku awarii, włamania czy uszkodzenia dysku ulega uszkodzeniu tylko część danych. W tego typu sytuacji użytkownik dowiaduje się po kilku czy nawet kilkunastu dniach od momentu uszkodzenia. Przez ten czas nieprzerwanie dane są archiwizowane. W takiej sytuacji zarówno ostatnie jak i kilka poprzednich archiwów jest uszkodzonych. Często można jednak odtworzyć poprawny spójny układ danych sprzed awarii korzystając z wielu plików archiwów umieszczonych na koncie użytkownika GOD.

Link do tego artykułu

Chcąc sprawdzić pełną nazwę i wersję posiadanego programu należy skorzystać z opcji
Pomoc-> Informacja o programie

bez tytułu

Pobierz aktualizację dla posiadanego programu.

Link do tego artykułu

Aby było możliwe przeprowadzenia prawidłowego eksportu z RP do Płatnika muszę być spełnione dwa warunki:
a) nazwa skrócona w w RP musi być identyczna jak w Płatniku
b) nr REGON w RP musi być identyczny jak w Płatniku
W RP wchodzimy w opcję Pracownicy->Zbiorcza->ZUS->Deklaracja rozliczeniowa DRA

indeks

Pojawia się nowe okno „Deklaracja rozliczeniowa DRA za pracowników i właścicieli„.
Mamy w tym oknie możliwość wejścia do ustawień eksportu pliku xml do Płatnika. Odpowiada za to przycisk „Dane pliku

indeks

W oknie „Eksport formularza ZUS” możemy ustalić katalog programu płatnika bądź inny dowolny katalog, w którym będzie zapisywany wyeksportowany plik xml. W polu „Plik *.xml” podajemy jaką nazwę ma mieć nowo stworzony plik. Mamy także opcję tworzenia nowego pliku bądź dopisania informacji do istniejącego już pliku.

indeks

Po ustawieniu wszystkich parametrów możemy przystąpić do eksportu danych z RP.
Klawisz „Ok i Eksport” generuje plik xml, który możemy wczytać w Płatniku.

indeks

Aby zaimportować wygenerowany plik z RP w Płatniku wchodzimy w Narzędzia->Importuj dokumenty

indeks

Następnie pojawia się nowe okno „Kreator importu dokumentów – krok 1/6”. Klikamy „Dalej

indeks

W kolejnym oknie nic nie zmieniamy i Klikamy „Dalej

indeksKolejnym krokiem jest wskazanie tego samego katalogu/ścieżki, gdzie zapisaliśmy wcześniej plik za pomocą programu RP Do tego służy klawisz „Przeglądaj

indeks

Po wskazaniu odpowiedniego pliku pojawi się na liście. Przechodzimy do kroku 6 klikając dwa razy „Dalej

danezusOstatni krok to kliknięcie w klawisz „Zakończ„, który spowoduje zapisanie zaimportowanych dokumentów.

zakoncz

Zaimportowane dokumenty są widoczne w „Dokumentach wprowadzonych”

wprowadzone

Link do tego artykułu

Najnowsza wersja programu RP dla systemu Windows wykorzystuje jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych – PostgreSQL. System ten zapewnia bezpieczeństwo danych i znaczne przyśpieszenie pracy programu.

Na początku instalacji zostaniemy powitani takim oto komunikatem

Po zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej

Program wykryje czy na Państwa komputerze był wcześniej zainstalowany program Varico, w jakiej lokalizacji oraz z jaką licencją. Należy wskazać katalog, do którego ma być zainstalowany program

W kolejnym oknie mogą Państwo zdefiniować sposób instalacji programu na komputerze w zależności od tego czy program ma działać lokalnie czy też sieciowo

Później mogą Państwo określić czy na pulpicie ma być wyświetlany skrót do programu oraz pomocy zdalnej Varico

Po zaznaczeniu interesujących Państwa opcji można zacząć instalację programu

Po zakończonym procesie instalacji możemy uruchomić program, zaznaczamy Uruchom i klikamy Zakończ.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi się monit pozwalający zdefiniować w jaki sposób chcemy rozpocząć pracę z programem

Należy wybrać opcję Przepisz, która pozwoli Państwu przepisać najważniejsze dane z poprzedniego roku. Program poprosi o wskazanie katalogu z poprzednią wersją programu

 Po zakończeniu pojawi się komunikat informujący Państwa o tym, że dane zostały przepisane

Po zatwierdzeniu powyższego dialogu program poinformuje o tym, iż dalsza praca z programem wymaga ponownego uruchomienia

Po zatwierdzeniu dialogu program wyłączy się, po ponownym uruchomieniu można zacząć pracę z danymi na nowy rok.

Link do tego artykułu

Programy Varico w wersji dla Windows umożliwiają użytkownikom zgłaszanie błędów lub propozycji zmian bezpośrednio z poziomu programu.
Chcąc zgłosić usterkę do programu w wersji Windows wchodzimy w Pomoc → Zgłoś błąd w programie.

21

Następnie należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone *. Prosimy o jak najbardziej szczegółowe opisanie błędu, co pozwoli na sprawne rozwiązanie problemu. W szybszym rozwiązaniu zgłoszenia pomoże nam również dokładne przytoczenie treści komunikatów, które towarzyszą pojawiającej się usterce

22

Dodatkowo mamy możliwość załączenia dodatkowych plików do zgłoszenia → w tym celu należy skorzystać z opcji Dodaj plik lub Dodaj archiwum.

23

Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy na Wyślij zgłoszenie. W zależności od prędkości łącza i wielkości załączonych plików, wysyłanie może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut.
W przypadku, gdy chcą Państwo zgłosić propozycje zmian w programach Varico bezpośrednio z poziomu programu należy skorzystać z opcji Pomoc → Zgłoś propozycje zmian w programie.

24

Następnie należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone *.

25

o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól klikamy na Wyślij propozycje

Link do tego artykułu

Od wersji programu KPiR Windows 1.12.A dodano możliwość naliczania składek na FEP czyli fundusz emerytur pomostowych. Składki pobierane są od pracowników którzy :

 • urodzili się po 31 Grudnia 1948 r
 • zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

Aby sprawdzić wysokość składki na FEP wchodzimy w Parametry->Zus->Składki i stawki-> Miesiąc-> Modyfikuj

fep1

Oprócz tego należy w danych pracownika wprowadzić dane dotyczące rodzaju pracy w szczególnych warunkach. Aby to zrobić należy Wejść w opcję Pracownicy->Modyfikuj->Dane dla ZUS. Na tym dialogu używamy klawisza „Praca w szczególnych warunkach (FEP)”.

120

Po wejściu w ten dialog określamy parametry takie jak Kody pracy w szczególnych warunkach, od kiedy dany pracownik rozpoczął pracę, jaki jest wymiar etatu itp.

13

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów dla danego pracownika przechodzimy do definicji liczby stanowisk dla celów FEP. Aby to zrobić wchodzimy w opcję Pracownicy->Zus->Ewidencja stanowisk. Dane tu zawarte będą eksportowane w DRA do Programu Płatnik.

14

Po zdefiniowaniu tych parametrów możemy już przystąpić do naliczania wynagrodzenia pracownikowi uwzględniając składki na FEP. Przy wystawianiu wynagrodzenia wchodzimy w menu składki na ubezpieczenie i zaznaczamy opcję naliczania składek na fundusz FEP.

15

Gdy wyliczamy już wynagrodzenie możemy zobaczyć kwotę składek na rozszerzonej liście płac w menu Pracownicy->Zbiorcza->Lista->Płace na umowie o pracę. Na dialogu zaznaczamy opcję rozszerzenie listy płac oraz drukować kolumnę składki „FEP”.

16

Po zaznaczeniu tych opcji otrzymujemy wydruk listy płac z naliczonymi składkami na FEP.

17

Składnik składki FEP występuje również do zdefiniowania na liście składników wynagrodzeń na umowę o pracę. Występuje również przy automatycznym księgowaniu listy płac oraz przy generowaniu przelewu należności z tytułu składek ZUS.

Link do tego artykułu

Chcąc sprawdzić pełną nazwę i wersję posiadanego programu należy skorzystać z opcji
Pomoc->Informacja o programie

informacja 2

Pobierz aktualizację dla posiadanego programu.

Link do tego artykułu

Od 1 Lutego 2012 roku obowiązuje nowa stawka rentowa 6,5% płacona przez pracodawców.
W celu zmiany wysokości składki rentowej w programach Varico należy:
Wybrać opcję Parametry -> ZUS -> Składki i Stawki

faqzus1

W otwartym dialogu należy wskazać miesiąc i wybrać opcję Modyfikuj.

faqzus2

Otworzy się dialog  „Modyfikacja Parametrów ZUS”.
Należy wybrać opcję Pobierz Dane.
Program pobierze aktualne parametry ZUS z serwera Varico i zaktualizuje składkę rentową.

faqzus3

Następnie możemy sprawdzić pobraną, aktualną stawkę rentową klikając w dialogu na klawisz Rentowe.

faqzus4

Na koniec należy zapisać parametry poprzez naciśnięcie klawisza OK.

Link do tego artykułu

Od wersji 1.19.A (KPiR) wprowadziliśmy w programie modyfikację, dzięki której program będzie spełniał wymogi GIODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Umożliwiliśmy przypisanie poszczególnych firm do operatorów, a co za tym idzie ograniczenie listy wyświetlanych firm dla poszczególnych pracowników. Opcja przede wszystkim ma ograniczyć dostęp niepowołanych osób do zastrzeżonych danych a także uniemożliwić modyfikację bazy danych.

Nowe uprawnienia może nadać operator tylko z prawem nadzorcy. W tym celu wybieramy dialog Inne -> Operatorzy. Na wybranym operatorze, który ma pełnić rolę Nadzorcy naciskamy Modyfikuj, a następnie zaznaczymy opcję „Nadzorca„:

102

Po tej operacji należy zalogować się na operatora z prawami nadzorcy.
Aby przypisać firmę do danego operatora wybieramy opcję Inne -> Operatorzy

103

Wybieramy właściwego operatora (takiego, który ma mieć dostęp tylko do wybranych firm), a następnie zaznaczamy opcję Modyfikuj:

104

Wybieramy klawisz „Obsługiwane firmy„:

Na dialogu „Firmy obsługiwane przez operatora” mamy dostępne opcje Zaznacz / Odznacz lub za pomocą klawisza Insert wybieramy firmy, które ma obsługiwać wskazany operator. Po wybraniu właściwych firm wybieramy opcję „Zatwierdź

106

Po tej operacji w momencie zalogowania się operatora będą widoczne i możliwe do obsługi tylko te firmy, które zostały przydzielone przez nadzorcę.

Firma Varico rekomenduje założenie hasła na operatora z prawami nadzorcy.

Link do tego artykułu

W wersji RP 1.21B została wprowadzona nowa funkcjonalność dotycząca przypisywania pracownika do kilku grup pracowniczych, co pozwala np na wystawienie wynagrodzenia dla pracownika osiągającego dochody z przynależności do różnych grup pracowniczych.

Aby wystawić wynagrodzenie dla pracownika z kilku grup pracowniczych należy:
1. W pierwszej kolejności włączyć opcję, która odpowiada za wystawienie wynagrodzenia w w/w sposób. Wchodzimy w Konfiguracja -> Parametry programu -> Zaznaczamy opcję „Pytaj o grupę przy wystawianiu wynagrodzenia”.

93

2. W kolejnym kroku należy utworzyć np dwie grupy pracownicze: Wchodzimy w Pracownicy (F3) -> Grupy -> Dodaj -> Wprowadzamy nazwę grupy np. Grupa1 -> Zatwierdzamy. Analogicznie dodajemy kolejna grupę np. Grupa2.

94

3. W tym momencie możemy rozpocząć wystawianie wynagrodzenia. Otwieramy: Pracownicy (F3) -> Dla danego pracownika – Praca -> Więcej

95

4. Ukazuje nam się okno, w którym będą wyświetlane wszystkie wynagrodzenia przypisane pracownikowi ze wszystkich grup (w naszym przypadku z Grupa1, a także Grupa2). Naciskamy przycisk -> Dodaj

96

-> Program wyświetli nam okno w którym wskazujemy do jakiej grupy ma zostać przypisane wynagrodzenie, wybieramy grupę i zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

97

5. Ukazuje nam się standardowe okno w którym należy wprowadzić kwoty np. W polu Brutto wyn.opod. Wpisujemy kwotę 1386zł. W lewym dolnym rogu okna widzimy dla jakiej grupy określamy wynagrodzenie. Zatwierdzamy je przyciskiem OK.

98

99

W analogiczny sposób przypisujemy wynagrodzenie do Grupa2 – kroki od pkt 4.

6. Po wprowadzeniu kolejnego wynagrodzenia nasza lista wygląda jak na poniższym zdjęciu.

100

7. Wchodząc w Pracowników (F3) -> pracownik dla którego wystawiliśmy wynagrodzenia – Praca. Widzimy zsumowane oba wynagrodzenia tj. Grupa1 – 1386 + Grupa2 – 1500 = 2886 zł.

101

Link do tego artykułu

 

Zatrudniając nowego pracownika, powinniśmy wprowadzić do programu informacje dotyczące zwolnień lekarskich, na których przebywał on w danym roku u poprzednich pracodawców. Dzięki temu aplikacja w sposób prawidłowy będzie naliczać wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę i świadczenie przez ZUS (w przypadku przekroczenia limitu 33 dni choroby). Proces ten można podzielić na trzy etapy:

1. W pierwszej kolejności, do programu należy wprowadzić nieobecności wynikające z choroby, które miały miejsce przed zatrudnieniem. Można to zrobić w poszczególnych miesiącach, wybierając w głównym oknie programu (F3) Pracownicy -> zaznaczamy interesującego nas pracownika -> z górnego menu wybieramy Praca -> Świadczenia -> Nieobecności -> Dodaj.

90

W otwartym oknie, uzupełniamy niezbędne pola.

2. Następnie w pierwszym miesiącu pracy danej osoby, w parametrach wynagrodzenia, dostępnych w Pracownicy -> Praca -> Parametry -> Parametry zaznaczamy opcję  Podst.od akt.mies.(zmiana wymiaru).

91

3.  Jeśli do programu zostały już wprowadzone nieobecności pracownika, należy je ponownie przeliczyć. Wykonujemy to za pomocą klawisza „Zaproponuj” dostępnego po wybraniu na liście pracowników pozycji Praca->Świadczenia->Suma.

92

Link do tego artykułu

W programie mamy możliwość wygenerowania dodatkowego wzoru listy płac. Poniżej zostanie przedstawiona wersja wzorowana na programie Persona.
1. Aby sporządzić listę płac otwieramy Pracownicy ->Zbiorcza ->Lista-> Zestawienia ->Płace na umowę o pracę.

68

2.Wybieramy dla jakiej grupy pracowników taka lista ma zostać sporządzona i zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

69

3.W kolejnym oknie konfigurujemy listę płac, po czym naciskamy ok.

70

4.Zostaje wygenerowana lista płac, którą możemy wydrukować, czy np. zapisać w formacie .pdf

71

Link do tego artykułu

Czasem zachodzi potrzeba sporządzenia i wydrukowania listy płac dla pojedynczego pracownika.

Aby to wykonać należy:
1. Otworzyć Pracowników (F3)
2. Wybieramy pracownika który nas interesuje, klikamy na zakładkę Praca ->Lista-> Płace na umowę o pracę

66

3. Konfigurujemy listę płac i naciskamy ok.

67

4. Zostaje wygenerowana lista płac dla pojedynczego pracownika, którą możemy wydrukować, czy np. zapisać w formacie .pdf

Link do tego artykułu

W oprogramowaniu Varico zarówno w wersji Windows jak i Classic jest udostępniona możliwość wystawienia listy płac na umowy cywilno-prawne. Aby móc wystawić listę płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło należy wybrać opcję:
Funkcje -> Pracownicy

listap1

Następnie wybieramy opcję „Zbiorcza”

61

W dialogu „Zbiorcza” wybieramy opcję Lista -> Wynagrodzenie na umowy cywilno-prawne

62

Jeżeli w programie utworzone są grupy pracowników, system zapyta się dla jakiej grupy wystawić listę płac. Jeżeli nie ma prowadzonych grup to do wyboru będzie tylko grupa domyśla. Zatwierdzamy grupę, do której przypisani się pracownicy na umowy cywilno-prawne:

63

Po zatwierdzeniu grupy otrzymamy zapytanie umożliwiające wybór zakresu dat oraz filtracji według Urzędu Skarbowego.

64

Po zatwierdzeniu komunikatu otrzymujemy listę płac na umowy cywilno-prawne gotową do wydruku.

65

Link do tego artykułu

Wersje Windows programów RP, KPiR+RP oraz KsH+RP umożliwiają edycję wzorów rachunków do umów cywilno-prawnych. Stwarza to użytkownikowi możliwość zdefiniowania kilku wzorów, które będzie można wykorzystywać naprzemiennie. Aby stworzyć wzory i je edytować należy wejść w:
Funkcje -> Pracownicy

listap1

Wybieramy pracownika zatrudnionego na umowę cywilno-prawną. Wybieramy opcję Zlecenia

52

Aby móc stworzyć wzorzec należy dodać nowy rachunek. Wybieramy opcję Dodaj -> Rachunek

53

54

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych zatwierdzamy dialog. Następnie wybieramy opcję Rachunek -> Tekst.

55

Program w tym momencie zapyta się czy dodać nowy wzór rachunku (pytanie zostanie wyświetlone tylko w przypadku, gdy nie został utworzony wcześniej żaden wzorzec).

56

Po zatwierdzeniu komunikatu otworzy się dialog, gdzie możemy dodawać swoje wzorce

57

Wprowadzamy nazwę wzorca i potwierdzamy utworzenie nowego szablonu. Po tej operacji program wyświetli szablon rachunku do edycji, gdzie możemy dostosować go do swoich potrzeb, np dodając dodatkowe informacje, usuwając zbędne lub zmieniając wygląd.

58

Do edycji szablonu można powrócić w każdym momencie wybierając opcję Edycja w dialogu „Wzory rachunków za umowy”.

59

Link do tego artykułu

Jednym z dokumentów niezbędnych do wypełnienia przy zatrudnianiu nowego pracownika jest PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W programie RP dla Windows istnieje możliwość jego automatycznego wygenerowania.
W tym celu, po uruchomieniu programu, wybieramy z menu Funkcje->Pracownicy (F3). Następnie zaznaczmy pracownika, dla którego chcemy przygotować druk PIT-2 i ponownie z menu wybieramy  US->Deklaracja PIT-2.

47

Warunkiem prawidłowego wygenerowania PIT-2 jest wypełnienie odpowiednich pól dotyczących nowo przyjętego pracownika, podczas dodawania jego danych do programu (Funkcje->Pracownicy(F3)->Dodaj).

48

Pola te można również edytować po wejściu w Funkcje->Pracownicy(F3), zaznaczeniu interesującego nas pracownika i wybraniu z górnego menu opcji  Modyf.

49

Najważniejsze pola to:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • NIP
 • PESEL
 • Dane adresowe (dostępne pod przyciskiem Zameldowanie)

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, deklaracja PIT-2 jest gotowa do wydruku.

50

Link do tego artykułu

W programie istnieje możliwość ustawienia sposobu  wypłaty wynagrodzenia pracowników na liście płac:

 • na konto,
 • z kasy.

Program domyślnie ustawia wynagrodzenie „z kasy” na rozszerzonej liście płac.
F3 -> Pracownicy -> Zbiorcza -> lista -> płace na umowie o pracę i zaznaczyć opcję „Rozszerzenie listy płac

41

Zatwierdzamy okno konfiguracji listy płac i pojawia się wydruk listy.
W celu zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia należy przy każdym pracowniku ustawić sposób wypłaty wynagrodzenia  F3 -> Pracownicy -> inne -> dokumenty -> dodaj;

43

Jeżeli nie jest dodana umowa o pracę przy pracowniku program automatycznie będzie wymagał, aby ten dokument został dodany.
Wybieramy dokument „sposób płatności„, podajemy datę od której ma obowiązywać forma płatności i ustawiamy „Forma płatności wynagrodzenia” z kasy lub na konto.

44

Po naciśnięciu przycisku OK i tekst, program wyświetli dokument do wydruku.

45

Jeżeli w miesiącu, w którym chcemy zmienić sposób płatności a było dodane  wcześniej wynagrodzenie nalezy dodać je ponownie.
W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych zmian można ponownie sporządzić rozszerzoną listę płac.
F3 -> Pracownicy -> Zbiorcza -> lista -> płace na umowie o pracę

 

46

Link do tego artykułu

Wynagrodzenie za czas urlopu należy wypłacić pracownikowi razem z wypłatą wynagrodzenia. Aby dodać pracownikowi urlop, należy zacząć od modyfikacji składników wynagrodzeń. W tym celu wchodzimy Funkcje-> Pracownicy-> Inne-> Składniki wynagrodzeń i modyfikujemy/dodajemy składniki, które mają wejść do podstawy urlopowego.

36

W składniku ustawiamy, jak ma wchodzić nasz składnik do podstawy urlopowego. Domyślnie jest ustawiony „nie wchodzi”.
Opcja „składnik stały” – można zaliczyć miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, stale wypłacaną premię regulaminową czy dodatek funkcyjny. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym, w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej, nie ustala się wynagrodzenia urlopowego, gdyż pracownik za czas urlopu otrzymuje swoje zwykłe wynagrodzenie.
Opcja „składnik zmienny” jest to wynagrodzenie zmienne, do którego możemy zaliczyć między innymi premie, nagrody.
Opcja „za okresy dłuższe niż 1 miesiąc” – jest to wynagrodzenie określone miedzy innymi stawką godzinową, prowizyjną czy akordową, a także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Dodawanie nieobecności typu urlop płatny.
Następnie wchodzimy firmy-> pracownicy, wybieramy pracownika, któremu dodamy nieobecność, klikamy menu: Praca-> Świadczenia-> Nieobecności-> Dodaj;

37

Dodajemy nieobecność i przechodzimy do okna rodzaje świadczeń.

38

Wybieramy wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i klikamy w menu Suma. Program pokaże okno, w którym widoczne będzie wynagrodzenie (można je edytować po kliknięciu opcji ręcznie).

39

Na liście płac (pracownicy -> praca -> lista -> płace na umowie o pracę lub pracownicy -> zbiorcza -> lista-> płace na umowie o pracę) będzie widoczna dodatkowa kolumna „za urlop wypoczynkowy za urlop okolicznościowy”, w której będzie podana wartość tego składnika.

40

Link do tego artykułu

Program RP umożliwia wystawienie wynagrodzenia za pomocą składników. Taki sposób opisany jest w FAQ numer 87 („Jak w RP dodać składniki wynagrodzeń i jak się robi listę płac ze składnikami”). Niniejsze FAQ opisuje dodatkowy składnik wynagrodzenia dostępny w programie RP dla Windows.
Składnik „procent z innych” wylicza stawkę procentową wynagrodzenia na podstawie innych wystawionych już składników. Przykładowo tworzymy składnik „Zasadnicze” oraz „Premia procentowa”, która stanowi 20% wartości Naszego głównego składnika.
Aby utworzyć procentową premię należy wejść w Funkcje → Pracownicy, a następnie poprzez opcję Inne wybrać „Składniki wynagrodzeń”. Operację tą przedstawia poniższy obraz:

28

Na liście składników wynagrodzenia wybieramy opcję „Dodaj

29

Po wybraniu opcji otrzymujemy dialog „Dodawanie składnika wynagrodzenia” gdzie definiujemy przykładową „Premię procentową”. Wpisujemy Nazwę składnika a następnie wybieramy Rodzaj procent z innych. Po wybraniu opcji na dialogu pojawi się dodatkowe okno „Ile procent” oraz klawisz „Z jakich składników”

30

Wartość procentowa może być liczona z kilku różnych składników i można bez problemu dostosować składnik do Naszych potrzeb. Wybieramy klawisz „Z jakich składników”, który otwiera Nam dialog „Lista składników wynagrodzenia”, gdzie za pomocą „Zaznacz” możemy wybrać interesujące Nas składniki, natomiast „Zatwierdź” potwierdza wybór. W tym FAQ wybieramy jeden – zasadnicze.

31

Kolejny obraz przedstawia prawidłowo zdefiniowany przykładowy składnik. Zmiany zatwierdzamy klikając na klawisz OK:

32

Na liście dostępnych składników figuruje utworzony przed chwilą nowy składnik:

33

W tym momencie możemy przystąpić do wystawienia wynagrodzenia pracownikowi. Wybieramy opcję Firma → Pracownicy → Praca → Wynagrodzenie → Składniki. Wprowadzamy wartość składnika zasadniczego, a program na podstawie zdefiniowanego składnika procentowego oblicza wartość końcową wynagrodzenia:

34

Link do tego artykułu

 

Od wersji 1.11.A rozszerzono moduł (program) Rozliczenie Płac o możliwość wystawienia wielu list płac dla pracownika w miesiącu. Opcja ta umożliwia wypłacanie dodatkowych składników wynagrodzeń w dowolnym, ustalonym przez firmę czasie.
Aby dodać kolejną listę płac należy najpierw zdefiniować ją dla konkretnej grupy pracowników. Opcja dostępna jest po wybraniu pozycji Funkcje -> Pracownicy -> Grupy.

20

Po wytypowaniu stosownej grupy należy wybrać opcję Modyfikuj -> Dodaj -> Wg schematu -> Dodaj. W tym oknie należy określić nazwę dla naszej nowej listy płac. Nazwa musi być inna od nazwy domyślnej listy płac. W celu przypisania (dodania) do listy płac składników wynagrodzenia wybieramy opcje „Składniki wynagrodzeń”

21

Możemy dodać nowy nie istniejący jeszcze składnik wynagrodzenia za pomocą opcji „Dodaj„. Aby wybrać interesujące nas składniki do naszej nowej listy płac zaznaczamy je opcją „Zaznacz” lub za pomocą klawisza „Insert” i zatwierdzamy nasz wybór. W celu dodania składników odliczeń do naszego schematu listy płac postępujemy w analogiczny sposób.

22

Po zatwierdzeniu składników i schematu listy płac możemy jeszcze określić sposób w jaki ma być wystawiane drugie wynagrodzenie dla pracownika.

23

Po zatwierdzeniu naszej nowej listy płac jest ona widoczna na zestawieniu list płac dla grupy pracowniczej. Jeżeli dla grupy mamy określoną więcej niż jedną listę płac, możemy określić która lista ma być naszą domyślną (podstawową). Wybieramy opcję „Modyfikuj” i dla listy która ma być naszą podstawową zaznaczamy opcję „Domyślna„.

24

Schemat listy płac możemy także zdefiniować wybierając opcję Funkcje -> Pracownicy -> Inne -> Schematy Listy Płac -> Dodaj.
W celu wystawienia wynagrodzenia dla pracownika wchodzimy do menu: Funkcje->Pracownicy->Praca->Wynagrodzenie
W dolnej części okna dialogowego znajduje się informacja na podstawie jakiej listy płac wystawiamy właśnie wynagrodzenie dla pracownika. Oczywiście będzie ono liczone na podstawie listy płac, którą mamy zdefiniowaną jako domyślną dla danej grupy pracowników do której należy pracownik.

25

Następnie aby wystawić nowe wynagrodzenie, wybieramy opcję Więcej->Dodaj->Zatwierdzamy drugą listę płac i wystawiamy kolejne wynagrodzenie dla pracownika.

26

Aby wydrukować listy płac dla pracownika wchodzimy do menu Funkcje->Pracownicy->Zbiorcza->Lista->Płace na umowie o pracę

27

Jeżeli chcemy mieć wyszczególnione składniki wynagrodzeń na wydruku listy płac, musimy wystawić listę składników wynagrodzeń na umowie o pracę.

Link do tego artykułu

Funkcja ta daje Państwu możliwość wypełnienia w programie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP pracownika lub właściciela firmy do Urzędu Skarbowego.
Opcja wystawienia deklaracji NIP-3 pracowników dostępna jest po wyborze opcji Funkcje -> Pracownicy -> US -> Zgłoszenie NIP – 3.

19

Opcja wypełniania deklaracji NIP dla Właściciela dostępna jest po wyborze pozycji Inne -> Właściciele -> US -> NIP-2/NIP-3.

Wprowadzone przez pracodawcę dane do okna dialogowego NIP-3 (imię i nazwisko) wykorzystane zostaną jednorazowo na potrzeby zgłoszenia formularza do US.

Link do tego artykułu

Program Rozliczenie Płac wzbogacił się o nową opcję – możliwość wystawiania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z zatrudnionym pracownikiem. Możemy stworzyć wzór każdej umowy i dostosować ją do Naszych potrzeb, poprzez edycję. Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów:

 • umowa o pracę
 • umowa o pracę nakładczą
 • aneks do umowy
 • wypowiedzenie zmieniające
 • rozwiązanie umowy
 • sposób płatności
 • zaświadczenie o dochodach
 • świadectwo pracy
 • wniosek o zasiłek rodzinny
 • wniosek o dodatek z tyt. sam. wych. dziecka
 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 • inform. o danych pracownika
 • inny dokument (dowolny wzór)
 • informacja o rachunku dla ZUS

W tym FAQ zostanie podane przykładowe wystawienie umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Aby tego dokonać należy wejść w Funkcje → Pracownicy, następnie zaznaczyć danego pracownika i wybrać Inne → Dokumenty.

09

Następnie musimy zdefiniować wzór takiej umowy, używanej przy wystawianiu dokumentu.
Raz stworzony taki szablon będzie służył do wystawiania kolejnych umów. Wybieramy Wzory, a następnie wybieramy dla jakiego rodzaju dokumentu chcemy utworzyć dany wzór:

10

Po utworzeniu właściwego wzoru wychodzimy z dialogu „Wzory umów o pracę”.

11

Lista dokumentów danego pracownika jest pusta, wybieramy klawisz Dodaj:

12

W programie zostanie wyświetlony dialog do wprowadzenia danych dotyczących danej umowy. Tutaj można wybrać typ dokumentu, datę wystawienia, podstawową domyślną pensję pracownika oraz inne informacje.
Uwaga! Aby móc dodać inne typy dokumentów dla danego pracownika należy najpierw dodać umowę o pracę.

13

14

Po zatwierdzeniu dialogu program zapyta się, czy pobrać nowy wzór umowy. Klikając TAK przechodzimy do panelu wyboru, gdzie istnieje już utworzony wcześniej wzór.

15

16

Po wykonaniu powyższych operacji sporządzoną umowę można wydrukować, a zapisane dane dokumenty pracownika będą przechowywane w programie.

17

Link do tego artykułu

Od wersji Rozliczenie Płac 1.08.A wprowadzono znaczące zmiany dotyczące świadczeń pracowniczych.

W poprzednich wersjach programu świadczenia:

 • Świadczenia stanowiące wynagrodzenie nie ZUS, ale opodatkowane,
 • Świadczenia nie stanowiące wynagrodzenie nie ZUS, ale opodatkowane,
 • Nie podlegające ZUS i nieopodatkowane,
 • Podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu i opodatkowane,
 • Świadczenia nieopodatkowane, ale podlegające ZUS.

były dostępne w oknie dialogowym w menu Funkcje->Pracownicy->Praca->Świadczenia:

04

Od wersji 1.08.A podane wyżej świadczenia zostały przeniesione do składników wynagrodzeń.
Problem w naszym programie polegał do tej pory na tym, że każdy składnik traktowany był jako wynagrodzenie pieniężne przez co wchodził do wynagrodzenia netto wypłacanego z kasy (rachunku bankowego). Wynagrodzenie w naturze powinno być również wyszczególnione na liście płac oraz jego wartość powinna być księgowana w odpowiedniej kolumnie księgi.
Jeżeli w nowej wersji programu (od 1.08.A) będziemy wystawiali nowe wynagrodzenie dla pracownika, a w poprzedniej wersji było ustawione świadczenie na starych zasadach (z opcją przepisywania na nowy miesiąc), to wyświetli się nam komunikat

05

Program automatycznie przeniesie wystawiane co miesiąc świadczenie pracownicze do składników wynagrodzeń. Po kliknięciu na polecenie „Nazwa” ukaże się nam następujące okno dialogowe:

06

W oknie tym możemy zmienić nazwę świadczenia, które było wcześniej wypłacane na dowolną nazwę. Jeżeli w tej chwili zmodyfikujemy któreś z ustawień tego składnika (inne niż jego nazwa) i będziemy chcieli zapisać zmiany to pojawi się nam komunikat:

07

Widzimy, że okno dialogowe przy dodawaniu nowego składnika wynagrodzeń zostało wzbogacone o większą ilość opcji do skonfigurowania.
Funkcje->Pracownicy->Inne->Składniki wynagrodzeń->Dodaj->Dodawanie składnika wynagrodzeń
Opcje te pozwolą nam na nieograniczone definiowanie składników wynagrodzeń w zależności od ich typu i uwarunkowań prawnych.
Natomiast w oknie dialogowym „Wynagrodzenie” pokazały się nowe pola i zmienił się sposób sumowania składników.
Funkcje->Pracownicy->Praca->Wynagrodzenie

 • w polu „Brutto wyn.opod.” następuje sumowanie składników opodatkowanych stanowiących wynagrodzenie,
 • w polu „Wyn.nieopod.” następuje sumowanie składników nieopodatkowanych stanowiących wynagrodzenie,
 • w polu „Inne opod.” następuje sumowanie składników opodatkowanych nie stanowiących wynagrodzenia,
 • w polu „Inne nieopod.” następuje sumowanie składników nieopodatkowanych nie stanowiących wynagrodzenia.

08
Ponadto, aby wszystkie dodane przez nas składniki były widoczne na liście płac, musimy wydrukować rozszerzoną listę płac.
Funkcje->Pracownicy->Zbiorcza->Lista->Płace na umowie o pracę->Konfiguracja listy płac
Zaznaczenie opcji „Rozszerzenie listy płac” spowoduje dodanie dla każdego pracownika wiersza z dodatkowymi informacjami.

Link do tego artykułu

Od wersji 1.07 nastąpiły zmiany w funkcjonalności programu, w związku z tym nastąpiła zmiana obsługi zwolnień pracowników w programie. Dodano listy wystawionych dokumentów dla pracownika (umowy, aneksy do umów, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach itp.) oraz rozpoznawanie podlegania składkom ZUS wg kodu tytułu ubezpieczenia pracownika.

Aby zwolnić pracownika, należy dodać dla niego rozwiązanie umowy o pracę, w następujący sposób:

listap1

Wybieramy z głównego menu: Funkcje -> Pracownicy,

02

następnie podświetlamy pracownika i wybieramy z menu zakładkę Inne -> Dokumenty.
Po wybraniu tej opcji, na ekranie ukaże się lista dokumentów danego pracownika. Wybieramy opcję Dodaj.

03

033

Z pola Typ dokumentu, wyszukujemy dokument o nazwie: Rozwiązanie umowy. Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane. Potwierdzamy klawiszem OK i w ten oto sposób pracownik został zwolniony.
Należy pamiętać o tym, aby możliwe było dodanie dokumentu rozwiązania umowy o pracę, pracownik ten musi mieć najpierw dodaną umowę o pracę.

Link do tego artykułu

rp_1

Klawiszem F3 w głównym menu uruchomimy moduł PRACOWNICY. Następnie skorzystajmy z opcji ZBIORCZA -> LISTA -> SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ NA UMOWIE O PRACĘ

rp_2

W uruchomionym dialogu SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ kliknijmy klawisz DODAJ. Mamy do wyboru układ poziomy lub pionowy.

rp_3

Wybierzmy jeden z proponowanych przez program układów, nadajmy mu nazwę i naciśnijmy OK.

rp_4

Program wyświetli nam spis dostępnych składników wynagrodzenia, które w obecnej konfiguracji będą widoczne na liście płac. Za pomocą opcji UKRYJ spowodujemy, że zbędne składniki nie pojawią się na liście.

rp_5

Jeśli natomiast chcemy dodać do listy płac inny składnik, w menu wybierzmy opcję ODKRYJ. Teraz można dodać do konfigurowanej listy nowe elementy z wyświetlonego spisu.

rp_6

Możemy również określić parametry dla każdego składnika takie jak szerokość kolumny czy wyrównanie tekstu lub zmienić nazwę składnika.

rp_7

Opcja ZAZNACZ (lub posłużenie się klawiszem INSERT na klawiaturze) pozwoli nam na przeniesienie kilku składników jednocześnie do naszej listy.

rp_8

Klawiszem PRZESUŃ możemy zmieniać położenie składnika na liście

rp_9

W opcji KONFIGURACJA określimy parametry wydruku naszej listy zaznaczając odpowiednie pola wyboru.

rp_10
W opcji KOLUMNY zobaczymy, które składniki wynagrodzenia będą widoczne na liście płac.
Na koniec należy zatwierdzić dialogi, aby zachować wprowadzone zmiany konfiguracji zbiorczej list płac ze składnikami. W taki sposób otrzymaliśmy listę skonfigurowaną zgodnie z naszymi potrzebami.

Link do tego artykułu

515021529643b12f5d9c8c93816443ab_tmb

1. Jeśli pracownik jest zatrudniony tylko na Umowę zlecenie, a program nadal nalicza mu automatycznie składkę ubezpieczenia chorobowego, możemy zmienić to ustawienie (składka będzie wynosiła wtedy 0)
2. Wciskamy klawisz F3, który uruchamia menu PRACOWNICY.
3. Po wyświetleniu listy pracowników wciskamy opcję ZLECENIA:

849f712edd92c13081c77aa97bb541b0_tmb

4. Program wyświetli listę zleceń, wybieramy to, na którym nie ma być naliczana stawka ubezpieczenia chorobowego, po czym wciskamy opcję RACHUNEK i dalej MODYFIKUJ:

8b

5. Po zatwierdzeniu pojawi się następujące okno, w którym wciskamy opcję SKŁADKI DLA PRACOWNIKA:

2218f860935a103600b549a216368abd_tmb

6. W kolejnym oknie program pokazuje nam wszystkie składki pracownika, możemy tutaj wpisać dane wartości RĘCZNIE.

Link do tego artykułu

4eb2d20d6c62a8acaadf86327f4693b1_tmb

Aby ustalić wartość składki na fundusz wypadkowy należy:
Wybrać opcję Inne->ZUS->Składki i stawki. Pojawi się okienko dialogowe z listą miesięcy od stycznia do grudnia.

7fc7afb1b4286ea6c40a864bb7b22573_tmb

3. W wybranym przez nas miesiącu wybieramy Modyfikuj. Pojawi się okno, w którym możemy ustalić procent funduszu wypadkowego. Istnieje też możliwość ustalenia wspólnej wartości dla wszystkich firm poprzez zaznaczenie „X” w polu „uwzględnić zmiany we wszystkich firmach”.

f2f96fda19beaae8397d9b6d9870711a_tmb

Będąc w polu wpisywania wysokości procentu składki funduszu wypadkowego, naciskając klawisz funkcyjny F3 możemy wejść na listę wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od rodzaju firmy. Opcja Zatwierdź pozwala wpisać aktualnie wybrany procent do dialogu parametrów.

Link do tego artykułu

495ad64eb12c91676232572ca6f51b75_tmb

W Rozliczeniach Płac możemy stworzyć listę płac ze składników, które sami możemy zdefiniować. Musimy wejść w górnym menu w Firmy->Pracownicy->Inne->Składniki wynagrodzeń.

ab02375fc3f5df2f152ec5f5810a55b1_tmb

Pojawi się okno, w którym możemy dodać składnik wynagrodzenia

8be6938ae16d2a2a9f57a2cf34de2b5b_tmb

W tym oknie możemy dodawać składniki wynagrodzeń lub odliczenia. Należy tu określić nazwę składnika, np. „Pensja podstawowa„.

7dd4f9cdc8540163625be387c8d16eae_tmb

Jak widać można określić, czy ma to być pojedyncza kwota, czy kwota z parametrem, czy też ma to być odliczenie.

6d10c08d773b3160b4e2f406b5c7fa60_tmb

W taki sposób można stworzyć składniki do listy płac ze składnikami. Listę płac ze składnikami tworzymy w następujący sposób: musimy wystawić wynagrodzenie, które opierać się będzie na składnikach, które dodaliśmy.

2c80b1faf30283b54d69381f462023fe_tmb

Jeśli mamy wystawione wynagrodzenie za pomocą składników, możemy stworzyć listę płac ze składnikami. Musimy wejść w Firmy->Pracownicy->Zbiorcza->Lista->Składniki wynagrodzeń na umowie o pracę.

05e634e27dbcc5cfc83439de22df0c56_tmb

W momencie wyboru tej listy pojawi się komunikat „Konfiguracja listy składników wynagrodzenia”.

3577289c39cb3911c00dd3f7a41abbdd_tmb

Po zatwierdzeniu tych komunikatów pojawi się wydruk z zestawieniem składników wynagrodzenia.

Link do tego artykułu

16e3ba576e3e4615269006d9db05c5ea_tmb

Jeśli chcemy dodać (zmodyfikować) nowy składnik do wynagrodzenia, który ma zwiększać podstawę chorobowego przejdźmy do modułu PRACOWNICY, następnie wybierzmy opcję INNE -> SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

c293afef475e81b21cef7325a6ee1f17_tmb

W nowym oknie LISTA SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA kliknijmy klawisz DODAJ (MODYFIKUJ)

9af569cbc2f3ca1bcfae8b8710eb4bef_tmb

Otworzymy dialog dodawania  (modyfikacji) składnika.
Jeśli składnik ma być prawidłowo wliczany do podstawy chorobowego konieczne jest zaznaczenie opcji PROPORCJONALNY DO LICZBY PRZEPRACOWANYCH DNI oraz DO PODSTAWY CHOROBOWEGO
Po zaznaczeniu tych opcji program na pewno poprawnie wyliczy nam podstawę chorobowego.
Zatwierdzamy dialog. GOTOWE

Link do tego artykułu

Zestawienia obniżonych składek w formie elektronicznej należy składać do odpowiedniego NFZ jeśli więcej niż 5 pracowników ma obniżone składki. W celu wykonania elektronicznego zestawienia należy w programie:
Wejść w menu (F3) PRACOWNICY -> ZBIORCZA -> LISTA -> ZESTAWIENIE OBNIŻONYCH SKŁADEK
Następnie określamy za jaki okres ma być wykonane zestawienie oraz jakich pracowników ma ono dotyczyć, po czym zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK.
Gotowe zestawienie można wyeksportować do pliku za pomocą polecenia EKSPORTUJ
Teraz możemy określić, który to jest numer zestawienia oraz gdzie ma być zapisany plik na dysku. Nasz wybór zatwierdzamy klawiszem OK .
Utworzony w programie plik należy nagrać na dyskietkę bądź CR-ROM a następnie dostarczyć do odpowiedniego oddziału NFZ za pomocą listu poleconego bądź osobiście.

Link do tego artykułu

dfOd 1 stycznia 2003 roku obowiązuje inny niż w 2002r sposób rozliczania ubezpieczenia zdrowotnego.
Przedstawimy ten sposób na przykładzie specyficznego przypadku kiedy podatek wychodzi mniejszy niż 8% ale większy niż 7,75%, czyli mamy sytuację taką: 8% > podatek > 7,75%.
Załóżmy, że mamy pracownika z następującymi parametrami:
wynagrodzenie brutto : 700
koszty uzyskania przychodu : 99,96
umniejszenie zaliczki : 44,17
Dla podanych wyżej parametrów
-podstawa do zdrowotnego wynosi: 569,03
-podatek wynosi: 44,94
-8% ubezpieczenia zdrowotnego wynosi: 45,52
-7,75% ubezpieczenia zdrowotnego wynosi: 44,10

09f5b8e72c2f2cccc8ac46e1b5f469dd_tmb

Są dwa sposoby rozliczania zdrowotnego. Wynika to z braku uściślenia tej sytuacji w przepisach.
Sposób 1)
Dla tego pracownika mamy zaznaczoną tylko opcję
[X] ograniczać ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku.

106fe276457c0213654c09250bebba22_tmb

W programie wchodząc w Pracownik->Praca->Wynagrodzenie->Składki na ubezpieczenie widzimy, że zdrowotne nie zgadza się z wyliczeniami podanymi wyżej, bo wynosi 44,94, a nie jak wynika z obliczeń 45,52.

d9bb84ba52fc96cc13ce97730ed3ceaf_tmb

Wynika to z tego, że program ograniczył ub. zdrowotne do wysokości podatku. I tyle ile właśnie obliczył program płacimy do ZUS.
Ile w takim przypadku płacimy urzędowi skarbowemu?
– do urzędu skarbowego płacimy podatek – 7,75% = zaliczka na podatek zaokrąglona do 10 gr. W tym przypadku będzie to: 44,94 – 44,10 = 0,84 = 0,80(po zaokrągleniu).
Ile natomiast wypłacamy pracownikowi?
– pracownik otrzyma brutto – skł. społ. – 8% zdrowotnego (obniżone do wysokości podatku)- zaliczka na podatek
W tym przypadku będzie to: 700 – 130,97 – 44,94 – 0,80 = 523,29

7ff66323fa3f7acceffea7f8cc72b522_tmbSposób 2)
Dla pracownika mamy zaznaczone dwie opcje
[X] ograniczać ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku
[X] nie ograniczać skł. zdrowotnej finans. z dochodu (0.25%)
W tym przypadku do ZUS idzie całe 8% zdrowotnego, bez obniżania do wysokości podatku.

89f6fe477f7668c8d01a630f2d6a8dbf_tmb

Do urzędu skarbowego również płacimy tyle samo co w poprzednim przypadku.
Ile dostaje pracownik?
– pracownik otrzyma brutto – skł. społ. – 8% zdrowotnego – zaliczka na podatek
W tym przykładzie będzie to: 700 – 130,97 – 45,52 – 0,80 = 522,71

4291519ada37f5f79b3a58fa6e72823e_tmb

Uwaga!!
W programie można ustawić sposób rozliczania zdrowotnego dla wszystkich firm w opcji Inne->Zus->Składki i stawki->Modyfikuj przez zaznaczenie lub odznaczenie (zależnie od potrzeb) opcji
[X] ograniczać ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku
[X] nie ograniczać skł. zdrowotnej finans. z dochodu (0.25%). Nie powodują one jednak ustawienia opcji w już istniejących wynagrodzeniach, tylko domyślne ustawienie dla nowo dodawanych wynagrodzeń.
Niezależnie od ustawień sposobu rozliczania zdrowotnego dla całej firmy można oddzielnie ustawić inny sposób rozliczania zdrowotnego dla konkretnego wynagrodzenia pracownikowi tej firmy w opcji  Pracownicy->Praca->Parametry->Obniżenia i odliczenia i zaznaczyć bądź odznaczyć opcje
[X] ograniczać ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku
[X] nie ograniczać skł. zdrowotnej finans. z dochodu (0.25%)

Link do tego artykułu

wypad1

Od stycznia 2003r. zmieniły się wartości i sposób wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ubezpieczenia wypadkowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności i może być inna dla każdej firmy. W programie RP mamy możliwość ustawienia wartości ubezpieczenia wypadkowego według aktualnie obowiązujących zasad.
Aby to wykonać należy:
Wejść w menu Parametry > ZUS > Składki i stawki.

wypad2

W menu, które nam się pokaże wybieramy odpowiedni miesiąc np. styczeń i wchodzimy w opcję Modyfikuj.

wypad3

Teraz możemy zmodyfikować wartości ubezpieczenia wypadkowego. Aby ją zmienić wystarczy wejść w pole Procent fundusz wypadkowy i wpisać żądaną wartość (od 01.01.2003 dla firm zatrudniających poniżej 9 pracowników składka wynosi 1.93%) lub poprzez klawisz F3 wybrać pomocniczą listę wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od rodzaju firmy.

wypad4

Opcja Zatwierdź pozwala wpisać aktualnie wybrany procent do dialogu parametrów.
UWAGA!!!
W wersji dla Biura Rachunkowego należy pamiętać, że procent ubezpieczenia wypadkowego pomimo, że zmieniany dla wszystkich firm w jednym miejscu (w opcji Parametry > ZUS > Składki i stawki) jest przypisany do konkretnej firmy. Nazwa firmy której dotyczy dany procent jest wyświetlana nad polem Procent fundusz wypadkowy. Aby zmienić firmę należy w dialogu Firmy > Lista firm
zatwierdzić firmę w której chcemy zmienić tę wartość. Aby ustawić taki sam procent na ubezpieczenie wypadkowe we wszystkich firmach należy zaznaczyć opcję uwzględnić zmiany we wszystkich firmach
Opcja uwzględniać zmiany we wszystkich następnych miesiącach pozwala na określenie, czy zmiany w danym miesiącu mają dotyczyć także następnych miesięcy.
Teraz pozostaje zatwierdzić cały dialog i wystawić wynagrodzenie pracownikom.

Link do tego artykułu

wzor1

Takie dokumenty jak umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach, świadectwa pracy itp. można sporządzić w RP szybko i automatycznie dzięki uprzednio wcześniej zdefiniowanym wzorcom.  Zanim więc zaczniemy wystawiać tego typu dokumenty najpierw musimy określić jak one mają wyglądać. W tym celu wchodzimy na listę pracowników(opcja Funkcje -> Pracownicy lub szybki klawisz F3 Pracownicy u dołu głównego ekranu), a następnie w opcję ZBIORCZA:

wzor2

Z menu, które nam się pokazało, wybieramy opcję WZORY -> np: UMÓW O PRACĘ.

wzor3

Otworzyło się okno „Wzory umów o pracę”. Możemy tu wybrać i poddać edycji już istniejący wzorzec lub stworzyć nowy. Zakładamy, że żadnego wzorca jeszcze nie mamy, a więc musimy stworzyć nowy wchodząc w opcję: DODAJ.

wzor4

Wypełniamy okienko:

wzor5

a następnie zatwierdzamy je klawiszem OK.
Wróciliśmy do okienka „Wzory umów o pracę” gdzie na dotychczas pustej liście pojawiła się nazwa nowego wzorca. Aby wzorzec można było wykorzystać musimy go jeszcze poddać edycji co czynimy wchodząc w opcję: EDYCJA.

wzor6

Otwiera się okno edycji dokumentu. Gdy dodajemy po raz pierwszy wzorzec, program automatycznie podpowiada treść przykładowej umowy o pracę. Możemy ją dowolnie zmieniać lub zaakceptować taką jaka jest.

wzor7

Aby efektywnie wykorzystać wzorzec należy skorzystać ze słów kluczowych (zakładek). Służy do tego opcja F4 SŁOWA:

wzor8
Tak zdefiniowany wzorzec zapisujemy klawiszem F2 ZACHOWAJ. Pozostaje nam już tylko wykorzystać zdefiniowany wzorzec w praktyce. Aby to zrobić wracamy do listy pracowników i po wybraniu konkretnego pracownika z listy wchodzimy w opcję: INNE -> UMOWA O PRACĘ

wzor9

Jeśli próbowaliśmy wystawić już wcześniej taki dokument pojawi nam się komunikat:

wzor10

Aby skorzystać z nowego wzorca powinniśmy kliknąć klawisz TAK. W okienku które teraz zobaczymy wybieramy wzorzec którym chcemy się posłużyć i zatwierdzamy go opcją: ZATWIERDŹ.
Został otwarty edytor z już wypełnionym wzorcem. Proszę zwrócić uwagę, że zamiast słów kluczowych zostały podstawione konkretne dane z bazy danych programu RP (dane firmy, pracownika itp.). Podany przykład dotyczy umowy o pracę, ale te same zasady obowiązują także przy pozostałych wzorcach dokumentów. Zmianie ulega tylko zakres słów kluczowych, który jest zależny od danego typu dokumentu.

Link do tego artykułu

swiad1

Jeśli domyślna wysokość zasiłku rodzinnego, proponowana przez program Varico® jest dla Państwa niewystarczająca (lub ma nieprawidłową wysokość), można ją zmienić wykonując następujące działania:
1. Wchodzimy w opcję PARAMETRY => ZUS => SKŁADKI I STAWKI:

swiad2

2. Następnie w nowootwartym oknie uruchamiamy opcję ŚWIADCZENIA:

swiad3

3. Po tych operacjach powinno otworzyć się okno o następującej treści:

swiad4

4. Teraz możemy wybrać z listy interesujące nas świadczenie lub zasiłek i zmodyfikować jego wysokość.

Link do tego artykułu

Niekiedy w zakładach pracy dokonuje się potrąceń np. za używanie telefonu w sprawach prywatnych, grupowe ubezpieczenia itp. Odliczenie takie można wprowadzić w programie Rozliczenia Płac na dwa sposoby:
– podczas wystawiania wynagrodzenia wprowadzenie łącznej kwoty odliczenia w rubrykę: Odliczenia odejmowane od wynagrodzenia netto

odl1

– lub uruchomienie klawisza Składniki i dodanie składnika wynagrodzenia (lub więcej składników) umniejszającego kwotę do wypłaty.

odl2

Link do tego artykułu

lista1

Gdy w RP na liście pracowników nie widać pracowników zwolnionych, lub odwrotnie, widoczni są tylko zwolnieni, postępujemy w następujący sposób:
W menu Funkcje -> Pracownicy wybieramy opcję Wybierz

lista3

i w oknie Wybieranie pracowników zaznaczamy odpowiednie opcje

lista2

Jeśli chcemy widzieć wszystkich pracowników, czyli zatrudnionych, zwolnionych, na umowie zlecenie lub o dzieło zaznaczamy wszystkie opcje.

Link do tego artykułu

W związku ze zmianą w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23. pkt 1.) począwszy od wersji KPiR 9.23A oraz KsH 8.21A uległ zmianie dialog księgowania listy płac.
Dodana została możliwość księgowania oddzielnie wynagrodzenia brutto oraz kosztów ZUS.

indeks

Listę płac księgujemy, tradycyjnie z menu:
Firmy -> Pracownicy -> Zbiorcza -> Lista -> Księgowanie listy płac

Dialog ten służy do księgowania kosztów wynagrodzeń. W polu Data księgowania podajemy datę księgowania składników wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, które chcemy zaksięgować można wybrać za pomocą opcji Rodzaj księgowania.
Zaznaczenie opcji księguj wszystko razem spowoduje, że całe wynagrodzenie (łącznie ze składkami ZUS) zostanie zaksięgowane za pomocą jednej operacji księgowania. Wybranie opcji księguj tylko wyn. brutto spowoduje zaksięgowanie tylko kwoty wynagrodzeń brutto i świadczeń. Aby zaksięgować tylko składki ZUS, należy wybrać opcję księguj tylko składki ZUS.
Jeżeli dany składnik wynagrodzenia został już zaksięgowany to zaznaczona zostanie odpowiednia opcja Zaksięgowano wynagrodzenia, Zaksięgowano składki ZUS.
W programie KsH księgując wynagrodzenie należy dodatkowo wybrać szablon księgowania za pomocą klawisza Szablon księgowania. Niezaksięgowane składniki można zaksięgować w późniejszym terminie.
Przy księgowaniu składek ZUS domyślnie pobierana jest data z deklaracji rozliczeniowej DRA. Jeżeli data księgowania składników wynagrodzenia przypada na styczeń następnego roku to niezaksięgowane wynagrodzenia zostaną przeniesione na następny rok podczas przepisywania danych z katalogu programu do katalogu programu z wersją na nowy rok.

Link do tego artykułu

Takie rozwiązanie umożliwia przygotowanie zestawienia przedstawiającego przychody pracownika w ciągu roku kalendarzowego z podziałem na poszczególne miesiące.

Zestawienie będzie dostępne po wybraniu Firma-> Pracownicy ->Zlecenia -> Zestaw -> Karta.  Karta przychodów będzie można wystawić, jeśli istnieją rachunki do umów zlecenia/o dzieło wystawione dla danego pracownika. Zestawienie można dowolnie konfigurować oraz definiować jego zakres.

Link do tego artykułu

Uruchamiamy program ObSp.
Przechodzimy do Konfiguracja → Kolektor danych patrz poniżej.

kolektor1

Następnie widzimy okienko Konfiguracja kolektora danych:

kolektor2

Krok I: Zainstaluj oprogramowanie ELZAB EKCE – otrzymamy komunikat:

kolektor3

Krok II: Wybieramy TAK,  następnie otrzymamy pytanie o instalację Windows Device Center*:

kolektor4

Akceptujemy pytanie wybierając TAK.

Krok III: Po dłuższej chwili i zainstalowaniu się Windows Device Center, otrzymamy informację, aby Podłączyć kolektor danych do komputera.

kolektor5

Jeśli system prawidłowo wykryje kolektor otrzymamy informację o podłączeniu do komputera. Na Windows 7, 8 i 8.1 pojawi się komunikat:

kolektor6

Krok IV: rozpoczęcie instalacji ELZAB Kolektor CE.

kolektor7

W trakcie instalacji otrzymamy komunikat z prośbą o wybranie programu magazynowego oraz terminala:

kolektor8

wybieramy z rozwijanych list : Varico ObSp oraz HONEYWELL – WM6.5 (Dolphin 6000)

kolektor9

Klikając DALEJ sprawimy, że programy zaczną się instalować na komputerze oraz na kolektorze, dlatego prosimy zwracać uwagę na komunikaty występujące na ekranie i postępować zgodnie z poleceniami.

Jeśli instalacje przejdą z pełnym sukcesem otrzymamy komunikat:

kolektor10

Krok VI: Konfiguracja po-instalacyjna.
W oknie Konfiguracja kolektora danych wybieramy Uaktualnij bazę kontrahentów oraz Uaktualnij bazę towarów.

kolektor11

Na pasku zadań wybieramy POKAŻ UKRYTE IKONY.
Wskazujemy na serwer terminali i uruchamiamy.

kolektor12

Krok VII: Terminal pokazuje wszystkie towary,dokumenty,kompletacje pobierane z  ObSp oraz wysyłane z kolektora.

kolektor13

OPCJE KOLEKTORA DANYCH W ObSp

kolektor14

Klikając na Pobierz ObSp pobiera wszystkie nowe dane z kolektora oraz wyświetla informację co i w jakiej ilości zostało pobrane.

kolektor15

Wysyłanie dokumentu Wydanie wewnętrzne na terminal:

kolektor16

kolektor17

Wybieramy Wyślij.
Na terminalu otrzymamy WW po wykonaniu Odśwież

kolektor18

Link do tego artykułu

Od wersji 2.08.A programu ObSp można dostosowywać wygląd oraz układ niektórych dialogów (okien) do własnych potrzeb. Na chwilę obecną istnieje możliwość modyfikowania następujących dialogów: Dłużnicy, Wierzyciele, Faktury seryjne.

Poniżej przedstawiamy jak to wygląda na przykładzie Wierzycieli.
Aby dostać się do tego dialogu należy wejść w Firmy → Wierzyciele

KD1

Domyślnie ustawioną szerokość każdej z kolumn można zwiększyć lub zmniejszyć według uznania.
Należy ustawić kursor na linię rozdzielającą dwie kolumny, wcisnąć lewy przycisk myszy i przesunąć w prawo lub w lewo.

KD14

Po zmianie szerokości danej kolumny i wyjściu z dialogu program zapamięta zmianę i przy kolejnym wejściu nie trzeba będzie na nowo ustawiać szerokości danej kolumny.
Oprócz tego można również zmieniać kolejność kolumn, na przykład domyślnie pierwszą kolumną na dialogu Wierzycieli jest ‚Nazwa’, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę kolumnę przenieść na koniec listy, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na górnej belce kolumny (tam gdzie jest napis ‚Nazwa’) i trzymając wciśnięty przycisk przeciągnąć kolumnę na koniec listy, po czym zwolnić przycisk myszy. Takie zmiany również są zapamiętywane przez program.

KD5

Kolejną przydatną opcją jest możliwość sortowania danych rosnąco i malejąco. Aby odwrócić sortowanie wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na górną belkę danej kolumny, np.:

KD6

Kierunek sortowania jest reprezentowany przez strzałki skierowane w dół lub w górę z boku każdej aktywnej kolumny, np.:

KD11

W lewym górnym rogu dialogu, tuż obok pierwszej kolumny znajduje się mały trójkącik koloru czarnego, po kliknięciu którego wyświetli się menu:

KD7

Poniżej są opisane funkcje poszczególnych opcji:

Dodaj kolumnę → Identyfikator – po wybraniu tej opcji zostanie dodana nowa kolumna o nazwie ‚Identyfikator’.
Filtrowanie listy – po wybraniu tej opcji będziemy mieć możliwość zaawansowanego filtrowania. Dla aktywnej kolumny można ustawić filtry ‚Maska’, ‚Zakres od’ oraz ‚Zakres do’. Zdefiniowane przez nas filtry można zapamiętać, ale też w każdym momencie można je zlikwidować poprzez wybranie opcji ‚Wyczyść filtry’.
Filtr Maska – dopuszcza wpisywanie wartości pasującej do danego testu bez zwracania uwagi na wielkość liter. Tekst maski może zawierać wartości wieloznaczne:

* (gwiazdka) – oznacza dowolny tekst we wskazanym miejscu,
? (pytajnik) – oznacza dowolny znak we wskazanym miejscu.

KD8

Ustawienia domyślne – po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat:

KD9

Po kliknięciu ‚Tak’ wszelkie wprowadzone przez nas zmiany w wyglądzie listy zostaną zastąpione ustawieniami domyślnymi.

Zaznacz wszystkie – zaznaczone zostaną wszystkie pozycje na liście.
Odznacz wszystkie – odznaczone zostanę wszystkie zaznaczone pozycje na liście.
Odwróć zaznaczenie – jeśli na liście są zaznaczone np. 2 pozycje to po wybraniu tej opcji zostaną one odznaczone, a wszystkie pozostałe, które były niezaznaczone zostaną zaznaczone, np.:

KD12

KD13

Drukuj zaznaczone – ta opcja działa w identyczny sposób jak opcja ‚Podgląd’, z tym, że na liście do wydruku pokazane będą tylko zaznaczone przez nas wcześniej pozycje. Zaznaczamy przy pomocy klawisza Insert.

Drukuj wszystkie – opcja działa w identyczny sposób jak opcja ‚Podgląd’, na liście do wydruku będą wszystkie pozycje na liście.

Link do tego artykułu

Chcąc usunąć z faktury numerację stron należy:

1. Wygenerować dokument sprzedaży.
2. Lewym przyciskiem myszy wejść pozycję PLIK
3. Następnie wybrać Ustawienia strony.

181

Z pozycji Nagłówek / Tekst usuwamy wartości &p / &P a następnie w Pozycji Numery stron wpisujemy 0.
Następnie robimy OK

182

Jeżeli wyżej wymieniony sposób usunie jedynie numerację na jednym dokumencie należy:
W programie wejść w KONFIGURACJA >> PARAMETRY WYDRUKU >> NAGŁÓWEK I STOPKA

183

W pozycjach TREŚĆ należy wymazać całą zawartość.

Powyższe operacje spowodują całkowite usunięcie numeracji stron.

Link do tego artykułu

Od 1.01.2013 r. wymagane jest umieszczanie na fakturach informacji o podstawie zwolnienia sprzedawcy z podatku VAT.
Aby podać podstawę zwolnienia sprzedawcy należy wybrać:
FIRMY → WYBÓR FIRMY/MAGAZYNU

ZWOL1

wybieramy firmę/magazyn → MODYFIKUJ → RODZAJ NASZEJ FIRMY

ZWOL2

Po ODZNACZENIU opcji PŁATNIK VAT pojawia się dodatkowe pole PODSTAWA ZWOLNIENIA, gdzie należy podać tekst zwolnienia (max. 100 znaków)

ZWOL3

Od 1.01.2013 r. wymagane jest również umieszczanie na fakturach informacji o podstawie zwolnienia towaru/usługi z podatku VAT.
Aby zdefiniować stawki podatkowe i podstawy zwolnienia należy wejść:
PARAMETRY → STAWKI PODATKOWE I CELNE

ZWOL3a

Następnie wybrać DODAJ. Pojawia się okno dodawania stawki podatkowej. Zaznaczamy tu ZWOLNIONY Z PODATKU VAT dodajemy Opis, Indeks, Stawkę a także wpisujemy PODSTAWĘ ZWOLNIENIA.

ZWOL3b

Gdy chcemy dodać towar zwolniony z podatku VAT wybieramy
TOWARY → KATALOG, następnie klikamy DODAJ

ZWOL4

Pojawia się okno DODAWANIA TOWARU. Podajemy nazwę, jednostkę miary a następnie w polu Stawki VAT klikamy dwukrotnie na PODATEK i wybieramy odpowiednią stawkę/zwolnienie.

ZWOL5

ZWOL6

Na wystawianych fakturach pojawi się wpisana podstawa zwolnienia z podatku VAT zarówno dla towarów/usług jak i dla firmy.

Link do tego artykułu

W programie Obsługa Sprzedaży podczas wystawiania faktury VAT na podstawie wygenerowanego wcześniej zamówienia (Faktury PRO-FORMA) istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów pobierania terminu płatności do faktury:

1) Niezależny termin płatności powoduje, że przy tworzeniu faktury na podstawie zamówienia termin płatności pozostaje przepisywany z zamówienia (faktury PRO-FORMA).
Należy zmienić w ustawieniach:
PARAMETRY → SPOSOBY PŁATNOŚCI → wybrany sposób płatności PRZELEW 7 DNI → MODYFIKUJ → zaznaczamy opcję NIEZALEŻNY TERMIN PŁATNOŚCI → OK

sposob_platn1_v

Do wystawionego zamówienia (Faktury PRO FORMA):

22

Wystawiamy następnie fakturę VAT, wybieramy płatnika, a następnie program pyta czy przejść do pobierania towarów z zamówienia, wybieramy TAK. Pobieramy i zatwierdzamy zamówienie. Termin płatności pobrany zostaje z zamówienia z możliwością jego modyfikacji

sprzedaz1_v

2) Dynamiczny termin płatności powoduje, że pola dotyczące wpisania terminu płatności na dialogu wystawiania faktury, będą statyczne i termin płatności będzie automatycznie obliczany na podstawie daty dokumentu. Bez możliwości modyfikacji terminu.

Należy zmienić w ustawieniach:
PARAMETRY → SPOSOBY PŁATNOŚCI → wybrany sposób płatności PRZELEW 7 DNI → MODYFIKUJ → zaznaczamy opcję DYNAMICZNY TERMIN PŁATNOŚCI → OK

33

Wówczas dla wystawionego zamówienia:

44

Wystawiając fakturę VAT na podstawie zamówienia (faktury PRO-FORMA), wybieramy płatnika, pobieramy towary z zamówienia. Termin płatności pobierany zostaje z dokumentu sprzedaży.

55

Dodatkowo jeżeli nie zostanie zaznaczona ani opcja niezależnego ani dynamicznego terminu płatności, podczas wystawiania faktury na podstwie zamówienia (faktury PRO-FORMA) termin płatności pobierany jest z zamówienia z możliwością modyfikacji.

Link do tego artykułu

ObSp w wersji wielomagazynowej pozwala na wykonanie przesunięcia pomiędzy magazynami.
Aby wykonać takie przesunięcie należy wykonać następujące kroki:

14

1.Wybieramy magazyn z którego chcemy zrobić przesunięcie. Wybierając FIRMY → Wybór Firmy/Magazynu
W naszym przypadku wybieramy Magazyn i klikamy zatwierdź.

15

2. Aby utworzyć dokument przesunięcia należy Wejść w OPERACJE → MAGAZYN → PRZESUNIĘCIE (Shift + F4)

16

Pojawi nam się okno przesunięcia. Klikamy na ODBIORCA wybieramy magazyn do którego chcemy przesunąć towar i klikamy ZATWIERDŹ.
Następnie wybieramy TOWARY i wybieramy te które chcemy przesunąć i klikamy ZATWIERDŹ

3. Zatwierdzamy przesunięcie za pomocą OK i TEKST. Pojawi się gotowy dokument przesunięcia, który możemy wydrukować.

17

Link do tego artykułu

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną firmy ELZAB należy wykonać następujące kroki:
1. Należy wejść do menu Konfiguracja → Kasy Fiskalne

9

2. Klikamy na DODAJ. W rodzaju kasy zaznaczamy ELZAB z typu wybieramy odpowiednią np. DELTA 20479. W nazwie kasy możemy nadać nazwę np. KASA. Resztę pól możemy zostawić na ustawieniach domyślnych. Klikamy OK i mamy dodaną kasę fiskalną do ObSp.

8

3. Pojawi nam się jeszcze monit z zapytaniem czy zapisać zmiany. Klikamy na TAK

10

Aby wgrać towary z programu ObSp do Kasy fiskalnej należy wybrać OPERACJE → ZAPISZ TOWARY

11

Pojawi nam się pytanie jakie towary chcemy wysłać do Kasy fiskalnej wybieramy odpowiednia dla siebie opcję oraz wybieramy cennik z jakiego mają być pobrane cenę i klikamy OK
Po zakończonym wgrywaniu towarów pojawi nam się komunikat o zakończeniu wysyłania danych. W tym momencie sprawdzamy na kasie czy towary zostały wprowadzone.

12

Sprzedaż z kasy wczytujemy za pomocą opcji WCZYTAJ SPRZEDAŻ.

14

Link do tego artykułu

W programie ObSp jest możliwość generowania listy kontrahentów na 2 sposoby:

1. Poprzez Odbiorcy bądź Dostawcy zaznaczamy Insertem które firmy chcemy umieścić na liście.

z9

Następnie z menu wybieramy Korespondencja → Lista, pojawi się monit o wpisanie nazwy nagłówka, wpisujemy nazwę i wciskamy OK.

1

Wygeneruje się zestawienie firm z danymi korespondencyjnymi oraz kontaktowymi.

2

2. Drugą opcją jest wykonanie bardziej spersonalizowanego wydruku. Wchodzimy do niego poprzez Korespondencja → Lista konfigurowalna

3

Pojawi nam się lista układów, przy pierwszym uruchomieniu tego zestawienia będzie pusta. Pierwszą listę tworzymy przyciskiem Dodaj. Wybieramy układ poziomy wierszy. Nadajemy nazwę zestawienia oraz ewentualne uwagi do tego zestawienia.

4

Po zatwierdzeniu zestawienia pojawi okno wyboru kolumn, które mają być widoczne na wydruku. Przyciskami UKRYJ i ODKRYJ możemy zaznaczyć tylko potrzebne nam kolumny. Po zamknięciu okna klikamy na ZATWIERDŹ.

6

Na ekranie pojawi się spersonalizowana lista kontrahentów, którą możemy wydrukować

7

Link do tego artykułu

Program ObSp w wersjach do 2.05.E jest wystarczająco elastyczny aby dostosować go częściowo do stanu prawnego obowiązującego od 01 stycznia 2013 roku związanego ze zmianą wyglądu faktur. W programie ustawić odpowiednie opcje:

1. Konieczna jest zmiana nazwy z „Faktura VAT”, „Faktura VAT-MP” itd. na „Faktura”.
W tym celu konieczne jest dokonanie modyfikacji faktury, tj. Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i zamówienie -> Modyfikuj. Tu zaznaczamy opcję: Drukować podaną nazwę dokumentu, a w polu Nazwa dokumentu wpisujemy: Faktura

z3

2. Nie należy oznaczać egzemplarzy jako „oryginał” lub „kopia”. W tym celu należy zmodyfikować konfigurację faktury, tj.  Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i zamówienie -> Modyfikuj -> Konfiguracja. Tu wybrać opcję: bez nadruku

z4

3. Należy zmienić datę sprzedaży na datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Aby dokonać takiej zmiany należy zmodyfikować szablon, tj. otworzyć go w Veditorze i zmienić dotychczasową frazę „DATA SPRZEDAŻY” na np. „DATA DOKONANIA DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI:”

z5

(Program VEditor.exe znajduję się w folderze gdzie zainstalowany jest ObSp. Szablony znajdują się w folderze DBDbf/Szablony/def jeżeli kożystamy ze standardowych szablonów, jeżeli mamy swój szablon znajduje on się w DBDbf/Szablony/usr)

4. W związku ze zmianami nie ma już dokumentu „Faktura VAT-MP” tylko należy dodać na fakturze frazę „metoda kasowa”. Najłatwiejszą chyba metodą jest dodanie Uwag. Aby to zrobić należy przy wystawianiu faktury wybrać opcję: Uwagi, a następnie wpisać albo w polu: „Uwagi” albo „Uwagi dodatkowe” frazę  ”metoda kasowa”. Wówczas stosowny dopisek pojawi się w dolnej części faktury.

z6

5. W przypadku sprzedaży towarów lub usług na stawce zwolnionej należy na fakturze podać podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT.
Aby to zrobić można zastosować metodę opisaną powyżej dla dopisku „metoda kasowa” lub dodać do opisu towarów i usług (metoda ta zalecana przy dodawaniu towarów i usług z różnymi podstawami prawnymi zwolnienia). Aby dodać do opis towaru lub usługi należy wejść odpowiednio: Towary -> Modyfikuj -> Opisy -> Dodaj. W polu opis wpisujemy podstawę zwolnienia, która na wydruku faktury będzie pojawiać się za nazwą towaru lub usługi.

z7

Link do tego artykułu

z

Program ObSp® w wersji EKSPERT pozwala na wystawianie faktur w języku obcym.
Aby wystawić taką fakturę należy w pierwszej kolejności skorzystać z dostępnego w programie słownika. Aby to uczynić należy:
W menu Inne w opcji Dokumenty otworzyć polecenie Faktury i zamówienia.

z1

Po otworzeniu powyższego polecenia otwiera się okno z listą nazw faktur. Wybieramy fakturę VAT eksportową:
Po zaznaczeniu faktury VAT eksportowej wybieramy opcję Modyfikuj, i zaznaczamy polecenie Inne Parametry:
Po otworzeniu okna Inne parametry zaznaczamy opcję Dokument eksportowy (walutowy). Pojawi się klawisz Parametry walutowe.
W oknie tym znajduje się opcja Kwota Słownie:, po wybraniu odpowiedniej opcji.

z2

Po zatwierdzeniu przez OK, podane przez nas tłumaczenie automatycznie jest przypisywane do jego polskiego odpowiednika.

Analogicznie postępujemy z pozostałymi zwrotami występującymi na liście.
Po wpisaniu tłumaczeń wszystkich zwrotów, zatwierdzamy nasz słownik. W ten oto sposób faktura wystawiana będzie w języku obcym.
Więcej informacji szczegółowych informacji na temat wystawiania faktur eksportowych można przeczytać w FAQ nr 47
„Wystawianie eksportowych (walutowych) faktur sprzedaży”

Opcja wystawiania faktury w języku obcym może zawierać dowolną liczbę słowników. Opcja ta jest przydatna dla tych firm, które posiadają zagranicznych kontrahentów, którzy oczekują wystawienia faktury w swoim narodowym języku. Jest to również bardzo przydatne dla tych firm, które wystawiają wielojęzyczne proformy-oferty.

Link do tego artykułu

Program ObSp w wersji Ekspert umożliwia m.in. wystawianie Faktur Pro Forma w obcej walucie.
Zanim jednak rozpoczniemy wystawianie Faktury Pro Forma należy poprzez opcje Parametry -> Ustawienia Dokumentów -> Faktury i zamówienia -> Dodaj dodać nowy dokument Faktura Pro Forma i określić jego charakterystyczną nazwę np.: Faktura Pro Forma (dol).

zk7

Podczas ustalania szczegółów zamówienia w Inne parametry należy zaznaczyć opcję [X]Dokument eksportowy (walutowy), która uaktywnia klawisz Parametry walutowe.

zk8

W Parametry walutowe znajduje się klawisz Waluta umożliwiający określenie domyślnej waluty dla dokumentu. Obok znajduje się pole umożliwiające wybór języka dla kwoty słownie generowanej podczas wystawiania faktury na podstawie jej wartości. Dla języków polskiego, angielskiego i niemieckiego kwoty słownie są generowane automatycznie. Dla kwoty słownie innej niż w języku polskim należy określić nazwę jednostki i podjednostki monetarnej.

zk9

Po utworzeniu odpowiedniego wzoru dokumentu należy przejść do opcji w głównym menu Operacje -> Zamówienie -> Od odbiorcy
W oknie dodawania zamówienia klawiszem Faktura należy wybrać Faktura Pro Forma EUR.

Link do tego artykułu

zk5

W programie ObSp® jest możliwość wykonywania zestawień rejestru VAT Sprzedaży.
Aby wykonać zestawienie Rejestru VAT Sprzedaży należy przejść do dialogu DOKUMENTY -> ZESTAWIENIA SPRZEDAŻY (ALT+1), a w nim wybrać z menu pozycję WYDRUKI  > REJESTRY VAT

zk6

W dialogu, który się pojawił (REJESTRY VAT ) możemy sprecyzować właściwości zestawienia rejestru. Ustalamy okres, za który ma być sporządzone zestawienie, rodzaj klienta oraz sposób zliczania paragonów.
Po naciśnięciu przycisku OK pojawia się zestawienie Rejestru VAT Sprzedaży.

Link do tego artykułu

zk2

W celu wykonania zestawienia wydań zewnętrznych z magazynu należy wejść w menu: Dokumenty -> Magazynowe -> Wydanie -> ZEWNĘTRZNE

zk3

Następnie wchodzimy w menu ZESTAWIENIE

zk4

W tym momencie możemy ustawić daty od kiedy do kiedy, dla jakich klientów ma być wykonane zestawienie. Nasz wybór zatwierdzamy klawiszem OK
Na ekranie pojawiło się nam zestawienie za dany okres czasu oraz dla wybranych klientów.

Link do tego artykułu

Czasami mamy zwrot sprzedanych towarów i wówczas należy wystawić fakturę korygującą. Aby to wykonać należy:
Wejść w menu OPERACJE -> Korekta ->Sprzedaży.

zk

W tym oknie dokonujemy operacji korekty. Najpierw za pomocą klawisza KORYGOWANA wybieramy fakturę, którą chcemy skorygować, następnie wchodzimy w opcję TOWARY gdzie możemy zmniejszyć ilość sprzedanego towaru lub zmodyfikować cenę sprzedaży.

zk1

W tym oknie mamy możliwość ostatecznego zatwierdzenia korekty poprzez klawisz OK lub wydrukowania i jednoczesnego zatwierdzenia korekty poprzez klawisz OK I TEKST.

Link do tego artykułu

zin8

Aby wystawić fakturę pro forma, należy uruchomić opcję Operacje>Zamówienie>Od odbiorcy F3, lub w głównym oknie programu ObSp® nacisnąć klawisz F3.
W oknie „Dodawanie zamówienia od odbiorcy” należy określić odbiorcę, sposób płatności oraz towary, które zostały zamówione.
Dodając towary do zamówienia mamy możliwość określenia ich ilości oraz ceny.

zin9

Gdy mamy już określone towary na liście, możemy przejść do okna podglądu i drukowania faktury Pro Forma, poprzez naciśnięcie w ramce „Sprzedaż pro forma” przycisku Tekst.
Na ekranie pokaże się okno podglądu faktury, z tego miejsca możemy wydrukować fakturę Pro Forma.

Link do tego artykułu

zin

Sporządzanie Inwentury czyli określenie rzeczywistych stanów towarów na magazynie i porównanie ich z wpisanymi wcześniej do programu.
W celu wykonania inwentaryzacji należy:
Wejść w menu OPERACJE -> MAGAZYN -> INWENTURA lub na głównym ekranie programu wcisnąć CTRL + F4

zin1

W oknie INWENTURA wpisujemy nazwę inwentaryzacji, następnie określamy jakie towary mają być ujęte w inwenturze. Za pomocą klawisza LISTA drukujemy listę nazw towarów do spisu z natury. Kolejnym krokiem jest zapamiętanie stanów magazynowych za pomocą klawisza ZAPAMIĘTAJ STANY.

zin2

Po tej operacji pojawi się ostrzeżenie, które zatwierdzamy klawiszem TAK.
Zatwierdzamy dialog inwentaryzacji klawiszem OK . Gdy już wykonamy spis z natury należy:
Wejść w menu DOKUMENTY -> MAGAZYNOWE -> INWENTURY.

zin3

W oknie, które nam się pokazało wyszukujemy naszą inwenturę i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

zin4

Chcąc wpisać do programu stany towarów ze spisu z natury należy wejść w LISTA TOWARÓW.
Na liście towarów wybieramy towar, którego ilość różni się od stanu spisu z natury i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

zin5

W poniższym oknie możemy poprawić ilość towaru i zatwierdzić nasze zmiany za pomocą klawisza OK.

zin6

Teraz, aby wszystkie zmiany w ilości towarów zostały naniesione na magazyn należy wybrać opcję AKTUALIZUJ MAGAZYN.
Po tej operacji stan magazynu zostanie zmieniony dokumentami
KOREKTA STANU DODAWANIA lub KOREKTA STANU ODEJMOWANIA

Link do tego artykułu

Od stycznia 2003r. funkcjonują nowe klasyfikacje: PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) i PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych). Aby w programie ObSp® zastosować odpowiednią klasyfikację do poszczególnych towarów i usług należy:
Wejść w menu Towary.

zp4

W menu, które nam się pokaże wybieramy KATALOG.
W tej chwili mamy na ekranie listę towarów. Aby przypisać klasyfikację należy teraz wybrać z menu pozycję MODYFIKUJ.

zp5

W tym momencie w polu PKWiU/PKOB mamy możliwość dopisania numeru klasyfikacji PKWiU lub PKOB. Całą operację należy jeszcze potwierdzić poprzez wciśnięcie klawisza OK.
Od tej pory towar, który zmodyfikowaliśmy będzie posiadał przypisany numer PKWiU bądź PKOB, a co za tym idzie na fakturze sprzedaży również będzie drukowany dany numer klasyfikacji.

Link do tego artykułu

Aby wystawić fakturę VAT z dokonaną wcześniej przedpłata należy:
1) W opcji Firmy->Kasa (lub Bank) dodać przedpłatę na odpowiednią kwotę i wybrać firmę, której przedpłata dotyczy:

zp

2) Następnie przechodzimy do wystawiania faktury VAT, naciskamy klawisz F6, wybieramy firmę, której chcemy wystawić fakturę VAT, tą która dokonała przedpłaty, pojawi się okno informujące nas, że firma ma nierozliczone dokumenty kasowe(bankowe) na daną kwotę:

zp1

potwierdzamy tą informację.
3) Wpisujemy towary na fakturę
4) Przechodzimy do „Płatności” i wybieramy opcje „Wybór”, klikamy „Przypisz”. Wybieramy skąd ma być przypisana przedpłata z Kasy czy z Banku. Z listy wybieramy odpowiedni wpis w operacjach kasowych i przypisujemy daną pozycje do faktury, potwierdzamy zaliczenie kwoty na poczet kwoty wpłaconej wpisanej na fakturę.

zp2

5) Wracamy do wystawianej faktury, w pole wpłacono wpisujemy 0,00 zł i klikamy „OK, tekst”. W tym momencie program prosi o potwierdzenie kwoty, która ma być wpisana w pole „Wpłacono/Zwrócono”,

zp3

jeżeli kwota jest odpowiednia klikamy TAK i pojawia się okno z wystawioną fakturą. W polu zapłacono widnieje kwota, którą wybraliśmy z dokumentów kasowych oraz kwota jaka pozostała nie zapłacona możemy teraz wydrukować dokument.

Link do tego artykułu

Jako wskaźnik rotacji należy rozumieć stosunek wielkości obrotów za dany okres do średniego stanu magazynowego danego towaru w tym okresie, w ujęciu ilościowym i wartościowym.
Obliczenia są prowadzone w zależności od wpisanej daty początkowej (od dnia)do daty końcowej (do dnia). Program dla każdego dnia sumuje stan ilościowo na koniec dnia, stan wartościowo na koniec dnia. W zestawieniu rotacji jest uwzględniona ilość wydań w danym dniu, wartość wydań w danym dniu jak również program sumuje wartość stanu i wartość wydań dla wszystkich towarów.
Obliczenie rotacji w dniach polega na:
– obliczeniu średniego stanu magazynowego (na 1 dzień): suma wartości stanów / ilość dni okresu.
– obliczeniu rotacji:(średni stan magazynowy / średnia wartość wydań na 1 dzień).
– obliczeniu rotacji w dniach: Rotacja * ilość dni okresu.
Aby wykonać zestawienie rotacji towarów na magazynie należy:
Wejść w menu TOWARY.
Następnie wchodzimy w menu MAGAZYN.
W oknie, które nam się pojawi wybieramy ROTACJA.

rot

W tej chwili wybieramy dla jakich towarów chcemy wykonać zestawienie rotacji, za jaki okres ma być ona wykonana i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK.

rot2

Link do tego artykułu

Aby dokonać eksportu paragonów z programu ObSp® do programu KPiR® z wpisem do rejestru VAT należy:
1) W programie ObSp® wchodzimy w Plik/Eksport/Do programu KPiR.

eksport01

2) W oknie Eksport do programu KPiR
a) wybieramy okres za jaki chcemy eksportować dokumenty
b) podajemy ścieżkę dostępu do programu KPiR®, np. C:\Varico\KPiR

eksport02

c) Wybieramy firmę, dla której eksportujemy paragony (dotyczy biur rachunkowych)

eksport03

d) typ eksportu ustawiamy na Bezpośredni lub Pojedynczy wpis do księgi.
e) w grupę zatytułowanej Eksport paragonów
– w opcji Do księgi zaznaczamy w kwotach netto
– w opcji Do rejestru VAT zaznaczamy jednorazowo za okres lub za każdy dzień osobno (zależnie od potrzeb).
3) Zatwierdzamy dialog Eksport do programu KPiR. Po zatwierdzeniu pojawi nam się dialog

eksport04

Po kliknięciu klawisza Zapisz dokumenty zostaną wyeksportowane.
3) W programie KPiR® wejść w Wybór Firmy [F8]/Modyfikuj/Parametry i zaznaczyć opcję Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną (bezrachunkową) oraz Wiele wpisów obrotu bezrachunkowego w jednym miesiącu.

eksport05

4) Wejść w Firmy/Księgi, w miesiąc, dla którego eksportujemy paragony. Wybieramy w menu opcję Wczytaj.
5) W dialogu Wczytywanie wierszy możemy zaznaczyć opcję Usuń plik po wczytaniu lub nie (zależnie od potrzeb). Opcję Modyfikuj istniejące wpisy zaznaczamy, jeśli już eksportowaliśmy dokumenty z tego okresu, potem wprowadziliśmy zmiany w ObSp®, eksportujemy ponownie i chcemy, aby wprowadzone zmiany znalazły się w KPiR®.

eksport06

Link do tego artykułu

ps

Wystawianie faktury VAT opisuje FAQ pt: „Wystawianie faktury sprzedaży w programie Obsługa Sprzedaży”. Aby tak wystawiona faktura VAT zawierała numer rejestracyjny pojazdu oraz została wydrukowana w formacie A5 należy:
=> Zdefiniować odpowiednio towar/paliwo. W tym celu w opcji TOWARY >> KATALOG >> MODYFIKUJ pola Towary specyficzne zaznaczamy opcję: „Paliwo„.

ps1

 

Teraz przy wystawianiu faktury pojawia nam się dodatkowe pole Nr rej. pojazdu.

ps2

Teraz przy wystawianiu faktury pojawia nam się dodatkowe pole Nr rej. pojazdu.

Po wypełnieniu tego pola na wydruku pojawi się w danych odbiorcy dodatkowa pozycja z tym numerem.

Link do tego artykułu

W programie ObSp® istnieje możliwość zdefiniowania dla firmy sprzedającej więcej niż jednego konta bankowego. Możemy również przypisać dane konto bankowe do konkretnego dokumentu sprzedaży, przez co wystawiając dany dokument mamy pewność, że klient, który otrzymał daną fakturę wpłaci naszą należność do danego banku.
Aby przypisać konto bankowe do danego dokumentu sprzedaży należy:

kb

 

Wejść w menu PARAMETRY -> USTAWIENIA DOKUMENTÓW -> FAKTURY I ZAMÓWIENIA.

kb1

Teraz należy wybrać z listy dany dokument i wejść w menu MODYFIKUJ.
Następnie wchodzimy w opcję INNE PARAMETRY.
Teraz na ekranie w polu RACHUNEK BANKOWY zaznaczamy opcję OKREŚLONY DLA DOKUMENTU, następnie wciskamy klawisz RACHUNEK.

kb2

Tutaj zaznaczamy właściwe konto i wybieramy z menu opcję ZATWIERDŹ.

Link do tego artykułu

dd

W programie ObSp® mamy możliwość przypisania (ustawienia domyślnego) do odbiorcy konkretnego dokumentu sprzedaży. Można to wykorzystać np. w momencie gdy mamy przypisane do różnych dokumentów sprzedaży różne konta bankowe, przez co klient będzie otrzymywał fakturę z konkretnym bankiem. Pamiętać należy, że w programie ObSp® istnieje możliwość stworzenia wielu wzorców faktury sprzedaży VAT różniących się od siebie ustawieniami wewnętrznymi np. takimi jak: drukowanie kolumn z rabatem, liczba kopii, teksty reklamowe itd.
Aby to wykonać należy: Wejść w menu FIRMY -> ODBIORCY.

dd1

Wybieramy danego odbiorcę i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.
W oknie, które nam się pokazało, wybieramy opcję FAKTURA SPRZEDAŻY.

dd2

Teraz wybieramy właściwy dokument i z menu wybieramy opcję ZATWIERDŹ.

Link do tego artykułu

so

Często bywa, że chcemy sprawdzić czy dany kontrahent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań. Aby wykonać zestawienie płatności w programie Obsługa Sprzedaży należy:
Wejść w menu DOKUMENTY -> WYDRUKI ZESTAWIEŃ -> ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI SPRZEDAŻY

so1

Uwaga: Do tego okna można również wejść bezpośrednio za pomocą klawiszy ALT + 4
Tutaj z listy uruchamianej klawiszem Klient wybieramy badanego kontrahenta i zaznaczamy odpowiednie opcje (np. zapłacone po terminie), następnie klikamy na klawisz OK
Teraz możemy obejrzeć historię płatności naszego kontrahenta. Zestawienie to możemy wydrukować za pomocą przycisku DRUKUJ.

Link do tego artykułu

pa

1. Jeśli dokonaliśmy sprzedaży poprzez opcję PARAGON, musimy sprawdzić numer dokumentu Wydania Zewnętrznego (WZ) – w tym celu korzystamy z menu DOKUMENTY -> SPRZEDAŻY wybieramy interesujący nas paragon klikamy na PODGLĄD klikamy na MAGAZYN:

pa1

2. Jeśli chcemy do dokumentu WZ wystawić Fakturę VAT – usuwamy interesujące nas WZ opcja USUŃ.
3. Teraz wystawiamy Fakturę VAT, której przydzielamy numer WZ, do której odnosił się numer Paragonu.

Link do tego artykułu

v

Zdarza się, gdy sporządzamy zestawienie ewidencji VAT z użyciem w opcji Dokumenty -> Sprzedaży -> Wydruki -> Rejestry VAT, że faktury Eksportowe nie są w takim zestawieniu ujmowane. Jest to spowodowane brakiem zaznaczenia podczas wystawiania faktury odpowiedniej opcji.
Aby uniknąć takiej sytuacji należy:
Przy wystawianiu faktury eksportowej, uruchamianej m.in. klawiszem F8 wejść w oknie sprzedaży w opcję Eksp. i VAT

vv

W oknie, które nam się pokaże, należy zaznaczyć opcję Wpisać do ewidencji VAT eksportu.
Po zatwierdzeniu powyższego dialogu i zatwierdzeniu faktury zostanie ona ujęta w zestawieniu rejestru VAT.
UWAGA !!!
Opcje te dostępne są od wersji Usługi programu ObSp®.

Link do tego artykułu

nu

W celu wydrukowania pełnej daty (dzień-miesiąc-rok) na fakturze, należy wejść w menu Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i zamówienia

da

Z listy dostępnych dokumentów wybieramy fakturę, która ma mieć na wydruku pełną datę i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.
W tym oknie naciskamy klawisz: KONFIGURACJA.
W nowo otwartym okienku w górnym prawym rogu wybieramy styl daty zaznaczając – (*) PEŁNA DATA i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK.

Link do tego artykułu

zzu

Program ObSp® udostępnia elastyczny sposób automatycznej numeracji dokumentów. Stąd odradzamy w parametrach numeracji w Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i zamówienia w menu Numeracja sztywnego jej definiowania np. #/2012, bo w takim przypadku w roku 2013 numeracja będzie taka jak w roku 2012.
Aby numeracja faktur przebiegała prawidłowo w polu Numeracja powinien znaleźć się wpis wprowadzony przy pomocy klawiszy F2, F3, F4, F5, F6 opisanych na dole okna.

zzu1

Przykłady
Jeżeli chcą mieć Państwo numer postaci np. 13/04/2012, czyli numer/miesiąc/rok to należy wprowadzić przez F2 znak #, który oznacza numer faktury znak „/”, następnie nacisnąć F5, czyli miesiąc, następnie ponownie „/” i F6, czyli rok pełny.
W polu Numeracja wtedy powinno widnieć: #/~M/~P

Jeżeli chcą mieć Państwo numer w postaci np. 17/A/12, czyli numer/litera A/rok skrócony to należy wprowadzić za znakiem # (F2), który oznacza numer faktury znak „/”, następnie wpisać A, następnie ponownie „/” i F4, czyli rok skrócony. W polu Numeracja wtedy powinno widnieć: #/A/~R

Link do tego artykułu

zg

1) Przydzielanie klientów do grup:
Aby móc szukać klientów w/g grup np: HURTOWI, DETALICZNI musimy najpierw przypisać klientów do poszczególnych grup. W tym celu wchodzimy w menu FIRMY -> ODBIORCY,

zg1

zaznaczamy odbiorcę, który ma należeć do grupy Hurtowi po czym wchodzimy -> GRUPY -> GRUPY KLIENTA

zg3

Przy pierwszym dodawaniu musimy jeszcze stworzyć grupy klientów poprzez MENU -> DODAJ i w NAZWA GRUPY wpisujemy Hurtowi, po czy klikamy na przycisk OK, a następnie Zatwierdź.
W tym momencie dany klient należy już do grupy HURTOWI. Analogicznie postępujemy w przypadku grupy DETALICZNI.
2) Grupy, a listy kontrahentów:
Po wejściu w menu FIRMY -> ODBIORCY -> GRUPY -> WYBIERZ GRUPY KLIENTA zaznaczamy np. HURTOWI i zatwierdzamy nasz wybór poprzez menu Przypisz. Następnie wybieramy z menu KLIENT NALEŻY DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem ENTER. W efekcie powinniśmy uzyskać listę tylko tych klientów, którzy należą do grupy HURTOWI.
3) Grupy, a zestawienia:
Możemy też tworzyć zestawienia zarówno sprzedaży jak i zakupu z uwzględnieniem grup kontrahentów. W tym celu wchodzimy w menu DOKUMENTY -> WYDRUKI ZESTAWIEŃ -> ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY i klikając na klawisz GRUPY KLIENTÓW. wybieramy dla której grupy klientów ma być zrobione zestawienie sprzedaży. W wyniku otrzymamy określone zestawienie z uwzględnieniem tylko tych kontrahentów, którzy należą do wybranej przez nas grupy.

Link do tego artykułu

zaz

Uwaga: wystawianie faktur eksportowych możliwie od wersji Usługi programu ObSp®.
Aby wystawić fakturę eksportową w programie ObSp® należy najpierw ustalić, którzy klienci mają mieć wystawiane takie dokumenty. W tym celu należy wejść w menu FIRMY -> ODBIORCY -> wybrać odbiorcę z listy, następnie wejść w MODYFIKACJA -> RODZAJ KLIENTA -> i zaznaczyć, że jest to klient zagraniczny.

zaz1

Kolejnym etapem jest określenie samej faktury: w tym celu wchodzimy w menu Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i Zamówienia szukamy dokumentu FAKTURA VAT -> następnie wchodzimy w MODYFIKUJ -> INNE PARAMETRY ->Zaznaczamy opcję Dokument exportowy (walutowy)-> PARAMETRY WALUTOWE i tutaj określamy rodzaj waluty w jakiej ma być wystawiana faktura oraz słownik, z którego program będzie pobierał tłumaczenia.

zaz2

Po ustaleniu tych parametrów możemy już wystawić dany dokument. Aby to wykonać wciskamy klawisz „F8” lub wchodzimy w menu OPERACJE -> SPRZEDAŻ -> Wewnątrzwspólnotowa i możemy wystawić fakturę eksportową. Samo wystawianie takiego dokumentu jest identyczne jak wystawianie zwykłej faktury sprzedaży.

Link do tego artykułu

zzza01

W programie ObSp® mamy możliwość generowania zamówień do dostawców.  Aby wystawić takie zamówienie wchodzimy w menu OPERACJE -> ZAMÓWIENIE -> DO DOSTAWCY lub skrótem klawiszowym F4

za2

Pokaże nam się okno „Dodawanie zamówienia do dostawców”.

W tym oknie za pomocą klawisza DOSTAWCA określamy do jakiego dostawcy będzie wystawione zamówienie. Płatność za wystawiane zamówienie określamy za pomocą klawisza PŁATNOŚĆ, następnie wybieramy towary, które chcemy zamówić u danego dostawcy. Tą funkcję wykonujemy za pomocą klawisza TOWARY.
Do każdego zamówienia możemy dopisać swoje uwagi za pomocą klawisza UWAGI. W programie istnieje opcja, która może nam bardzo ułatwić pracę. Jest to opcja powtarzająca w określonym przez nas czasie nasze zamówienia. Aby włączyć opcję powtarzania zamówień wchodzimy w klawisz ZAMÓWIENIE STAŁE.
Aby zatwierdzić i wydrukować dane zamówienie musimy zatwierdzić klawisz OK i TEKST, a następnie po ukazaniu się tekstu zamówienia uruchamiamy drukowanie przyciskiem Drukuj.
Możliwe jest wysłanie takiego zamówienia do dostawcy bezpośrednio z programu mailem.
Jeśli nasze zamówienie zostało zrealizowane i wraz z zakupionym towarem otrzymaliśmy fakturę zakupu, to możemy, korzystając z poprzednio przygotowanego zamówienia, szybko ją zarejestrować w programie. Wchodzimy w opcję ZAKUP, wybieramy danego dostawcę, pojawi się nam komunikat:

za3

Wybieramy z menu POBIERZ. Aby zrealizować dane zamówienie wchodzimy w klawisz OK.

Link do tego artykułu

fk

W programie ObSp® bardzo ważnym elementem jest sporządzanie zestawień sprzedaży, jednak nie zawsze faktury układają się w ramach jednego dnia w kolejności narastającej – dzieje się tak gdy pracujemy jednocześnie na kilku stanowiskach jednocześnie. W tej sytuacji chcąc dokonać zmiany kolejności faktur ustawiamy się na odpowiedniej fakturze i przytrzymując klawisz SHIFT mamy możliwość przesunięcia danej pozycji w górę lub w dół za pomocą kursorów (strzałek).

fk1

W sytuacji gdy przesuwamy fakturę z góry do dołu i przestawimy ją na ostatnią pozycję na liście to chcąc przestawić ją jeszcze niżej musimy puścić klawisz SHIFT, aby pokazały się kolejne pozycje – następnie ustawiamy się na naszej fakturze i analogicznie przesuwamy ją dalej.
Tak samo postępujemy gdy chcemy przesunąć coś w górę.
Uwaga: Tę czynność możemy wykonywać tylko i wyłącznie w obrębie jednego dnia. Nie można przestawiać faktur z różnych dni.

Link do tego artykułu

zzd

W programie ObSp® istnieje możliwość zdefiniowania tzw. towaru, klienta, opisu domyślnego. Polega to na tym, że po wybraniu opcji Dodaj przy dodawaniu np. nowego towaru część pól z danymi zostaje automatycznie wypełnionych przez program. Aby dodać towar domyślny należy:
1. Wybrać opcję TOWARY>KATALOG>DODAJ.
2. Uzupełnić powtarzalne wartości, np. jednostki miary i stawki podatkowe.
3. Gdy kursor znajduje sie w polu Nazwa wciskamy klawisz F4, następnie wciskamy klawisz F3

zzd1

4. Pojawi się lista zdefiniowanych towarów.
5. Wybieramy opcję DOMYŚLNY>USTAW, dzięki czemu od tego momentu dodając w katalogu nowy towar zawsze będziemy już mieli uzupełnione dane np. jednostek miary i podatku.

Link do tego artykułu

zzfa01

Aby wystawić fakturę sprzedaży w ObSp® należy wcisnąć klawisz F6. Po tej operacji pojawi nam się dialog do wystawiania faktury.
Teraz wybieramy płatnika z listy płatników.
Następnie musimy podać płatność (gotówka, czy przelew).
Teraz wchodzimy w menu Towary, aby dodać towary lub usługi do faktury.

zzfa02

Z listy, która nam się pokazała wybieramy towary lub usługi, które mają być ujęte na fakturze.
Po wybraniu wszystkich towarów lub usług wciskamy Zatwierdź. Następnie naciskamy przycisk Faktura.

zzfa03

W tym oknie określamy rodzaj faktury.
Po wybraniu faktury zatwierdzamy nasz wybór przez opcję Zatwierdź. Aby zatwierdzić całą fakturę klikamy na klawisz OK, Tekst.
Faktura została wystawiona i zatwierdzona oraz pojawi się okno podglądu wydruku. Teraz aby wydrukować wystawiony dokument wciskamy przycisk drukuj.

Link do tego artykułu

Aby naliczyć odsetki w programie ObSp® wchodzimy w menu:  Parametry->Odsetki->Od zobowiązań gospodarczych->Naliczanie Odsetek 

01

Następnie wybieramy konto bankowe i zatwierdzamy (tylko w przypadku gdy mamy więcej niż jedno konto).

02

W oknie, które się pokazało możemy naliczyć odsetki dla danego klienta za dany okres, możemy również wystawić notę lub wykonać operację przelewu. Możemy również wystawić notę zbiorczą, w przypadku gdy kontrahent ma do zapłacenie należność za więcej niż jedną fakturę. Musimy tylko w opcji Dokumenty zaznaczyć insertem te faktury, za które mają zostać naliczone odsetki.

Naliczyć odsetki możemy również z menu:  Firmy->Dłużnicy->Operacje->Odsetki.

03

Z poziomu naliczania odsetek możemy również odnotować fakt wystawienia noty odsetkowej, zapisując ją Do Kontaktów.

04

W kontakcie możemy zaznaczyć czy jest to kontakt wychodzący czy przychodzący, czy wymagana jest odpowiedź czy też nie. Wszystkie noty, łacznie z datami ich wystawienia, wysłania/otrzymania zapisme Do Kontaktów możemy zobaczyć, zmodyfikować lub edytować wchodząc w opcje Firmy ->Odbiorcy -> wybrać odpowiedniego -> Korespondencja -> Kontakty

05

Zarządzać kontaktami możemy również wchodząc w Parametry -> Korespondencja – Kontakty. Segregować można je m.in. według przychodzących lub wysłanych, wymagających odpowiedzi lub nie.

Każdą notę odsetkową można zedytować według własnego uznania w Parametry -> Korespondencja -> Kontakty -> Modyfikuj -> Edycja. Można dodać własny tekst uzupełniając go dodatkowo słowami (F4) w miejsce których, będą się wstawiały informacje w zależności od kontrahenta i dokumentu, np. nazwa odbiorcy, adres, NIP, wartość faktury itp.

Link do tego artykułu

W programie ObSp® istnieje możliwość takiego ustawienia, przy którym towar pojawiający się na fakturze posiada dodatkowy opis. Można to zrobić na dwa sposoby.
Pierwszy sposób umożliwia dodanie na stałe opisu, drugi sposób dodaje opis tylko jednorazowo.
Aby na stałe dodać opis do towaru należy wejść w opcje -> TOWARY-> KATALOG-> pojawi się katalog towarów

z001

Zaznaczamy konkretny towar i wybieramy opcje ->MODYFIKUJ , pojawia się okno modyfikacja towarów, w którym zaznaczamy opcje ->OPISY, pojawia się wtedy okno:

z002

W oknie tym zaznaczamy opcję ->DODAJ i wpisujemy opis towaru. Po dokonaniu tej operacji w okienku tym pojawiają się nowe opcje. Wybieramy tutaj DOMYŚLNY, a następnie USTAW. Po dokonaniu tych operacji za każdym razem gdy wystawiamy fakturę, towar pojawia się z określonym wcześniej opisem. Gdy chcemy jednorazowo wstawić opis towaru podczas wystawiania faktury uruchamiamy opcję TOWARY następnie DODAJ wybieramy konkretny towar, a następnie pojawia się okno:

z003

Link do tego artykułu

Jeśli stwierdzimy niezgodność ilości towaru w magazynie wyświetlanej w opcji Towary->Magazyn, a tym co pokazuje nam karta magazynowa w opcji Towary->Magazyn->Zestawienia->Karta magazynowa towaru, to należy wykonać następujące operacje:

1. Wykonać indeksację pełną.:
Menu → Konfiguracja → Opcje Serwisowe → Bazy danych → Weryfikacja spójności
oraz
Menu → Konfiguracja → Opcje Serwisowe → Bazy danych → Porządkowanie

2. Wykonać weryfikację stanów magazynowych w opcji Towary->Magazyn->Zestawienia->Stany magazynowe.
Po wykonaniu w/w czynności stan magazynowy wyświetlany w opcji Towary->Magazyn powinien zostać przywrócony do wartości podawanej na karcie magazynowej.

Link do tego artykułu

Od wersji 2.05 A w programie ObSp można korzystać z opcji seryjnego generowania faktur dla usług. Funkcjonalność tę z pewnością docenią osoby, które regularnie wystawiają faktury o identycznej treści dla grupy odbiorców, np. czynsz, abonament itp.

Dodawanie operacji sprzedaży seryjnej

Wchodzimy w Operacje → Sprzedaż seryjna

faq_fak_ser1

Klikamy Dodaj, aby dodać nową operację

q

Wpisujemy nazwę operacji w polu Nazwa oraz klikając w Faktura, Cennik, Płatność wybieramy rodzaj dokumentu sprzedaży, cennik i sposób płatności.

q1

Następnie dodajemy odbiorców z listy odbiorców klikając Dodaj

q2

q3

Teraz pozostaje już tylko wybrać rodzaj usługi klikając Dodaj

q4

q5

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zatwierdzić dialog klikając Ok

q6

Po zatwierdzeniu powrócimy do dialogu Definicje sprzedaży seryjnej, możemy zrealizować daną operację klikając Realizuj lub zrealizować wszystkie operacje na liście klikając Realizuj wszystkie

q7

Po zrealizowaniu danej operacji pojawi się okno Wygenerowane faktury seryjne, w którym zobaczymy stworzone przez nas faktury, możemy je wszystkie wydrukować klikając w Wydruk seryjny

q8

Stworzone w ten sposób faktury są również widoczne na liście dokumentów w Zestawieniach sprzedaży

q9

Link do tego artykułu

Programy Varico w wersji dla Windows umożliwiają użytkownikom zgłaszanie błędów lub propozycji zmian bezpośrednio z poziomu programu.
Chcąc zgłosić usterkę do programu w wersji Windows wchodzimy w Pomoc → Zgłoś błąd w programie.

21

Następnie należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone *. Prosimy o jak najbardziej szczegółowe opisanie błędu, co pozwoli na sprawne rozwiązanie problemu. W szybszym rozwiązaniu zgłoszenia pomoże nam również dokładne przytoczenie treści komunikatów, które towarzyszą pojawiającej się usterce

22

Dodatkowo mamy możliwość załączenia dodatkowych plików do zgłoszenia → w tym celu należy skorzystać z opcji Dodaj plik lub Dodaj archiwum.

23

Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy na Wyślij zgłoszenie. W zależności od prędkości łącza i wielkości załączonych plików, wysyłanie może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut.
W przypadku, gdy chcą Państwo zgłosić propozycje zmian w programach Varico bezpośrednio z poziomu programu należy skorzystać z opcji Pomoc → Zgłoś propozycje zmian w programie.

24

Następnie należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone *.

25

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól klikamy na Wyślij propozycje

Link do tego artykułu

W celu wczytania danych z programu ObSp w wersji Windows lub Classic od wersji SQL, po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skorzystać z opcji „Skopiuj dane z wcześniejszych wersji programu”.

wybor2

W następnym oknie dialogowym wpisujemy ścieżkę do katalogu z dotychczas używaną wersją ObSp (Classic lub Windows).

sciezka

Możemy także przy pomocy widocznej po prawej stronie ikony wybrać lokalizację danych z istniejącej na dysku struktury katalogów.

kat_win

Po wybraniu opcji „Importuj” program wyświetli ostrzeżenie informujące użytkownika, że przed wczytaniem danych należy zamknąć program, z którego są one wczytywane. Dotyczy to wszystkich stanowiskach, na których jest on aktualnie używany.

ostrzezenie

Zatwierdzając je rozpoczniemy proces przepisywania danych. W zależności od rozmiaru dotychczas używanej bazy, może on może trwać od kilku do kilkunastu minut. Pod żadnym pozorem nie należy przerywać importu danych.

sukces

Po zakończeniu przepisywania bazy do nowego formatu, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu. Aplikacja jest gotowa do pracy.

Link do tego artykułu

Chcąc sprawdzić pełną nazwę i wersję posiadanego programu należy skorzystać z opcji Pomoc-> Informacja o programie

zzzwe01Pobierz aktualizację dla posiadanego programu.

Link do tego artykułu

Przy pierwszym uruchomieniu modułu SMS zostaną Państwo poinformowaniu komunikatem:

sms_tytul

Jeżeli uaktywniamy moduł SMS po raz pierwszy wybieramy opcję „Pakiet darmowych SMS-ów„.
Gdy to uczynimy, ukaże się nam okno „Wyślij testowego SMSa na swój telefon„. Wpisujemy swój nr telefonu i sprawdzamy, czy SMS dotarł. Jeżeli tak moduł SMS jest gotowy do użycia. W przeciwnym przypadku sprawdzamy, czy mamy połączenie z internetem oraz czy serwis esemeser.pl jest dostępny.

VaricoSMS_04

Natomiast jeżeli korzystaliśmy wcześniej z modułu SMS wybieramy opcję Mam już konto w serwisie eSeMeSer.pl. Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno dialogowe, w które należy wpisać swoje dane logowania.

1

Wprowadzenie numeru telefonu do danych firmy

Musimy wpisać numer telefonu komórkowego firmy do której będą wysyłane SMS w oknie Modyfikacja klientów.

numer_sms

Wysyłanie SMSów o dowolnej treści

Aby wysłać do firmy SMSa o dowolnej treści z menu Firmy wybieramy opcję Odbiorcy, zaznaczamy na liście firmę do której chcemy wysłać SMSa i z menu SMS wybieramy opcję Wyślij SMS. Wpisujemy treść SMSa i klikamy na przycisk Wyślij.

sms_odbiorcy

Wysyłanie SMSów z informacjami z ObSp

Moduł zawiera przykładowe szablony jak i możliwość definiowania dowolnej treści wiadomości SMS. Aby zaoszczędzić czas umożliwiliśmy również wysyłkę wiadomości SMS o tej samej treści do kilku użytkowników naraz.

Możemy wysłać do firmy informacje o:

 • długu,
 • wystawionej fakturze,
 • upływającym terminie płatności.

Wysyłanie informacji o wysokości długu odbywa się z okna dialogowego Dłużnicy (Firmy > Dłużnicy). Z menu SMS wybieramy opcję Wyślij SMS o długu teraz (aby wysłać SMS natychmiast) lub Wyślij SMS o długu później (aby zapisać SMS w kolejce oczekujących do wysłania).

sms_dluznicy

Informacje SMS o wystawionej fakturze wysyłamy w analogiczny sposób z okna dialogowego Zestawienie sprzedaży (Dokumenty > Sprzedaży).

sms_zestawienie_sp

Natomiast informacje o upływającym terminie płatności wysyłamy z okna dialogowego Zestawienie płatności sprzedaży (Dokumenty > Płatności > Sprzedaży).

sms_platnosci

Standardowym nadawcą wiadomości jest księgowość. Aby jeszcze bardziej spersonalizować i przybliżyć Państwu kontakt z klientem, za dodatkową opłatą dajemy możliwość indywidualnego sprecyzowania nadawcy. W takim przypadku nadawcą może być Państwa firma.

Zarządzanie kontem i podgląd SMSów
Oczekujące i wysłane SMSy możemy podejrzeć w oknie Skrzynka SMS, które otworzy się po kliknięciu na ikonę Varico SMS.

sms_skrzynka

W oknie tym możemy wysłać oczekujące SMSy (opcja Wyślij), wysłać SMSa o dowolnej treści na dowolny numer (opcja Napisz), zarządzać swoim kontem w serwisie esemeser.pl (opcja Doładuj). Licznik u dołu okna informuje ile znaków wprowadziliśmy do treści SMSa. W przypadku przekroczenia 160 znaków użytkownik informowany jest o tym zmianą koloru licznika na czerwony.

W oknie Skrzynka SMS dostępne są także 4 karty:

 • Oczekujące – znajdują się tu SMSy oczekujące na wysłanie,
 • Wysłane – znajdują się tu SMSy wysłane,
 • Niewysłane – znadują się tu SMSy niewysłane,
 • Szablony – znajdują się tu szablony SMSów używane do wysyłania automatycznych informacji o VAT, PIT-5 i PIT-4.

Szablony SMSów możemy edytować poprzez 2-krotne kliknięcie na wybranym szablonie.

sms_szablony

Słowa kluczowe wybrane w oknie Edytuj szablon zostaną automatycznie uzupełnione danymi pobranymi bezpośrednio z bazy danych ObSp.

Link do tego artykułu

Stany minimalne i maksymalne towarów na magazynie pozwalają w łatwy sposób kontrolować jakiego towaru zaczyna brakować oraz dla jakich towarów występują nadwyżki. Za pomocą stanów minimalnych i maksymalnych możemy szybko reagować zakupami tak, aby nigdy nie zabrakło nam jakiegoś towaru, a także nie dopuścić do sytuacji, gdzie towar będzie nam zalegał na magazynie. W celu ustalenia stanu minimalnego oraz maksymalnego towaru na magazynie należy wejść w menu TOWARY -> KATALOG.
Następnie z listy wybieramy towar, dla którego chcemy określić stan minimalny i maksymalny i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

zzzsm01

Teraz uruchamiamy klawisz STAN MIN. I MAX. W poniższym dialogu określamy jakie mają być stany minimalne i maksymalne dla wybranego towaru. Nasze zmiany zatwierdzamy za pomocą klawisza OK.
W tym momencie możemy wykonać zestawienie stanów minimalnych i maksymalnych poprzez wejście w menu TOWARY -> MAGAZYN -> STANY , zaznaczamy Przekroczone stany maksymalne oraz Przekroczone stany minimalne i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK. Po tej operacji pokaże nam się zestawienie.

Link do tego artykułu

Aby program ObSp® automatycznie nadawał numery dokumentom:
1. Wybieramy opcję Inne->Dokumenty->Faktury i zamówienia
2. Wybieramy rodzaj dokumentu, którego numerację chcemy ustawić.
3. Wybieramy opcję Numeracja.4. Ustawiamy kursor w polu Numeracja, poprzez wybranie odpowiednich klawiszy funkcyjnych określamy sposób numeracji dokumentu. Dostępne opcje to:
F2 -numer,
F3 -wiek (zostanie wstawiony znak ~W czyli aktualny wiek np: 20),
F4 -rok (zostanie wstawiony znak ~R czyli aktualny rok np: 02),
F5 -miesiąc (zostanie wstawiony znak ~M czyli aktualny miesišc np. 06),
F6 -rok pełny(zostanie wstawiony znak ~P czyli aktualny rok w pełnym formacie np. 2003).
Po wybraniu klawisza np. F2 w polu Numeracja pojawi się znak # – NIE NALEŻY GO USUWAĆ.
5. Po zatwierdzeniu okna numeracja jest ustawiona i numery bedą nadawane automatycznie przez program.
UWAGA!!! Numer zostanie nadany w czasie sprzedaży dopiero po wybraniu w opcji Faktura rodzaju dokumentu. Spowodowane jest to tym, że program może prowadzić osobne numeracje dla różnych typów dokumentów. Nie wolno w polu Numer wpisywać samodzielnie numeru, ponieważ program w takim wypadku nie nada numeru dokumentowi.

Link do tego artykułu

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi handlu złomem wprowadziliśmy ułatwienie przy eksporcie dokumentów z programu ObSp do programów KPiR i KsH. Importowane z ObSp dokumenty są teraz automatycznie wpisywane w poprawny sposób do rejestru VAT.

Aby oznaczyć dany towar w magazynie jako złom, należy:
1. W programie ObSp wejść kliknąć kolejno na Towary -> Katalog.
2. Zaznaczyć towar, który chcemy oznaczyć jako złom i kliknąć na menu Modyfikuj.
3. Nacisnąć na przycisk Inne parametry i w sekcji Towary specyficzne zaznaczyć pozycję „złom„.
4. Zatwierdzić zmiany.

166

Sposób eksportu dokumentów z ObSp do KPiR lub KsH nie uległ zmianie. Można się z nim zapoznać w eFAQ Eksport dokumentów
Sposób importu dokumentów opisany jest natomiast w eFAQ Eksport danych z programu ObSp® do KPiR®.
Po wczytaniu wyeksportowanych z ObSp dokumentów do programu KPiR lub KsH, możemy sprawdzić, czy faktury zostały prawidłowo wpisane do rejestru VAT.
Dla przykładu w KPiR wchodzimy w: Księgi -> wybrany miesiąc, w którym były faktury ze złomem -> VAT -> Ewidencja sprzedaży lub Ewidencja zakupu. Na liście odnajdujemy faktury związane ze sprzedażą lub zakupem złomu, klikamy na Modyfikuj.
Na poniższych zrzutach ekranu prezentujemy pozycje, na które należy zwrócić uwagę.

167

168

Link do tego artykułu

Program ObSp umożliwia eksport przelewów bankowych do wielu systemów bankowych. Jednym z nich jest Kredyt Bank. Aby wykonać eksport przelewu do w/w banku należy:
1. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy włączona jest opcja obsługi elektronicznej konta.
Wchodząc w Firmy -> Wybór firmy/magazynu -> Modyfikacja naszej firmy -> Konta bankowe -> Tutaj należy zaznaczyć opcję „Obsługa elektroniczna konta”.

154

2. Następnie klikając w przycisk Eksport elektroniczny w oknie Parametrów eksportu przelewów elektronicznych wybieramy format przelewów elektronicznych w naszym przypadku będzie to Kredyt Bank. Możemy również określić ścieżkę, w której zostanie zapisany nasz plik eksportowy, w naszym przypadku zostawiamy ją domyślną tzn w głównym katalogu programu KSH. Wszystkie okna potwierdzamy przyciskiem OK.

155

3. Aby utworzyć plik, który następnie będziemy wczytywać wchodzimy: Bank -> Przygotowane -> Wybieramy z jakiego dokumentu ma zostać utworzony przelew, w naszym przypadku będzie to zapłata za fakturę 4/P/2.

156

4. W kolejnym kroku wchodzimy w Zestawienia -> Eksport danych. Potwierdzeniem utworzenia pliku eksportowego jest wyświetlone okno.

157

158

Utworzony plik eksportowy w katalogu z programem.
5. Chcąc wczytać przelew do Kredyt Banku wchodzimy na stronę www.kb24.pl

159

6.Logujemy się używając loginu i hasła.
7. Przechodzimy na zakładkę: Przelewy i zlecenia.

160

Następnie wybieramy: Dyspozycje do autoryzacji.

161

8. W kolejnym kroku wybieramy Import przelewów:

162

Następnie wskazujemy nasz wyeksportowany plik, oraz pamiętamy o wybraniu opcji: *txt(tabulacja jako separator pól).

163

9. Po wczytaniu pojawi się potwierdzający komunikat.

164

W oknie poniżej możemy zobaczyć nasz wczytany przelew oczekujący na autoryzację.

165

Link do tego artykułu

W programie ObSp w wersji SQL dostępne są dwa rodzaje menu:

 • Klasyczne – menu, które było dostępne w poprzednich wersjach programu,
  148
 • Nowoczesne – nowe odświeżone menu programu dostępne od wersji 2.01A.

149

Rodzaj menu można wybrać podczas pierwszego uruchomienia programu zaraz po nowej instalacji, gdzie pojawia się komunikat konfiguracji stanowiska jak na screenie poniżej.

150

W tym celu należy wybrać opcję wygląd programu. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym można zmienić rodzaj menu jak na ilustracji poniżej.
Domyślnie ustawione jest menu nowoczesne.

151

Zmianę menu można dokonać także podczas pracy w programie.
W tym celu należy wybrać w menu programu (zarówno klasycznym jak i nowoczesnym)
Konfiguracja->wygląd programu

152

Dodatkowo można zmienić wielkość okien w programie poprzez zmianę wielkości dialogów oraz wyświetlenie danych finansowych, które s widoczne z prawej strony programu i na poniższym screenie.

152

Link do tego artykułu

W programie ObSp istnieje możliwość ustawienia automatycznego dekretowania na kopiach faktur.

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest ustawienie w menu Firmy → Wybór firmy/magazynu → Modyfikuj → Informacje dodatkowe opcji „Pokazywać dekretacje na fakturach sprzedaży”

144

W polu „Konto kwota netto bez przesyłki” należy wpisać nr konta księgowego, na które wpisywana jest kwota netto.
W polu „Konto kwota VAT” wpisujemy nr konta należnego VAT.
W polu „Konto kwota netto przesyłki” wpisujemy nr konta do rozliczania przesyłek.

W celu rozróżnienia zwykłych towarów i usług od usług, które są przesyłkami należy wprowadzić dodatkowe rozróżnienie danej usługi na przesyłkę. W menu Towary → Modyfikuj → Inne parametry należy zaznaczyć pole „przesyłka” jako typ towaru specyficznego oraz w polu „Kod towaru w KsH” należy umieścić numer konta przychodów dla przesyłek. Od teraz taki towar będzie rozpoznawany jako przesyłka.

145

Konto analityki dla klientów będzie brane z odpowiedniego pola w danych klienta. Należy wejść w modyfikację/dodawanie klienta i uzupełnić pole „Kod odbiorcy w programie KsH” w zakładce „Informacje dodatkowe”. Numer tego konta będzie uzupełniany na dekrecie w zależności od wybranego odbiorcy.

146

Dekret będzie pojawiał się tylko na kopii faktury sprzedaży i będzie wypełniany według następującego wzoru.

aa

*w tej kolumnie opis poszczególnych kwot zostanie zastąpiony konkretnymi wartościami z danej faktury
**konto analityczne danego odbiorcy
***kwoty netto są rozdzielane tylko w przypadku, gdy co najmniej jeden towar na liście pozycji faktury zostanie rozpoznany jako przesyłka. W przypadku braku przesyłki wiersz z kontem i kwotą dla przesyłki nie występuje.

Po poprawnym skonfigurowaniu wchodzimy w opcję Dokumenty → Sprzedaży → klikamy tekst dla wybranej faktury → przechodzimy do kopii, która wygląda od teraz następująco:

147

Link do tego artykułu

 

Jeśli posiadamy rachunek bankowy w Kredyt Bank S.A., za pomocą pliku w formacie CSV możemy bardzo łatwo wprowadzić do programu ObSp dla Windows informacje o operacjach jakie miały miejsce na naszym koncie. Eksportu danych do pliku CSV mogą Państwo dokonać po zalogowaniu się do serwisu KB24 i zapisaniu wyciągu bankowego w odpowiednim formacie za pomocą zakładki „Wyciągi”.

Import do programu ObSp dla Windows możliwy jest po wybraniu w głównym oknie programu Firmy->Bank->Przygotowane->Zestawienia->Import danych.

140

W otwartym oknie należy wybrać katalog, w którym uprzednio zapisali Państwo plik eksportowy z KB S.A.
Następnie należy określić od jakiej daty realizacji, program powinien wyświetlić przelewy.

141

Po zatwierdzeniu daty, program będzie starał się samodzielnie skojarzyć operacje z danymi dotyczącymi sprzedaży i zakupu np. na podstawie ich opisu. Możliwe jest też dopasowanie ręczne za pomocą rozwijanej listy.

142

Po ewentualnych korektach, import zatwierdzamy za pomocą dostępnej w lewym górnym roku opcji Zatwierdź.

143

Link do tego artykułu

W programie ObSp Windows istnieje możliwość wystawiania dokumentu deklaracji zgodności. Aby ją wygenerować najpierw musimy w katalogu towarów przy danej pozycji wpisać typ urządzenia lub nr katalogowy, który ma się pojawić na deklaracji zgodności.

103

Dodatkowo należy zaznaczyć w parametrach faktury Inne->Dokumenty->Faktury i zamówienia->Faktura VAT->Inne parametry opcję generowania dokumentu deklaracji zgodności. Spowoduje to wygenerowanie dodatkowej strony na której wydrukuje się deklaracja. Tą samą opcję możemy zaznaczyć w przypadku dokumentów magazynowych.

104

Po ustawieniu programu w ten sposób uzyskujemy przy wydruku faktury  lub dokumentu magazynowego dodatkową stronę z deklaracją zgodności która wyglądać będzie mniej wiecej tak:

105

 

Link do tego artykułu

W programie dostępna jest opcja sporządzenia 3 rodzajów wykresów:

 • Startowy
 • Sprzedaży
 • Zakupu

Wykres Startowy

Aby sporządzić wykres Startowy (Sprzedaży, Zakupów, Obrotu kasowego) należy:
1. Wybrać Zestawienia -> Wykresy ->Startowy
2. Generuje nam się wykres przedstawiony poniżej.

98

Wykres Sprzedaży

Aby sporządzić wykres Sprzedaży wybieramy:
1.Wybrać Zestawienia -> Wykresy ->Sprzedaży
2. Ukazuje nam się okno konfiguracji wykresu.

99

3. Możemy tutaj zdefiniować:
– Zakres dni z jakich ma zostać sporządzony wykres
– czy program ma zaliczać Faktury i rachunki zapłacone, nie zapłacone, bądź wszystkie razem.
– Jacy klienci mają być uwzględnieni: pojedynczy klient, grupy klientów, wszyscy
– Rodzaj zestawienia
– Opcje zestawienia: Miesięczne – wykres podzielony na miesiące
– Towary, dla których wykres ma zostać sporządzony: po nazwie, po nazwie od.do., po kodzie, po kodzie od.do, po opisie, nr serii/partii (* – domyślnie oznacza wszystkie)
– czy program ma uwzględniać: towary, usługi, produkty, opakowania zwrotne
– Typy dokumentów, które mają być uwzględnione: paragony, faktury krajowe, faktury wewnątrzwspólnotowe UE, faktury eksportowe, faktury korygujące.
– Filtrowanie -według środka transportu. Pozwala na wyszukanie dokumentów zawierających środek transportu pasujących do danych z tego pola. Znak * oznacza, że pod uwagę brane są wszystkie dokumenty.

4. Po zatwierdzeniu dialogu klawiszem ok wyświetlony zostaje wykres. Wykres Zakupów

Aby sporządzić wykres Zakupów wybieramy:

1. Wybrać Zestawienia -> Wykresy ->Zakupów

2. Ukazuje nam się okno konfiguracji wykresu.

100

Wykres Zakupów
Aby sporządzić wykres Zakupów wybieramy:
1. Wybrać Zestawienia -> Wykresy ->Zakupów
2. Ukazuje nam się okno konfiguracji wykresu.

101

3.Definiujemy tutaj ustawienia dokładnie jak w Wykresie Sprzedaży pkt.3.
4.Po zatwierdzeniu dialogu klawiszem ok wyświetlony zostaje wykres.

102

Link do tego artykułu

Prowadząc sprzedaż detaliczną po przekroczeniu pewnych limitów mamy obowiązek korzystania z urządzeń fiskalnych.
Wybierając drukarkę fiskalną powinniśmy zwrócić uwagę na to czy dany model drukarki fiskalnej współpracuje z programem ObSp.
UWAGA!
Varico poleca i serwisuje drukarkę fiskalną Duo Pro firmy Emar jako najlepiej współpracującą drukarkę z programem ObSp.
Kupiliśmy drukarkę. Co dalej?
W ObSp, aby skonfigurować drukarkę, wchodzimy w opcję: KONFIGURACJA >> DRUKARKI FISKALNE .
Otwiera nam się dialog, na którym mamy możliwość:

 • wybrania sterownika drukarki fiskalnej
 • w części Ustawianie portu możemy wybrać port, do którego jest przyłączona drukarka fiskalna. Mamy tu możliwość wybrania opcji automatycznego ustalania przez program. do którego portu została podłączona drukarka, lub, jeśli jesteśmy tego pewni, możemy określić używany przez nią port
 • w części Transmisja możemy włączyć tryb rejestracji transmisji z drukarką. Jest to funkcja serwisowa i powinna być włączana tylko na prośbę serwisu
 • klawisz Konfiguracja otwiera dialog umożliwiający określenie konfiguracji współpracy z wybraną drukarką fiskalną

Możemy zatwierdzić dialog klawiszem OK lub przejść dalej klawiszem Konfiguracja.
Użytkownik ma możliwość dowolnego konfigurowania trybu drukowania paragonów fiskalnych dla różnych dokumentów:

 • faktur dla płatników VAT (z NIP),
 • faktur dla niepłatników (bez VAT),
 • paragonów,
 • potwierdzeń kasowych.

Dla każdego dokumentu jest możliwość wyłączenia potwierdzenia drukowania paragonu bez pytania oraz włączenia wysuwania podłączonej do drukarki szuflady z wysunięciem szuflady.
Opcja Ustawiać czas drukarki powoduje synchronizację czasu drukarki przy wystawianym pierwszym paragonie od momentu uruchomienia programu. Należy pamiętać, że czasu w drukarce nie można modyfikować jeśli nie wykona się przedtem raportu dobowego (totalizery drukarki muszą być wyzerowane).
Opcja Dokładność kwot większa niż do grosza przydatna jest w przypadku sprzedaży towarów o niewielkiej cenie jednostkowej (poniżej 50 gr.), gdy zaokrąglenie kwoty brutto jest na tyle duże względem łącznej kwoty brutto, że drukarka sygnalizuje błąd kontroli (błąd nr 20). W takich przypadkach włączenie tej opcji powoduje drukowanie na paragonach kwot z ułamkami.
Opcja Bez kontroli połączenia umożliwia wyłączenie kontroli połączenia w trakcie drukowania (dla użytkowników z niedostosowanym kablem łąćzącym drukarkę z komputerem).
Opcje Ignoruj błędy zgłasz.przez drukarkę i Ignoruj błędy zgłasz.przez moduł fisk. są dostępne tylko dla nowego modułu obsługi drukarek fiskalnych POSNET (i wszystkich zgodnych z POSNET). Umożliwiają one ignorowanie błędów występujących podczas drukowania paragonów fiskalnych zgłaszanych przez drukarkę i/lub moduł fiskalny.
Tryb pracy określa sposób działania drukarki fiskalnej. W trybie On-Line drukowane są wszystkie pozycje paragonu na bieżąco, w trybie zaś Off-Line kolejne pozycje są zapamiętywane w buforze drukarki, a paragon jest drukowany w momencie otrzymania rozkazu jego zakończenia o ile po drodze nie natrafiono na instrukcję błędną. Drugi z trybów pozwala na oszczędność papieru w przypadku błędnych paragonów, lecz ze względu na ograniczoną pojemność bufora drukowane paragony nie mogą być dłuższe niż ok. 40 pozycji.
Klawisz Teksty umożliwia wpisanie tekstów, jakie będą się pojawiały na paragonach fiskalnych.
Klawisz Stawki_PTU wywołuje dialog stawek PTU używanych przez drukarkę fiskalną.
Dialog umożliwia określenie stawek PTU i ich oznaczeń dla drukarki fiskalnej. Jest on również wyświetlany (o ile nie odznaczymy opcji: Pytaj o stawki podczas drukowania gdy brak komunikacji zwrotnej) w przypadku braku komunikacji zwrotnej z drukarką podczas drukowania paragonu fiskalnego oraz w przypadku drukowania paragonu ze stawką nieznaną drukarce fiskalnej.
Klawisz Odczytaj stawki służy do odczytywania zaprogramowanych w drukarce stawek PTU, a Zaprogramuj stawki odpowiednio do programowania stawek w drukarce fiskalnej.
UWAGA!
Drukarka ORHMET współpracuje z programem Obsługa Sprzedaży tylko w trybie emulacji drukarki POSNET.
UWAGA!
Do poprawnej współpracy z drukarką fiskalną niezbędna jest obecność w pliku config.sys linii stacks=64,256.
UWAGA!
Jeśli w trakcie drukowania paragonu przez drukarkę fiskalną pojawią się błędy na wyświetlaczu a na ekranie pojawi się komunikat „Bufor drukarki jest zapełniony” należy wyłączyć drukarkę i poczekać na zniknięcie komunikatu. Nie należy resetować komputera.

Link do tego artykułu

Przy sporządzaniu wielu wydruków w programie mamy możliwość definiowania wyświetlania dodatkowych pól na danym wydruku. Niektóre z tych pól mogą być nieaktywne z różnych powodów. Jednym z takich powodów może być inna wersja programu jaką dysponujemy. Opcja opisana tutaj dostępna jest tylko w wersji programu ObSp Ekspert.
Podczas sporządzania wydruku karty magazynowej mamy możliwość wybrania dodatkowych pól:
– Kodu towaru
– Numery dokumentów powiązanych
– Wartości przychodu/rozchodu
– Numeru partii/serii (opisu)
Ta ostatnia opcja domyślnie w programie jest niedostępna…
Aby mieć do niej dostęp musimy:
Wejść w opcję TOWARY >> MAGAZYN >> MODYFIKUJ >> INNE PARAMETRY
Tutaj zaznaczamy opcję: Wydawany partiami i zatwierdzamy kolejno: dialog parametrów i dialog danych towaru.
Teraz podczas sporządzania karty magazynowej mamy już możliwość zaznaczenia opcji: Numer partii/serii (opis)
Po zatwierdzeniu dialogu na wydruku pojawi nam się już dodatkowa kolumna.

Link do tego artykułu

W programie ObSp® mamy możliwość używania skrótów klawiszowych, które w znacznym stopniu przyspieszają pracę z programem.
Poniżej znajduje się ich wykaz :
Menu Operacje:

 •    Zakup:
  • Krajowy F5
  • Importowy Ctrl – F5
 • Sprzedaż:
 • Zamówienie:
 • Magazyn:
  • Od odbiorcy F3
  • Od dostawcy F4
  • Krajowa F6
  • Eksportowa F7

Menu Towary:

 • Inwentura Alt – F4
 • Przesunięcie Shift – F4
 • Przyjęcie:
  • wewnętrzne Shift – F5
  • zewnętrzne Alt – F5
 •     Wydanie:
  • wewnętrzne Shift – F6
  • zewnętrzne Alt – F6
 • Korekta stanu (dodawanie) Alt – F7
 • Korekta stanu (odejmowanie) Shift – F7
 • Szukaj towaru po opisie F2

Menu Zestawienia:

 • Sprzedaży Alt – 1
 • Zakupów Alt – 5
 • Płatności:
  • Sprzedaży Alt – 2
  • Zakupów Alt – 6
 • Wydruki zestawień
 • Zestawienie sprzedaży Alt – 3
 • Zestawienie płatności sprzedaży Alt – 4
 • Zestawienie zakupów Alt – 7
 • Zestawienie płatności zakupów Alt – 8
Link do tego artykułu

W celu zautomatyzowania wprowadzania operacji bankowych do systemu bankowości elektronicznej, program ObSp dla Windows umożliwia eksport danych do przelewów w popularnych formatach.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, aby eksport był możliwy, jest poprawna konfiguracja parametrów firmy. W tym celu, po uruchomieniu, z menu należy wybrać Firmy->Wybór firmy/magazynu a po zaznaczeniu interesującej nas firmy opcję Modyfikuj. W oknie z danymi firmy należy wybrać przycisk Konto bankowe.

89

Wybieramy bank do którego chcemy wysyłać operacje z programu ObSp i korzystamy z opcji Modyfikuj.

 

90

W oknie modyfikacji zaznaczamy checkbox Obsługa elektroniczna konta, dzięki czemu pojawi się opcja Eksport elektroniczny.

91

Po jego wybraniu możemy skonfigurować opcje eksportu przelewów elektronicznych.

92

Poszczególne opcje oznaczają:

 • Obsługa elektroniczna konta – jeśli opcja ta jest zaznaczona to przelewy będą eksportowane do systemów bankowości elektronicznej.
 • Wszystkie zbiory przelewów twórz w jednym pliku – opcja ta jeśli nie jest zaznaczona powoduje, że pliki eksportowe są tworzone z dodaniem do nazwy kolejnego numeru, np. Przelel1.txt, Przelel2.txt itd. w przeciwnym przypadku zawsze jest tworzony plik o podanej nazwie, a jeśli taki plik już istnieje na dysku to pojawia się komunikat o tym z możliwością dopisania danych do tego pliku lub usunięcia pliku.
 • Wyświetl za każdym razem dialog parametrów eksportu – Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie opisywanego dialogu przed każdym eksportem danych.
 • Wywołaj program przelewów elektronicznych – zaznaczenie tej opcji umożliwia wpisanie ścieżki do programu do obsługi przelewów elektronicznych (np. MINIBANK dla WBK) z podaniem parametrów. Predefiniowanym parametrem jest [PLIK] oznaczający pełną ścieżkę dostępu do wyeksportowanego pliku. Zaznaczenie tej opcji spowoduje uaktywnienie następnej.
 • Usuń plik po zakończeniu programu przelewów elektr. – zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie pliku wyeksportowanych przelewów po zakończeniu programu i po potwierdzeniu przez użytkownika. Zaznaczenie tej opcji spowoduje uaktywnienie następnej.
 • Nie pytaj o usunięcie pliku – zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie pliku (jeśli jest zaznaczona poprzednia opcja) bez pytania o potwierdzenie.XXXX oznacza numery (dla każdego konta bankowego będą oddzielne katalogi).

W polu Plik eksportu przelewów – należy podać nazwę pliku, do którego mają być eksportowane przelewy. Jeśli plik zostanie podany bez katalogu, to będzie on eksportowany do katalogu roboczego programu w podkatalogu PRZLXXXX, gdzie XXXX oznacza numery (dla każdego konta bankowego będą oddzielne katalogi).

Rodzaj pliku przelewów elektronicznych – opcja umożliwia wybranie rodzaju eksportu (w zależności od rodzaju programu do obsługi przelewów):

 • Elixir (MultiCash) – stosowany przez banki: ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Austria Creditanstalt S.A., Bank Gesellschaft Berlin S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., ING Barings Bank, LG Petro Bank S.A., Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Raiffeisen-Centrobank S.A., Bank Śląski S.A. w Katowicach, Deutsche Bank Polska S.A., Westdeutsche Landesbank Polska S.
 • Kredyt Bank,
 • Heuthes-Baset,
 • VideoTel – eksport do programu VideoTel; stosowany przez banki: Bank Współpracy Regionalnej S.A., Powszechny Bank Kredytowy S.A., Pierwszy Komercyjny Bank S.A., Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Kredyt Bank PBI S.A., Bank Pocztowy S.A.
 • Pekao (PekaoBIZNES24) – format stosowany przez bank Pekao S.A.

Wygenerowanie pliku eksportowego do systemu bankowości elektronicznej możliwe jest po wejściu menu Firmy->Bank, zaznaczeniu konta bankowego i wybraniu opcji Operacje przygotowane.

93

W tym miejscu mamy możliwość zaznaczenia klawiszem insert operacji, które mają zostać zapisane w pliku eksportowym lub dodania nowych operacji.

94

Dzięki opcji Zestawienia->Eksport danych stworzymy plik we wcześniej wybranej lokalizacji na dysku.

95

Eksport możliwy jest również już w trakcie zatwierdzania operacji bankowych po wybraniu opcji Eksportuj.

96

Jeśli w danych kontrahenta nie zostało zdefiniowane konto bankowe, program uniemożliwi eksport i wyświetli poniższy komunikat:

97

W takim przypadku, niezbędne jest uzupełnienie brakujących danych, za pomocą okna dostępnego w Firmy->Dostawcy->(zaznaczamy kontrahenta, którego problem dotyczy)->Modyfikuj->Konta bankowe->Dodaj.

Link do tego artykułu

Polskie firmy mogą wystawiać faktury krajowe i regulować zobowiązania między sobą w walutach obcych.
W programie ObSp w wersji Ekspert można wystawić fakturę sprzedażową w obcej walucie. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy pobrać aktualny kurs walut, który jest opisany pod tym linkiem Jak pobrać kursy walut z NBP?
Przed wystawieniem faktury należy dodać dokument faktury sprzedażowej w obcej walucie. Należy wejść w inne-> dokumenty-> faktury i zamówienia.

81

Klikamy dodaj.

82

Wybieramy szablon „Faktura VAT” i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawia się okno modyfikacji parametrów faktury.

83

Wchodzimy w opcję „inne parametry” pojawia się okno z parametrami.

84

Należy zaznaczyć opcję „Dokument eksportowy (walutowy)„, pojawi się klawisz „parametry walutowe” klikamy i pojawia się okno Parametry walutowe dokumentu.

85

Należy wybrać rodzaj dokumentu walutowy, ponieważ będzie on stosował krajowe stawki VAT, wybieramy walutę oraz ustawiamy w jakim języku ma być napisana kwota słownie na fakturze. Wpisujemy w wybranym języku nazwy jednostek monetarnych i naciskamy OK.

Aby wystawić fakturę sprzedaży krajowej w obcej walucie należy wejść w Operacje-> Sprzedaż-> Krajowa-> Walutowa. W programie pojawia się okno wyboru waluty w jakiej ma być wystawiany dokument.

86

Wybieramy walutę i klikamy „Zatwierdź„. Pojawia się okno sprzedaży krajowej walutowej. Wybieramy płatnika, sposób płatności, wybieramy wcześniej  utworzoną fakturę (Faktura EURO) i zatwierdzamy.

87

Wystawiona faktura może wyglądać następująco.

88

Link do tego artykułu

Podczas wystawiania faktur:

 • walutowych,
 • wewnątrzwspólnotowych,
 • pozawspólnotowych,
 • Pro-forma,

i definiowania cenników walutowych, wykonywana jest operacja według określonego w programie kursu walutowego.
Użytkownik może pobrać aktualne kursy walut z NBP po wejściu w Inne -> Parametry. Wyświetli się okno w programie

76

W oknie wyświetlone są aktualnie dodane waluty. Aby można było pobierać dane o kursach z NBP należy ustawić parametr waluta w danym kursie (kliknąć modyfikuj) lub dodać nową walutę (kliknąć dodaj).

78

Na zdjęciu powyżej widać ustawienia waluty. Aby program mógł pobrać kursy należy poprawnie zdefiniować symbol waluty zgodnie z oznaczeniami NBP np. dla dolara – USD. Należy kliknąć OK i automatycznie zostaną zapisane ustawienia.
Aby pobrać dane należy kliknąć Pobierz kursy. Program łączy się przez internet z serwerem NBP i pobiera aktualne kursy walut.

79

Po pobraniu można zobaczyć aktualny kurs danej waluty poprzez naciśnięcie opcji Kurs.
Pojawi się okno Tabela kursów z aktualnymi danymi.

80

Program będzie pobierał wartości z tabeli kursów wprowadzone z najmłodszą datą przy operacjach wymienionych na początku tego FAQ.

Link do tego artykułu

W programie ObSp Windows istnieje możliwość wystawiania zamówienia cyklicznego. Funkcja ta pozwala na automatyczne generowanie zamówień dla danego klienta w określonych odstępach czasu. Następnie zamówienie takie można pobrać do faktury.
Aby wygenerować zamówienie cykliczne trzeba wejść w opcję Operacje->Zamówienie od dostawcy lub odbiorcy i w dialogu generowania zamówienia wejść w opcję Zamówienia stałe.

74

Po wejściu w ta opcję ustawiamy parametry naszego zamówienia. Określamy w nim np liczbę dni po których ma się znów automatycznie generować. W dialogu można również określić co zrobić gdy zmodyfikowana o żądany okres data wypadnie w dzień wolny od pracy. Na koniec pozostaje określić, czy generowane zamówienie ma zostać wyświetlone na ekranie dla celów informacyjnych lub dla dokonania ewentualnych poprawek (opcja Uruchom dialog zamówienia).

75

Po ustawieniu wszystkich parametrów nasze zamówienie będzie się cyklicznie odnawiać. Co miesiąc możemy np. dla danego klienta wystawiać fakturę, przy jej wystawianiu pojawi się komunikat z pytaniem o możliwość pobrania pozycji z zamówienia.

Link do tego artykułu

Od 1.07.2009 roku obowiązuje ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W związku z tym w aktualnych wersjach programu firma Varico dostosowała program do obowiązujących zmian. Dodana została opcja dotycząca potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych przy wystawianiu faktury zakupowej.
Wpłaty na fundusze naliczane są w wysokości 0,1% wartości danej pozycji netto. W przypadku Funduszu Promocji Mleka to0,001 zł za każdy 1 kg mleka. Należy więc mleko wykazywać w jednostce kg, ponieważ potrącenia dokonywane są od każdego zakupionego kg. Do każdego towaru powinno się przypisać odpowiedni fundusz w celu potrącenia wpłaty. Aby to zrobić trzeba zaznaczyć, że dany towar podlega pod fundusz promocji rolnej.
Wchodzimy w Towary->Katalog->Modyfikuj dla danego towaru->Inne Parametry a następnie przypisujemy odpowiedni fundusz do towaru przez wybranie zakładki Fundusz.

70

W kolejnym kroku wystawiamy fakturę zakupową VAT-RR z towarem który ma zaznaczoną przynależność do jednego z funduszy.
W przypadku wyboru funduszu, który posiada potrącenie od kilograma (Fundusz mleka) konieczne będzie ustawienie dodatkowego przelicznika między aktualną jednostką miary (sprzedaży) a kg. Wykorzystać do tego można pole znajdujące się na dialogu parametrów towaru: „Ciężar jedn [jednostka] .Sprzedaży towaru”.
Jeśli teraz wystawimy fakturę zakupową VAT RR zobaczymy, że zawiera ona elementy związane z funduszem promocji produktów rolno-spożywczych.

71

Na fakturze tej jest 100 Kg mięsa za 23 zł. Kwota netto tej faktury to 2300 zł , został też od tej kwoty policzony podatek na fundusz promocji mięsa w wysokości 0,001%, czyli 2 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Możemy zobaczyć zestawienie ogólnej kwoty do zapłaty na fundusz w danym okresie w menu Zestawienia->Zakupów->Wydruki-Fundusze.

72

Po wybraniu parametrów otrzymujemy zestawienie.

73

Link do tego artykułu

Prowadząc sprzedaż w programie ObSp możemy rozpocząć nowy rok w nowym programie bez balastu dokumentów z zeszłego roku. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady.

Do niewątpliwych zalet takiego rozwiązania należy na pewno szybsze działanie samego programu jak i szybsze sporządzanie zestawień. Do wad można zaliczyć brak wglądu bezpośrednio w stare faktury (choć zawsze można uruchomić program z danymi z poprzedniego roku i tam podejrzeć potrzebne informacje).
Przepisanie na nowy rok spowoduje przeniesienie ze starego katalogu tylko tych danych, które są niezbędne do dalszego prowadzenia działalności.

Krok 1: wykonanie archiwum w wersji używanej 15.02 B w mijającym roku

Korzystając z menu Plik → Archiwum → Wykonaj Archiwum należy otworzyć dialog i wybrać miejsce gdzie powinno zostać zapisane archiwum np. D:\arch_ObSp2015.vso Wykonanie archiwum jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku niepowodzenia procesu przenoszenia danych na nowy rok, gwarantuje pełne bezpieczeństwo plików.

faq1

Przebieg procesu archiwizacji zostanie przedstawiony na dialogu takim jak przedstawiony poniżej.

faq3

Po zakończeniu procesu archiwizacji danych z zakończonego roku podatkowego należy zainstalować wersję programu na nowy rok.

Krok 2: Instalacja programu 16.01 A w nowym katalogu
Na początku instalacji zostaniemy powitani takim oto komunikatem:

faq4

Klikamy klawisz Dalej.
Otworzy się okno z warunkami licencji.

 

faq5

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej poprzez zaznaczenie opcji „Tak akceptuję warunki licencji” Klikamy Dalej.

W kolejnym oknie program poprosi o wskazanie katalogu w którym docelowo chcemy zainstalować program  (na nowy rok). Program wykryje wcześniej zainstalowaną wersję i pobierze licencję. Użytkownik może także sam wskazać wskazać folder z zainstalowaną wcześniejszą wersją programu, skąd instalator pobierze licencję na program.

faq5

Po wskazaniu odpowiedniego folderu klikamy  Dalej.
W kolejnym oknie mogą Państwo zdefiniować sposób instalacji programu na komputerze w zależności od tego czy program ma działać na jednym komputerze lokalnie czy też na kilku komputerach w sieci LAN.

 

faq6

Klikamy klawisz Dalej. Następnie mogą Państwo określić czy na pulpicie ma zostać utworzony skrót do programu.

 

faq7

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji przechodzimy do kolejnego okna poprzez kliknięcie Dalej.

 

faq8

Następnie klikamy Instaluj.

Po zakończonym procesie instalacji możemy uruchomić program, domyślnie powinna być zaznaczona opcja Uruchom ObSp 16.01 A. Klikamy Zakończ.

 

faq9

Program uruchomi się automatycznie. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi się kreator pozwalający zdefiniować w jaki sposób chcemy rozpocząć pracę z programem.

 

faq10

Należy wybrać opcję Przepisz dane, która pozwoli Państwu przepisać najważniejsze dane z poprzedniego roku. Otrzymamy informację mówiącą o tym, że proces przepisywania danych może trochę potrwać jeśli nasza baza jest duża.

faq11
Następnie program poprosi o wskazanie folderu z poprzednią wersją programu z 2015.

faq12

 

Kolejno wskazujemy ścieżkę do programu z poprzedniego roku oraz ustawiamy interesujące nas opcje:

faq13

 

Rozpocznie się proces przepisywania danych na nowy rok, który zostanie zakończony komunikatem.

faq14

Po przepisaniu wyświetli się informacją o konieczności uruchomienia programu ponownie.

faq15

faq16

Wystarczy, że  wyszukamy utworzoną ikonkę do programu ObSp 16.01 A na pulpicie i klikniemy dwa razy w celu uruchomienia programu.

Życzymy udanej pracy z programem w kolejnym roku!

Link do tego artykułu

Aby prawidłowo skonfigurować system Windows do współpracy z drukarką lub kasą fiskalną należy odpowiednio ustawić porty komunikacyjne w systemie operacyjnym.
Wchodzimy do Panelu Sterowania (Start–>Panel sterowania), a w nim odnajdujemy ikonę „System

47

Następnie w oknie, które pojawiło się nam po kliknięciu na „System” wyszukujemy zakładki „Sprzęt”, a w niej przycisku „Menedżer urządzeń

48

Po kliknięciu na „Menedżer urządzeń” pojawia się nam nowe okno, w którym widzimy wszystkie urządzenia w komputerze. Z rozwijanej listy klikamy na porty i wybieramy port komunikacyjny COM1. Klikając prawym przyciskiem myszy pojawi się rozwijane menu, z którego wybieramy Właściwości.
Po ukazaniu się właściwości portu COM1 wyszukujemy zakładkę ustawienia portu i przycisk „Zaawansowane

49

Po pojawieniu się okna z zaawansowanymi ustawieniami portu usuwamy zaznaczenie przy opcji „Użyj buforów FIFO”

50

Link do tego artykułu

W programie ObSp istnieje możliwość wygodnego grupowania towarów w katalogu. Aby tego dokonać najpierw musimy założyć grupę, do której chcemy przypisać towary.
Sam widok Katalogu towarów możemy przełączać w 2 tryby. Są to:
-Tryb płaski – widoczne są wszystkie towary ze wszystkich grup.
-Tryb strukturalny – widoczne są tylko towary z danej grupy. Gdy wśród towarów mamy grupę np. Papiernicze, która zawiera kilka towarów nie będą one widoczne gdy nie wejdziemy w tą grupę.

Tryb wyświetlania katalogu towarów zmieniamy w menu Rodzaj->Katalog Strukturalny/Katalog Płaski lub za pomocą klawisza F2.
W celu założenia grupy wchodzimy w menu Katalog->Towary->Grupy->Dodaj i wpisujemy nazwę grupy, którą chcemy założyć. 45

Nadajemy grupie nazwę. Następnie będąc w trybie strukturalnym przypisujemy wybrane przez nas towary do tej grupy. W tym celu zaznaczamy wybrane towary klawiszem INSERT i wybieramy  opcję Grupy->Przenieś.

46

Następnie wchodzimy do założonej przez nas grupy Papiernicze klikając klawisz Enter. Wybieramy opcję Grupy->Wklej. Aby wyjść z danej grupy do grupy nadrzędnej używamy klawisz TAB.
Organizacja towarów w grupy znacząco ułatwia pracę podczas wyszukiwania towarów. Dzięki nim łatwiejsze jest zapanowanie nad katalogiem towarów a tym samym efektywniejsza praca.

Link do tego artykułu

W programie ObSp dla Windows wszystkie wydruki tworzone są na podstawie szablonów XML, które można bezpośrednio modyfikować i dostosowywać ich wygląd do swoich własnych preferencji. Edytujemy je za pomocą zewnętrznego edytora o nazwie Veditor.exe. Znajduje się on bezpośrednio w katalogu, w którym zainstalowany jest program. Pliki szablonów natomiast znajdują się w katalogu z instalacją programu w podkatalogu DBDbfSzablony.

W katalogu szablony są 2 podkatalogi def i usr. W katalogu def są szablony, które zostały dostarczone wraz z instalacją programu czyli niejako oryginalne szablony VARICO. W katalogu usr umieszczamy nasze zmodyfikowane szablony. Jeśli nie umieścimy zmodyfikowanego szablonu w katalogu usr to przy kolejnej aktualizacji programu zostanie on nadpisany szablonem domyślnym i nasza praca włożona w modyfikację pójdzie na marne.

W katalogu def znajduje się lista dostępnych w programie wydruków. Nazwy plików odpowiadają nazwie wydruku, z którym są powiązane. Poniżej na obrazku fragment listy dostępnych szablonów.

43

Chcąc Edytować dany szablon kopiujemy go do katalogu usr wedle uznania zmieniając jego nazwę i otwieramy do edycji w programie Veditor.exe. Robimy to uruchamiając edytor i za pomocą funkcji Plik->Otwórz wskazujemy szablon do edycji. Po zrobieniu stosownych poprawek zapisujemy go za pomocą opcji Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako. Tak zmodyfikowany i zapisany w katalogu usr szablon możemy już wykorzystać w programie.
Aby to zrobić uruchamiamy program VARICO i wchodzimy w opcję Inne->Dokumenty->Faktury i zamówienia i używamy opcji Modyfikuj na typie dokumentu jaki modyfikowaliśmy. Pojawi się dialog modyfikacji gdzie za pomocą przycisku Wybór Szablonu możemy wybrać z listy szablon, który będzie używany do sporządzania wydruków. Na obrazku poniżej dialog wyboru szablonu.

44

Link do tego artykułu

Zademonstrujemy jak można drukować etykiety adresowe z programu ObSp przy użyciu darmowego pakietu programów biurowych OpenOffice.ux.pl.
Pakiet ten posiada rozbudowaną funkcję obsługi korespondencji seryjnej. Umożliwia ona tworzenie etykiet, faksów, listów do każdej osoby zawartej w stałej bazie danych.

Ta instrukcja ma na celu zademonstrowanie, jak w prosty sposób można stworzyć sobie dowolny szablon za pośrednictwem ,którego będzie można drukować etykiety adresowe kontrahentów z naszej bazy klientów z programu ObSp.
Najpierw należy wyeksportować plik z danymi teleadresowymi z programu ObSp. Uruchamiamy program i przechodzimy do menu:
Firmy->Wybieramy grupę kontrahentów (Dostawcy/Odbiorcy/Akwizytorzy/Dłużnicy/Wierzyciele)
Za pomocą klawisza Insert zaznaczamy kontrahentów, których dane adresowe będą eksportowane do pliku. Następnie przechodzimy do menu:
Korespondencja->Eksport danych adresowych do pliku

34

W ten sposób stworzyliśmy plik o rozszerzeniu .csv. Zaleca się utworzenie jednego wspólnego katalogu w którym będziemy przechowywać dane adresowe naszych kontrahentów oraz plik bazy danych i szablonów, które stworzymy w dalszej części instrukcji.

Teraz musimy stworzyć sobie bazę danych w których będą przechowywane dane. W tym celu uruchamiamy aplikacje Base z pakietu Open Office . Po uruchomieniu pojawia się kreator baz danych. W kreatorze zaznacz opcję Połącz z istniejącą bazą danych. W rozwijanym menu wybierz pozycję Tekst i przejdź dalej.

35

Wciśnij Przeglądaj by odszukać katalog w którym znajduje się plik z danymi klientów, wyeksportowany wcześniej z programu ObSp, określamy jakiego typu plików chcemy użyć i w jakim formacie będą wyświetlane.

36

W kolejnym oknie możemy zarejestrować bazę danych w OpenOffice.ux.pl. Wciśnij Utwórz. W nowo otwartym oknie wpisz nazwę pod jaką chciałbyś zapisać bazę danych. Zaznaczenie opcji Otwórz bazę danych do edycji spowoduje automatyczne otwarcie pliku z bazą danych.

37

W dalszej kolejności po uruchomieniu się pliku bazy danych przechodzimy do menu: Plik->Nowy->Etykiety by przystąpić do tworzenia etykiet.

38

Z rozwijanego menu Baza danych wybierz wcześniej utworzoną bazę danych. W polu Tabela zaznacz nazwę pod jaką został wyeksportowany plik z programu ObSp. W menu Pole bazy danych dostępne są nazwy kolumn tworzących plik z danymi. Mogą to być „Imie”, „Nazwisko” etc. W poniższym przykładzie są to: „sPelnaNazwa”, „sUlica”, „sNrDomu”, „sNrMieszkania”,”sKodPocztowy” oraz ”sMiasto”. Elementy te posłużą do budowy szablonu etykiety.

39

Zaznacz wybrany element i wciśnij strzałkę umieszczoną po lewej stronie menu wyboru Pole bazy danych. Wynikiem tej operacji jest pojawienie się adresu referencyjnego do elementu bazy danych w oknie Tekst etykiety opatrzonego nawiasami <>. Tworząc szablon etykiety można wpisywać stały tekst, należy jednak pamiętać o kolejności dodawania elementów oraz o dodawaniu spacji pomiędzy kolejnymi elementami <>, a także o przejściu do nowej linii.

Przykładowa zawartość okna Tekst etykiety:
<VARICO.odbiorcy.0.sPelnaNazwa>
<VARICO.odbiorcy.0.sUlica> <VARICO.odbiorcy.0.sNrDomu> <VARICO.odbiorcy.0.sNrMieszkania>
<VARICO.odbiorcy.0.sKodPocztowy> <VARICO.odbiorcy.0.sMiasto>

Opcja Marka pozwala na wybranie marki papieru. W każdej marce dostępne są różne formaty. Opcja Typ określa używany format. Dostępność formatów zależy od marki wybranej na liście Marka. Aby zastosować niestandardowy format etykiety, należy wybrać [Użytkownik], a następnie kliknąć zakładkę Format,aby określić format. W zakładce Opcje ustawiamy rozmieszczenie etykiet na stronie.

40

Po ustaleniu formatu etykiet wciśnij przycisk Nowy dokument, co spowoduje utworzenie i otwarcie do edycji naszego szablonu. Tak przygotowany szablon zapisujemy np. pod nazwą „Szablon”, będzie on używany do wydruku etykiet z danymi adresowymi naszych kontrahentów.
Teraz wystarczy tylko dostosować układ i format szablonu, który będzie używany np. do nadruku danych na koperty. Należy uruchomić przygotowany szablon i przejść do menu: Format->Strona w celu umiejscowienia danych adresowych w żądanym miejscu.

41

Źródła danych w tak stworzonym szablonie są przypisane do tabeli (danych kontrahenta w pliku .csv), którą wskazaliśmy podczas tworzenie szablonu.
W celu nadrukowania etykiet adresowych na koperty, przechodzimy do menu: Plik->Drukuj (Ctrl+P)
Pojawia się komunikat o treści: „Dokument zawiera pola bazy danych. Czy wydrukować listy seryjnie?”. Klikamy na Tak i pojawia się okno  w którym określamy zakres rekordów zawierających dane kontrahentów, które chcemy wydrukować.

42

Możemy sobie stworzyć klika szablonów i sformatować je według naszego uznania np. na różne formaty kopert. Jeżeli chcemy wydrukować z programu ObSp dane innej grupy kontrahentów, to plik .csv zapisujemy w tym samym katalogu i uruchamiamy plik z bazą danych w celu stworzenie szablonu dla tej grupy.

Link do tego artykułu

Najnowsza wersja programu ObSp dla systemu Windows wykorzystuje jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych PostgreSQL. System ten zapewnia bezpieczeństwo danych i znaczne przyśpieszenie pracy programu, wymaga jednak odmiennej niż dotychczas instalacji w przypadku pracy w sieci. Jeśli poszukują Państwo pomocy przy instalacji programu w wersji jednostanowiskowej, niezbędne informacje znajdują się w filmie instruktażowym Instalacja ObSp dla Windows w wersji 2.00.A

Uwaga: każdy umieszczony w opisie zrzut ekranu, można powiększyć klikając nań lewym klawiszem myszy. Wybrany plik graficzny zostanie wtedy otwarty w nowym oknie w oryginalnym rozmiarze.

Instalację wersji wykorzystywanej na kilku stanowiskach, podzielić można na dwa etapy:

Instalacja programu na serwerze, czyli komputerze, który udostępniać będzie połączenie do bazy danych oraz współdzielone przez użytkowników pliki (np. szablony dokumentów). Może to być zwykły komputer, używany przez jednego z pracowników, lub dedykowany serwer. Należy jednak pamiętać, że komputer taki musi wykorzystywać system plików NTFS – więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w artykule pt. Zmiana formatu plików na NFTS. W takim wypadku w systemie zainstalowany zostanie program ObSp oraz oprogramowanie bazodanowe PostgreSQL.
Instalacja programu na komputerach klientach, które po uruchomieniu aplikacji, łączą się bazą danych na serwerze, jak również korzystają z udostępnionego dla nich zasobu sieciowego ze wspólnymi plikami. Instalacja obejmuje jedynie program do obsługi sprzedaży i magazynu ObSp.
Instalator programu ObSp umożliwia łatwy wybór, pomiędzy obydwoma powyższymi rodzajami stanowisk. Istnieje także również możliwość instalacji dla zaawansowanych użytkowników. Poniżej opiszę oba etapy instalacji, aby ułatwić Państwu przejście na nową wersję programu.

Instalacja na serwerze.

Po uruchomieniu instalatora i zaakceptowaniu warunków licencji, będziemy mieli możliwość wyboru miejsca instalacji programu. Jeżeli dysk komputera podzielony jest na kilka partycji, pamiętajmy aby jako lokalizację docelową wybrać tę, która korzysta z systemu plików NTFS. Domyślnie program zaproponuje instalację w standardowym dla systemu Windows katalogu Program Files na dysku oznaczonym literą C.

122

Jeśli jednak pobrali Państwo program za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezbędne będzie wczytanie licencji z poprzedniej wersji programu, tak jak przedstawiono to w filmie dotyczącym instalacji na pojedynczym stanowisku.  W przypadku instalacji programu z płyty otrzymanej z Centrum Klienta Biznesowego lub za pomocą instalatora przesłanego pocztą elektroniczną, czynność ta będzie zbędna.

W następnym kroku będą mieli Państwo możliwość wyboru typu instalacji. Każdy z typów został opisany już w instalatorze, zatem pominę ich wyjaśnianie.

123

W naszym przypadku wybieramy oczywiście instalację głównego stanowiska sieciowego (serwera). Jeśli przypadkowo wybiorą Państwo inną opcję, stanowisko serwera może zostać skonfigurowane nieprawidłowo co uniemożliwi pracę w sieci, dlatego zalecamy uważne sprawdzenie wybieranej opcji.

Kolejne okno zawiera dodatkowe zadania, które mogą być wykonane w trakcie instalacji. Zalecane jest stworzenie skrótu na pulpicie zarówno do programu ObSp jak i do pomocy zdalnej Varico. W przypadku ewentualnych problemów, serwisanci Varico będą mogli udzielić Państwu pomocy, jedynie za pomocą bezpiecznego, zdalnego połączenia – skrót do pomocy Varico ułatwi jego szybką konfigurację.

124

Po zatwierdzeniu okna z podsumowaniem opcji instalacji programu ObSp, uruchomiony zostanie instalator systemu zarządzania bazą danych PostgreSQL.

125

Zatwierdzamy kolejno ekran powitalny i ścieżkę instalacji (znów pamiętamy, aby była to partycja z systemem plików NTFS). Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja obu aplikacji  (ObSp i PostgreSQL) w  odpowiednich podkatalogach, w katalogu  o nazwie Varico (takie jak podpowiada to instalator).  Instalację zatwierdzamy za pomocą przycisku „Instaluj”.

126

Po zakończeniu instalacji PostgreSQL pojawi się okno informacyjne z danymi niezbędnymi do skonfigurowania połączenia z bazą danych. Zalecamy ich zapisanie w łatwo dostępnym dla innych komputerów w sieci miejscu, ponieważ tak zachowaną konfigurację, łatwo wczytamy do programu przy instalacji stanowiska na komputerze kliencie. Plik zostanie zapisany w formacie tekstowym (z rozszerzeniem *.ini) pod podaną przez Państwa dowolną nazwą.

127

W następnym etapie, zostanie dokończone instalowanie programu ObSp.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, w zależności od tego czy posiadali już Państwo program ObSp czy też są jego nowymi użytkownikami, należy wybrać jedną z dostępnych opcji: założenia nowej firmy, wczytania archiwum, przepisania części danych (np. przy otwieraniu nowego roku) lub wczytania wszystkich danych z poprzedniej wersji programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy.

128

W każdym przypadku, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie tej czynności już na serwerze, czyli lokalnej bazie danych. Wczytanie danych przez sieć (ze stanowiska roboczego podłączonego do bazy na serwerze) zajmuje nie tylko znacznie więcej czasu, ale nie gwarantuje też pełnego bezpieczeństwa takiej operacji. (np. jeśli dojdzie do przerwania połączenia sieciowego z serwerem). Dopiero po wykonaniu jednej z tych czynności w programie zostanie stworzona baza danych, z której będą mogły skorzystać pozostałe komputery.
W tym momencie posiadamy gotowy do pracy serwer.

Instalacja na komputerze – kliencie
Do momentu wyboru typu instalacji, kolejne okna dialogowe wyglądają tak samo jak przy instalacji na serwerze, zatrzymujemy się jednak w momencie wyboru typu instalacji.

129

Warto nadmienić, że w przypadku komputerów podłączających się do bazy, nie jest wymagany system plików NTFS. Interesujący nas typ instalacji to instalacja stanowiska sieciowego. Najważniejszy punktem instalacji jest konfiguracja połączenia z bazą danych. Domyślnie program zakłada, że stanowisko będzie wykorzystywać lokalną bazę danych. W celu konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze wykorzystamy plik konfiguracyjny, zapisany w trakcie poprzedniej instalacji. W tym celu należy wybrać przycisk „Wczytaj dane z pliku”.

130

Następnie wybieramy miejsce, gdzie został on zachowany i zatwierdzamy wczytanie danych za pomocą przycisku „Otwórz”.

131

Po wczytaniu danych w oknie konfiguracji połączenia pojawią się nowe wartości dotychczasowych parametrów. Ich poprawność sprawdzić można wybierając opcję „Sprawdź połączenie” (1). Jeśli parametry zostały wczytane prawidłowo pojawi się widoczny na  screenie komunikat (podkreślony na czerwono).

132

Jeśli jednak nie zapisali Państwo pliku z ustawieniami, następujące parametry oznaczają (ze względu na ich zaawansowanie zalecane jest by konfigurację przeprowadziła osoba doświadczona):

 • Host – nazwę komputera udostępniającego połączenie z bazą danych. Alternatywnie dopuszczalne jest podanie jego adresu IP (2).
 • Port – numer portu, na którym nasłuchuje system PostgreSQL – standardowo jest to port 5432. W przypadku, gdy na serwerze zainstalowano kilka systemów PostgreSQL możliwe jest, że ten który nas interesuje nasłuchuje na innym porcie. W tym przypadku z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni port (3).
 • Wybór bazy danych – nazwa bazy danych, z której korzystać będzie program ObSp. Jeśli łączymy się z serwerem, na którym istnieje wiele baz danych, możliwe jest wybranie jednej z nich za pomocą rozwijanej listy (4).
 • Katalog w którym przechowywane są dodatkowe dane – w tym polu, za pomocą przycisku „Przeglądaj”, wskazujemy  udostępniony na serwerze katalog o nazwie ObSpSQLDBDBF (5) – przechowywane są w nim wspólne dla wszystkich użytkowników pliki np. szablony dokumentów. Instalator automatycznie zmapuje wskazany zasób jako dysk sieciowy w  systemie Windows.

Ewentualne problemy
Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Wskazana lokalizacja plików współdzielonych nie jest dostępna”.

133

Jeśli katalog ze wspólnymi danymi nie zostanie zmapowany automatycznie przez instalator lub nie zaznaczyli Państwo opcji automatycznego mapowania zasobu po zalogowaniu, niezbędne będzie ręczne wykonanie tej operacji. W tym celu, w zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows, klikamy prawym klawiszem myszy na ikonę Komputer (Windows 7) i wybieramy pozycję Mapuj dysk sieciowy.

134

W otwartym oknie, wybieramy „Przeglądaj”, następnie wyszukujemy w sieci nasz serwer i udostępniony katalog z danymi. Ważne jest również, zaznaczenie opcji „Połącz ponownie przy logowaniu”, dzięki której dysk sieciowy mapowany będzie po każdym zalogowaniu się do systemu Windows. Ścieżka do zasobu ma postać NAZWA_SERWERAObSpSQLDBDBF. Należy też zwrócić uwagę, alby litera mapowanego dysku byłą zgodna z tą wyswietloną w komunikacie o błędzie. W przeciwnym wypadku niezbędna będzie ręczna modyfikacja plików konfiguracyjnych programu ObSp.

135

Alternatywą dla tego sposobu jest wyszukanie w sieci komputera pełniącego rolę serwera, kliknięcie prawym klawiszem myszy na udostępniony katalog i wybranie z menu kontekstowego „Mapuj dysk sieciowy”.

136

W przypadku jakichkolwiek problemów, zachęcamy do kontaktu z serwisem firmy Varico. Możliwe jest również zamówienie profesjonalnej usługi informatycznej, polegającej na wdrożeniu w Państwa firmie programu ObSp w wersji SQL.

Link do tego artykułu

 

W programie Obsługa Sprzedaży w wersji Ekspert istnieje możliwość dodania procesu produkcji w dowolnej chwili. Do tej pory produkcja odbywała się tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży towaru. W Bazie Wiedzy w instrukcji do pytania: „Co zrobić gdy wystąpią problemy z produkcją w ObSp Ekspert?” można zapoznać się z przeprowadzaniem produkcji podczas wystawiania faktury. Nowy moduł umożliwia dodanie produkcji w „czasie rzeczywistym”.”

Uwaga! Moduł produkcyjny dostępny jest tylko w najbardziej rozbudowanej wersji programu ObSp Ekspert.
Aby rozpocząć produkcję należy w programie określić towary produkowane (produkty) jak również ich składniki produkcyjne. Do utworzenia produktu służy opcja: Towary->Katalog->Dodaj->Inne parametry-> Zaznaczyć opcję „Produkt”.

24

Składniki należy utworzyć tak samo jak każdy inny towar. Gdy mamy już stworzone składniki produktów możemy zdefiniować z czego składa się nasz towar produkowany. Aby to wykonać należy: Towary->Katalog-> Zaznaczyć dany produkowany towar -> Inne -> Składniki produkcyjne

25

W tym dialogu dodajemy towary służące do przeprowadzenia produkcji. Określamy ich ilość potrzebną do wykorzystania. Dialog widoczny jest poniżej:

26

Po określeniu z czego produkowany jest nasz towar, możemy wydać pierwsze zlecenie produkcji. Do tego celu służy opcja:  Operacje -> Magazyn -> Produkcja

27

28

Cały dialog widoczny jest na obrazku powyżej. Definiujemy tutaj klienta, dla którego będzie produkowany dany towar (Zamawiający). Również należy określić dokument, który będzie odpowiadał zleceniu. Domyślnie jest to dokument „Zlecenie produkcji”. Wybieramy towar do produkcji i określamy jego ilość (można tutaj wpisać różną ilość szt.). Zlecenie te możemy zatwierdzić, a realizację produktu wykonać później, bądź też wyprodukować towar od razu za pomocą opcji „Realizacja”. Po zatwierdzeniu zlecenia możemy odnaleźć nasz dokument za pomocą polecenia: Zestawienia -> Dokumentów magazynowych -> Produkcje -> Przegląd

29

30

Aby zrealizować zlecenie produkcji należy użyć opcji „Realizacja”. Uruchamiając ten moduł, zaznaczamy „Dodaj”. Pojawi się nam dialog widoczny na poniższym obrazie.

31

Zatwierdzając dokument produkcji przechodzimy do dialogu wydania wewnętrznego towarów (składników) służących do wyprodukowania danego towaru. Towary są zdefiniowane według kryteriów, które ustaliliśmy podczas dodawania wszystkich towarów do katalogu.

32

Zatwierdzając dokument WW pojawia się kolejny dokument, Przyjęcie wewnętrzne, które dodaje do naszego magazynu towar produkowany.
Towar został wyprodukowany i dodany do naszego magazynu. Towary służące do produkcji zostały wydane z magazynu. Na dialogu przeglądu Zleceń produkcji mamy odnotowaną realizację zlecenia.

33

Link do tego artykułu

Od czasu gdy pojawiły się na rynku wersje Windows programów Varico udostępniono bardzo przydatną dla klientów funkcję. Są to dowolne konfiguracje szablonów (dotyczących faktur, paragonów, zestawień) oraz w łatwy sposób zarządzanie nimi. Dzięki udostępnionemu przez Varico programowi VEditor możemy zamieszczać logo na fakturze, zmieniać kolorystykę, rozmiary kolumn oraz dodawać informację na dokumentach, których wcześniej nie byliśmy w stanie.
Dodatkowo program umożliwia nam korzystanie z kilku szablonów jednocześnie i łatwe przełączanie się pomiędzy nimi.
Wszystkie szablony utworzone są podczas instalacji programu w katalogu:
Dysk:| Ścieżka do programu | DBDbf | Szablony

14

W tym miejscu zostały utworzone 2 podkatalogi, „def” – zawierający wszystkie domyślne szablony programu, oraz „usr” – zawierający szablony utworzone przez użytkownika.
Aby edytować potrzebny nam szablon, należy najpierw skopiować go z katalogu def do katalogu usr (przykładowo faktura VAT Sprzedaży_szablon.xml). Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdzie podczas aktualizacji programu zostałyby podmienione domyśle szablony, a zatem skasowany zostałby zmieniony przez Nas szablon.
Aby uruchomić program VEditor należy zaznaczyć plik SZABLONY prawym guzikiem myszy oraz wybrać opcję „otwórz za pomocą” a następnie wybierz program. Operacja ta widoczna jest na poniższym obrazku.

15

Wybieramy opcję “Przeglądaj” jak poniżej:

16

Następnie przechodzimy do katalogu z programem ObSp i wybieramy program VEditor.

17

Aby system zapamiętał nasz wybór i za każdym otwarciem pliku był używany ten program proponuję zaznaczyć opcję „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików”

18

Gdy już wybierzemy program zatwierdzamy wszystkie okna i otwieramy gotowy do edycji szablon faktury.

UWAGA! Nie należy zmieniać sekcji rozpoczynających się od {@$ ponieważ są to zmienne, które pobierają dane bezpośrednio z programu. Gdybyśmy dokonali zmiany w tych wpisach na dokumencie nie pojawiałyby się dane z programu, np. cena.
Gdy już wprowadzimy zmiany, na których nam zależy zapisujemy szablon i uruchamiamy program ObSp.
Aby program korzystał ze zmienionego szablonu należy wejść do dialogu Wybór szablonu poprzez:
Inne->Dokumenty->Faktury i zamówienia->Wybieramy odpowiedni szablon->Modyfikuj->Wybór szablonu. Operacje te widoczne są na poniższych obrazach:

20

21

22

Zaznaczamy szablon opisany jako typ „Użytkownika” i wybieramy opcję „Wybierz”.
Po tej operacji możemy wystawić fakturę i przejrzeć wprowadzone w niej zmiany.

23

Umożliwia nam to wprowadzenie wielu różnych szablonów do programu, jak i ich przypisanie do konkretnych faktur (np. 3 różnych dokumentów faktur VAT).
Operacje pokazane powyżej możemy również zastosować do innych dokumentów w programie, takich jak paragony, wydania zewnętrze, wewnętrzne itp.

Link do tego artykułu

Przyjęcie Polski w poczet krajów Unii Europejskiej dla wielu przedsiębiorstw oznacza szansę zadebiutowania na nowych rynkach.
Potrzeba prowadzenia obsługi sprzedaży dodatkowo w innej walucie (np. w euro czy w dolarach), stała się coraz powszechniejsza. Dlatego warto skonfigurować nasz cennik tak, aby ceny w złotówkach były automatycznie regulowane w zależności od bieżącego kursu waluty, którą się posługujemy.

Jeśli jeszcze nie określiliśmy parametrów naszej waluty, należy wejść w opcję INNE -> PARAMETRY ->DODAJ. Otworzymy dialog DODAWANIE PARAMETRÓW.

10p

Wypełniamy pole pełną nazwą waluty oraz symbolem. Z prawej strony, znajdują się parametry, w polu wyboru parametru wybieramy WALUTA. Możemy zatwierdzić dialog.
Korzystając z klawisza KURS -> DODAJ otworzymy dialog TABELI KURSÓW, ponownie wybieramy DODAJ

00

Wprowadzamy odpowiednie wartości i zatwierdzamy dialog.
Kolejnym elementem, o którym nie możemy zapomnieć jest wprowadzenie formuły, dzięki której program będzie sam przeliczał ceny odpowiednio do kursu USD (oczywiście kurs waluty możemy w każdej chwili zmienić, ale o tym napiszę w dalszej części).

Powróćmy do głównego menu.
TOWARY -> CENNIKI SPRZEDAŻY, wybierzmy z listy cennik wg którego program będzie naliczał ceny.
Interesuje nas teraz wprowadzenie formuły zmiany cen, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe naliczanie ceny, w zależności od wartości kursu waluty, którą się posługujemy.

pp

W naszym przypadku formuła przyjmie postać: CENA*USD (są to wartości, zdefiniowane na liście parametrów, dostępnej pod klawiszem  F3). Nasza formuła ma postać iloczynu dwóch wartości, stałej -ceny podstawowej i zmiennej – aktualnej wartości kursu USD.
Wprowadzamy formułę i określamy towary, dla których cena będzie ustalana na bieżąco – zaznaczamy odpowiednie opcje w polach wyboru, znajdujące się w naszym dialogu.

Gdy określimy już wszystkie parametry zatwierdzamy dialog. Program wyświetli nam aktualne ceny. Naciskając klawisz Escape powrócimy do dialogu CENNIKI SPRZEDAŻY, w którym będziemy mieć najnowsze ceny. Możemy je w każdej chwili obejrzeć używając klawisza CENY.

Została do omówienia jeszcze jedna bardzo istotna kwestia: jak wprowadzić wartość kursu dla naszej waluty? Czyli co zrobić, aby nasz cennik uaktualnić. Należy powrócić do opcji PARAMETRY, wybrać USD (lub inną walutę, wg której będzie przeliczana cena). Następnie wybieramy KURS -> MODYFIKUJ.
Zatwierdzamy dialog. GOTOWE

W wersjach Windows możliwe jest automatyczne pobieranie kursów walut. Aby tego należy uruchomić dialog parametrów: INNE->PARAMETRY. Na liście walut dostępna jest opcja: POBIERZ KURSY.

13

Link do tego artykułu

Program ObSp umożliwia naliczanie odsetek od zobowiązań gospodarczych i wobec budżetu.

Aby naliczyć odsetki w programie ObSp Windows należy najpierw poprawnie ustalić stopy oprocentowania. W tym celu należy skorzystać z opcji Inne → Odsetki → wybrać rodzaj odsetek → stopy oprocentowania.

109

W kolejnym oknie należy sprawdzić obowiązująca stopę procentową. Jeśli oprocentowanie się zgadza możemy od razu przejść do naliczania odsetek. Jednak jeśli konieczna jest zmiana oprocentowania należy skorzystać z opcji Dodaj. Następnie uzupełniamy dane w oknie dodawania stopy oprocentowania.

110

Po tej operacji możemy przejść do naliczania odsetek. Wchodzimy w Inne → Odsetki → wybrać rodzaj odsetek → naliczanie odsetek. 

111

Następnie należy określić, który rachunek bankowy ma zostać użyty przy wystawianiu noty odsetkowej.

112

Następnie należy określić, który rachunek bankowy ma zostać użyty przy wystawianiu noty odsetkowej.W otwartym oknie uzupełniamy datę wystawienia dokumentu oraz wybieramy kontrahenta. Następnie mamy dwie możliwości

 • możemy naliczyć odsetki podając dane ręcznie, tj definiując okres za jaki naliczane są odsetki i uzupełniając kwotę, od której będą liczone